VSAA pakalpojumu saraksts

Portālā www.latvija.lv pieejamā informācija par VSAA pakalpojumiem

A
Apbedīšanas pabalsts
Apdrošināšanas atlīdzība
Apdrošinātās personas pensijas kapitāla nodošana no Latvijas pensiju shēmas uz Eiropas Savienības pensiju shēmu un pensijas kapitāla saņemšana no Eiropas Savienības pensiju shēmas
Apgādnieka zaudējuma pensija
Atlīdzība par adopciju
Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi
Atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu
Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu
Atlīdzība par ārstēšanās un rehabilitācijas izdevumiem sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību

B
Bērna adopcijas pabalsts
Bezdarbnieka pabalsts
Bērna invalīda kopšanas pabalsts
Bērna kopšanas pabalsts
Bērna piedzimšanas pabalsts
Brīvprātīga pievienošanās valsts sociālajai apdrošināšanai

D
Dokumenti (U1/U2) bezdarbnieka pabalsta saņemšanai, pārvietojoties Eiropas Savienībā
Dokumentu par personas apdrošināšanas stāžu līdz 1996.gada 1.janvārim iesniegšana

Ģ
Ģimenes valsts pabalsts

I
Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu
Informācija par faktiski izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzībām
Informācija par ieturēto ienākuma nodokli no aprēķinātās pensijas vai pabalsta
Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju, pabalstu, atlīdzību
Informācija par izmaksātajiem pabalstiem, pensijām, atlīdzībām un ieturēto ienākuma nodokli (ienākumu deklarēšanai)
Informācija par pensijas, pabalsta, atlīdzības saņēmēja atrašanos VSAA uzskaitē
Informācija par piešķirtās pensijas, pabalsta, atlīdzības apmēru
Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru
Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996.gadam)
Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem
Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka reģistrāciju un ieguldījumu plāna izvēli
Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņu
Informācija par vecāku pabalsta prognozējamo apmēru
Informācija par veiktajiem ieturējumiem no izmaksātās pensijas, pabalsta, atlīdzības
Invaliditātes pensija
Izdienas pensija
Izvēle fondētās pensijas (pensiju 2. līmeņa) kapitāla izmantošanai nāves gadījumā pirms vecuma pensijas piešķiršanas
Izziņas juridiskajām personām par sociāli apdrošinātās personas iemaksām un VSAA pakalpojumiem

K
Kaitējuma atlīdzība
Kaitējuma atlīdzība Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas gadījumā
Konsultācijas par VSAA pakalpojumiem

M
Maternitātes pabalsts
Mirušā valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) dalībnieka fondētās pensijas kapitāla saņemšana
Mūža pensijas apdrošināšanas polises iegāde, izmantojot valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) kapitālu

N
Nesaņemtā pakalpojuma izmaksa personas nāves gadījumā

P
Pabalsts aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai
Pabalsts bēglim vai personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss
Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana
Pabalsts par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti
Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās
Pabalsts uzturēšanās izdevumu segšanai bēglim vai alternatīvo statusu ieguvušai personai
Paternitātes pabalsts
Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas
Pensijas apliecība
Pabalsts mirušā pensijas saņēmēja laulātajam
S
Sertifikāta (E 401/E 411) pieprasīšana tiesību uz ģimenes pabalstiem noteikšanai, pārvietojoties Eiropas Savienībā
Sertifikāts vai dokuments sociāli apdrošinātās personas statusa saglabāšanai Latvijā
Slimības pabalsts
Speciālā valsts pensija

U
Uzziņa par tiesībām uz pensiju, pabalstu, atlīdzību

V
Valsts atbalsts ar celiakiju slimiem bērniem
Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts
Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņa
Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka reģistrācija un ieguldījumu plāna izvēle
Valsts sociālais pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas  dalībniekam (invalīdam) vai viņa ģimenes loceklim
Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts
Vecāku pabalsts
Vecuma pensija

Publicēšanas datums: [13.02.2020]