Vienreizējs pabalsts mirušā laulātajam

Tiesību akti
Iesniegumu veidlapas

Tiesības saņemt vienreizējo pabalstu mirušā laulātajam ir, ja ir visi sekojošie nosacījumi:

  • pensijas saņēmējs miršanas dienā ir bijis reģistrētā laulībā;
  • mirušā nāves dienā laulātais, kā arī mirušais, ir bijis vecuma, invaliditātes vai izdienas pensijas saņēmējs;
  • pabalsts pieprasīts 6 mēnešu laikā no mirušā laulātā nāves dienas.

Pabalstu piešķir saskaņā ar:

Pabalstu piešķir un izmaksā mirušā laulātā divu mēnešu pensiju apmērā.

Pabalsta pieprasīšana

Pieprasot pabalstu, jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai.

Iesniegumu pabalsta piešķiršanai pēc izvēles varat iesniegt vienai no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļām:

  • personīgi vai elektroniska dokumenta formā, atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu;
  • nosūtot pa pastu vai iesniedzot ar pilnvarotās personas starpniecību;
  • valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, ar kuriem ir VSAA ir noslēgts līgums.

Visērtāk to izdarīt, aizpildot E-iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību portālā  www.latvija.lv.

Pieprasot pabalstu var izmantot veidlapu (Iesniegums vienreizēja pabalsta mirušā pensionāra laulātajam piešķiršanai) vai iesniegt brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu.

Ar savu parakstu pabalsta pieprasītājs apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

Pieprasot pabalstu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Pabalstu pārskaita uz pabalsta saņēmēja norādīto kontu kredītiestādē vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.

Publicēšanas datums: [26.04.2018]