Ģimenes valsts pabalsts un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta

Tiesību akti
Iesniegumu veidlapas
Pabalsti par bērnu 2017.gadā
Pabalsti par bērnu 2018.gadā
Jautājumi un atbildes

Tiesības saņemt ģimenes valsts pabalstu un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta ir Latvijā pastāvīgi dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem pašiem un kuru bērniem ir piešķirts personas kods.

Pabalstu un piemaksas nepiešķir tiem, kuri saņēmuši termiņuzturēšanās atļauju.

Ģimenes valsts pabalstu un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta piešķir saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 6. pantu un 2009.gada 22.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1517 ”Noteikumi par ģimenes valsts pabalstu un piemaksām pie ģimenes valsts pabalsta”.

Ģimenes valsts pabalstu piešķir

 • vienam no bērna vecākiem;
 • aizbildnim vai adoptētājam;
 • faktiskajam bērna audzinātājam (tai skaitā audžuģimenei), kurš noteikts ar bāriņtiesas lēmumu;
 • pašam bērnam pēc 18 gadu vecuma, ja pirms tam viņš bijis aizbildniecībā.

Pabalstu piešķir par katru ģimenē audzināmo bērnu no viņa viena gada vecuma sasniegšanas dienas līdz 15 gadu vecumam.

No 2018.gada 1.janvāra

Ja bērns pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas turpina mācīties vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē (arī tad, ja saņem stipendiju), pabalstu turpina izmaksāt līdz 20 gadu vecuma sasniegšanai, ja jaunietis/te nav stājies laulībā.

Informatīvi

Tā kā līdz 2017.gada 31.decembrim ģimenes valsts pabalstu, ja bērns pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas turpināja mācīties, izmaksāja līdz bērna 19 gadu vecuma sasniegšanai, kā arī šo pabalstu nepiešķīra par bērniem, kuri, mācoties profesionālās izglītības iestādē, saņēma stipendiju – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) aprēķinās ģimenes valsts pabalsta apmēru par periodu no 2018.gada 1.janvāra un izmaksā to ne vēlāk kā līdz 2018.gada 30.aprīlim tiem pabalsta saņēmējiem, kuriem saistībā ar izmaiņām likumdošanā būs tiesības to saņemt.

Ģimenes valsts pabalsta apmērs mēnesī

Pabalsta apmērs tiek noteikts atkarībā no bērnu skaita ģimenē:

 • par pirmo bērnu ģimenē 11,38 euro;
 • par otro bērnu 22,76 eurodivas reizes lielāks kā par pirmo bērnu (11,38 euro x 2);
 • par trešo bērnu 34,14 euro – trīs reizes lielāks kā par pirmo bērnu (11,38 euro x 3);
 • par ceturto un nākamajiem bērniem 50,07 euro – 4,4 reizes lielāks kā par pirmo bērnu (11,38 euro x 4,4).

Nosakot pabalsta apmēru, pabalsta pieprasītāja ģimenes kopējā bērnu skaitā ieskaita visus pieprasītāja bērnus – arī tos, par kuriem pabalsta izmaksa ir izbeigta, jo bērns jau ir sasniedzis 20 gadu vecumu, vai arī pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas nemācās un tādēļ pabalsts par viņu nav piešķirts, kā arī pabalsta saņēmēja mirušos bērnus.

Tāpat pieprasītāja ģimenes kopējā bērnu skaitā ieskaita arī bērnus, kurus ģimene faktiski audzina, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu, kā arī adoptētos un aizbildnībā esošos bērnus.

Vēl pieprasītāja kopējā bērnu skaitā ieskaita, bet pabalstu nemaksā:

 • par bērnu, kurš izbraucis no Latvijas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī,
 • par bērnu, kurš ievietots valsts, pašvaldības vai privātā bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē un atrodas pilnā iestādes apgādībā, bet kura vecākiem nav pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības,
 • par bērnu, kura personisko interešu aizsardzībai pieņemts bāriņtiesas īpašs lēmums par pabalsta izmaksas pārtraukšanu personai, kura bērnu faktiski neaudzina.

Savukārt pieprasītāja kopējā bērnu skaitā neieskaita un pabalstu nemaksā:

 • par bērnu, par kuru mātei un tēvam pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības,
 • par aizbildnībā esošu bērnu, par kuru pabalstu saņem sociālās rīcībspējas vecumu sasniegušie nepilngadīgie vecāki,
 • par pilngadību sasniegušu bērnu, par kuru ģimenes valsts pabalsta izmaksa ir izbeigta, ja ģimenes valsts pabalstu piešķir par bērnu, kuru ģimene faktiski audzina, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu, kā arī par aizbildnībā esošu bērnu.

Piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par divu un vairāk bērnu no viena līdz 20 gadu vecumam audzināšanu piešķir

no 2018.gada 1.marta ģimenes valsts pabalsta saņēmējam par divu un vairāku bērnu audzināšanu, par kuriem ir piešķirts ģimenes valsts pabalsts.

Proti, ja ģimenes valsts pabalsts ir piešķirts un tiek izmaksāts pabalsta saņēmējam par diviem vai vairākiem bērniem, tad papildus ģimenes valsts pabalstam tiek piešķirta arī piemaksa.

Piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par divu un vairāk bērnu no viena līdz 20 gadu vecumam audzināšanu apmērs

 • Par diviem bērniem – 10 euro mēnesī,
 • Par trim bērniem – 66 euro mēnesī,
 • Par katru nākamo bērnu – par 50 euro lielāks nekā par iepriekšējo, proti,
 • Par četriem bērniem – 116 euro mēnesī,
 • Par pieciem bērniem – 166 euro mēnesī,
 • Par sešiem bērniem – 216 euro mēnesī,
 • utt.

Bērnu skaita noteikšana piemaksas apmēram ir atšķirīga no bērnu skaita noteikšanas ģimenes valsts pabalsta apmēram.

Piemaksas apmēru neveido un bērnu skaitā neieskaita bērnus, par kuriem ģimenes valsts pabalsts nav piešķirts un netiek izmaksāts, piemēram:

 • mirušos bērnus,
 • bērnus, par kuriem pabalstu saņem otrs vecāks vai cits saņēmējs,
 • bērnus, kas ir vecāki par 20 gadiem,
 • bērnus, kuri vēl nav sasnieguši 20 gadus, bet pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas nemācās,
 • bērnus, kuri vēl nav sasnieguši viena gada vecumu un ģimenes valsts pabalsts par viņiem nav piešķirts,
 • un citi gadījumi, kad ģimenes valsts pabalsts par pieprasītājam dzimušo bērnu nav piešķirts un netiek izmaksāts.

Ja ģimenes valsts pabalsta izmaksa par kādu bērnu tiek pārtraukta (piemēram, bērns nemācās pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas), tiek pārrēķināts arī piemaksas apmērs vai pārtraukta tās izmaksa.

Informatīvi

VSAA aprēķina piemaksas apmēru par periodu no 2018. gada 1. marta un izmaksā to ne vēlāk kā līdz 2018. gada 30. aprīlim tiem pabalsta saņēmējiem, kuriem ģimenes valsts pabalsts ir piešķirts un tiek izmaksāts par diviem vai vairāk bērniem vecumā no viena gada līdz 20 gadu vecuma sasniegšanai.

Piemaksas piešķiršanai iesniegums nav jāiesniedz. VSAA aprēķinās piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta apmēru un izmaksās to bez pabalsta saņēmēja iesnieguma, jo VSAA informācijas sistēmā ir reģistrēta informācija par katru ģimenes valsts pabalsta saņēmēju, kā arī par cik bērniem ir piešķirts ģimenes valsts pabalsts.

Ievērībai !!!

Ja ģimenē, kura kopīgi audzina kopīgi dzimušos bērnus, ģimenes valsts pabalstu vecāki saņem dalīti, piemēram,  par vienu bērnu pabalstu saņem tēvs, bet par otru māte – ģimenes valsts pabalsta apmēru tas neietekmē. Savukārt piemaksas apmēru tas ietekmē, jo piešķirot piemaksu, ņem vērā bērnu skaitu, par kuriem konkrētais saņēmējs saņem ģimenes valsts pabalstu. Piemaksas apmērs būs lielāks, ja ģimenes valsts pabalstu par visiem bērniem pieprasīs viens no vecākiem.

Ja ģimenē ir šāda situācija un ģimenē ir divi vai vairāk bērni, par kuriem tiek saņemts ģimenes valsts pabalsts – ieteicams vecākiem savstarpēji vienoties, kurš saņems pabalstu par bērniem, un šo izvēli darīt zināmu VSAA.

Tādā gadījumā VSAA jāiesniedz sekojoši iesniegumi – vienam no vecākiem par atteikšanos no ģimenes valsts pabalsta turpmākās saņemšanas, savukārt otram – iesniegums piešķir pabalstu arī par bērnu, par kuru iepriekš saņēma otrs vecāks, bet tagad no pabalsta saņemšanas ir atteicies.

Piešķirot ģimenes valsts pabalstu par visiem bērniem vienam saņēmējam, VSAA lems arī par piemaksas piešķiršanu vai apmēra pārskatīšanu.

Piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu, kas nav sasniedzis 18 gadu vecumu piešķir

Personai, kura audzina bērnu invalīdu, neatkarīgi no ģimenes valsts pabalsta izmaksas.

Plašāka informācija: Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu

Piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmērs

106,72 euro mēnesī.

Pabalsta pieprasīšana

Jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai.

Visērtāk to izdarīt, aizpildot e-iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā  www.latvija.lv.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļai adresētu iesniegumu, izmantojot standarta veidlapu (Iesniegums ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta piešķiršanai vai Iesniegums ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta piešķiršanai (ja kāds no ģimenes locekļiem ir (vai bija) nodarbināts ES/EEZ) vai brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, var iesniegt arī :

 • personīgi;
 • nosūtot pa pastu;
 • valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, ar kuriem VSAA ir noslēgts līgums;
 • elektroniski, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Ar savu parakstu pabalsta pieprasītājs apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

Bērnam sasniedzot 15 gadu vecumu, kā arī turpmāk Izglītības un zinātnes ministrija informāciju par bērnu (vārds, uzvārds, personas kods, mācību iestāde, klase) elektroniski iesniedz VSAA.

Ja bērns mācās ārvalstīs, ģimenes valsts pabalsta pieprasītājam VSAA jāiesniedz ārvalsts izglītības iestādes izziņu. Ārvalsts izglītības iestādes izsniegtajam dokumentam jāsatur informāciju, kas ļauj nepārprotami secināt, ka persona, kurai tas izsniegts, dokumentā norādītajā laikposmā mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē.

Iesniedzot ārvalstīs izdotus dokumentus, tie jānoformē atbilstoši dokumentu legalizācijas noteikumiem. Ja dokuments izsniegts svešvalodā, var būt nepieciešams arī šī dokumenta tulkojums.

Informāciju par bērnu invalīdu Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisija VSAA iesniedz elektroniski.

Ja pabalsta un piemaksas pieprasītājs ir aizbildnis vai persona, kura faktiski audzina bērnu, tad informāciju par aizbildnības nodibināšanu vai pabalsta izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu, VSAA iesniedz bāriņtiesa, kas pieņēmusi lēmumu par aizbildnības nodibināšanu vai pabalsta izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu.

Informāciju par adopcijas apstiprināšanu VSAA iesniedz tiesa, ja pabalsta un piemaksas pieprasītājs ir adoptētājs.

Pieprasīšanas termiņš

Iesniegums ģimenes valsts pabalsta un piemaksu piešķiršanai ir jāiesniedz ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā no tiesību rašanās brīža. Pieprasot pabalstu vēlāk, to piešķir tikai par iepriekšējiem 6 mēnešiem pirms pabalsta pieprasīšanas dienas.

Viens no bērna vecākiem ģimenes valsts pabalstu var pieprasīt tūlīt pēc bērna piedzimšanas.

Piešķiršanas termiņš

Lēmumu par pabalsta un piemaksu piešķiršanu pieņem desmit dienu laikā pēc tam, kad VSAA nodaļa ir saņēmusi visus pabalsta piešķiršanai nepieciešamos dokumentus.

Saņemšana

Pabalstu un piemaksu pārskaita Jūsu norādītajā kontā kredītiestādē vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.

 

Publicēšanas datums: [31.07.2018]