Projekts “Vienotā datu telpa” (VDT)

(Nr. 2.2.1.1/17/I/009)

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (turpmāk – VSAA) kā sadarbības partneris piedalās Valsts reģionālās attīstības aģentūras (turpmāk – VRAA) projekta “Vienotā datu telpa”, Nr. Nr. 2.2.1.1/17/I/09 (turpmāk – Projekts), īstenošanā.

Par Projektu

Projekts turpina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) projekta “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” uzsāktās aktivitātes, kā arī ir cieši saistīts ar VRAA ERAF informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk – IKT) projektu “Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma”.

Projekta virsmērķis ir informācijas apmaiņas un sadarbspējas uzlabošana valsts pārvaldē, kā arī publisko un atkalizmantojamo datu pieejamības nodrošināšana, tādējādi veicinot programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” sasniegšanu.

Projekta ietvaros tā mērķu sasniegšanai plānota šādu darbību īstenošana:

   1. Datu izplatīšanas platformas (DIP) izstrāde;
   2. Datu publicēšanas platformas (DPP) 2.kārtas izstrāde;
   3. Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas reģistrs (VIRSIS) 2.kārtas izstrāde;
   4. Partneru informācijas sistēmu pielāgošana un integrācija ar vienotās datu telpas koplietošanas risinājumiem;
   5. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras attīstība;
   6. Publicitātes pasākumu īstenošana;
   7. Projekta pārvaldība;
   8. Projekta pamatojošo dokumentu izstrāde.

Kopējās Projekta īstenošanas izmaksas ir 4 000 000,00 euro, no kuriem 3 400 000,00 euro ir ERAF finansējums.
Projekta īstenošanas laiks ir 36 mēneši no vienošanās par Projekta īstenošanu noslēgšanas brīža – 2017.gada 9.novembra.
Projekta īstenošanā piedalās deviņi sadarbības partneri:

   1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija;
   2. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs;
   3. Rīgas pilsētas pašvaldība (Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centra personā);
   4. Ventspils pilsētas dome;
   5. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde;
   6. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra;
   7. Centrālā statistikas pārvalde;
   8. Valsts zemes dienests;
   9. Valsts ieņēmumu dienests.

VSAA dalība Projekta īstenošanā
VSAA piedalās Projektā ar šādām aktivitātēm:

   1. dalība DIP izstrādē, piedaloties saskarņu izveides vadlīniju un prasību iestāžu darba vietas komponentei izstrādē, ieviešanā, piedaloties iestāžu darba vietas testēšanā, kļūdu un izmaiņu pieprasījumu pieteikšanā, kā arī nodrošinot risinājumu izmantošanu līdz to pilnīgai ieviešanai un pēc projekta realizācijas;
    2. dalība VIRSIS 2.kārtas izstrādē, piedaloties VIRSIS iestāžu darba vietas prasību izstrādē, ieviešanā, piedaloties iestāžu darba vietas testēšanā, kļūdu un izmaiņu pieprasījumu pieteikšanā, kā arī nodrošinot risinājuma izmantošanu līdz tā pilnīgai ieviešanai un pēc projekta realizācijas.

Partnerim deleģēto darbību īstenošanai projekta ietvaros finansējums nav paredzēts.

Kontaktinformācija:
VSAA Informācijas sistēmu izstrādes daļas vadītāja Ināra Cīmure (67038716, inara.cimure@vsaa.gov.lv)

VRAA Informācijas sistēmu attīstības departamenta Pārvaldības nodaļas projektu vadītāja Inga Kovkājeva (66164650, inga.kovkajeva@vraa.gov.lv)

Publicēts: 20.07.2018.

Publicēšanas datums: [04.09.2018]