Ja saslimis bērns

Tiesības saņemt slimības pabalstu

Ir nodarbinātam bērna vecākam, kurš saskaņā ar likumu ”Par valsts sociālo apdrošināšanu” ir:

 • darba ņēmējs,
 • pašnodarbinātais un faktiski veic sociālās apdrošināšanas iemaksas,
 • pašnodarbinātā laulātais, kurš brīvprātīgi pievienojies sociālajai apdrošināšanai,

ja slima bērna kopšanas dēļ tas neierodas darbā un tādējādi zaudē algotā darbā gūstamos ienākumus vai zaudē ienākumus kā pašnodarbinātais.
Slimības pabalstu piešķir, ja saslimušais bērns ir vecumā līdz 14 gadiem, proti, nav sasniedzis 14 gadu vecumu.

No 2020.gada 1.janvāra par bērniem, kuriem diagnosticētas smagas saslimšanas, – slimības pabalstu piešķir par bērna kopšanu līdz bērna 18 gadu vecuma sasniegšanai.

Tie ir gadījumi, kad

 • Valsts SIA „Bērnu klīniskās universitātes slimnīca” ārstu konsīlijs, izsniedzot atzinumu (ārstu konsīlija atzinums), noteicis vecāka nepārtrauktas klātbūtnes nepieciešamību smagas saslimšanas dēļ, kuras rezultātā bērnam nepieciešama ilgstoša ārstēšanās stacionārā ārstniecības iestādē;
 • par bērnu ir piešķirts bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts.

Ārsta konsīlija atzinumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) saņem elektroniskā veidā un šis dokuments, pieprasot slimības pabalstu, vecākam nav jāiesniedz. Tāpat VSAA rīcībā ir informācija par bērnu, par kuru ir piešķirts bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts.

​Ārsts darbnespējas lapu B līdz 14 (18) gadu veca slima bērna kopšanai var izsniegt arī citai personai, kura audzina bērnu – vecvecākiem, audžuvecākiem, aizbildnim vai citai personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu kopj un audzina bērnu. Šādos gadījumos pabalstu piešķir personai, kura bērnu faktiski kopj.

Pabalsta pieprasīšana

Informāciju par izsniegtajām darbnespējas lapām B VSAA elektroniski saņem no E-veselības sistēmas, tādēļ pieprasot pabalstu

 • jāiesniedz tikai iesniegums pabalsta piešķiršanai.

Lai saņemtu pabalstu, iesniegums ir obligāts, jo VSAA informāciju par elektroniskajām darbnespējas lapām B var iegūt no E-veselības sistēmas tikai tad, kad ir saņemts  personas iesniegums pabalsta piešķiršanai.
Iesniegumu jāiesniedz pēc tam, kad ārsts E-veselības sistēmā reģistrēto darbnespējas lapu B ir noslēdzis.

Visērtāk to izdarīt, aizpildot e-iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā  www.latvija.lv


Informācija, kā pieprasīt pabalstus elektroniski.

Ātrākais ceļš kā atrasts e-iesniegumu –  mājaslapas www.vsaa.gov.lv sadaļā „elektroniskie pakalpojumi”, izvēloties ,,E-Iesniegums slimības pabalsta piešķiršanai vai pārrēķināšanai” un nospiežot ikonu „e”.
VSAA nodaļai adresētu iesniegumu, izmantojot standarta veidlapu vai brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, var iesniegt arī :

Iesniedzot ārvalstīs izdotus darba nespējas apliecinošus dokumentus, tie jānoformē atbilstoši dokumentu legalizācijas noteikumiem. Ja dokuments izsniegts svešvalodā, var būt nepieciešams arī šī dokumenta tulkojums.
Šādos gadījumos iesniegumu pabalsta piešķiršanai var iesniegt arī ar ārvalstu kompetentās iestādes starpniecību.

Pabalsta izmaksas periods

Ja saslimis bērns vecumā līdz 14 gadiem, ārsts no bērna pirmās slimības dienas izsniedz vecākam darbnespējas lapu B ar cēloni „slima bērna kopšana” vai „slima bērna kopšanas stacionārā”, pamatojoties uz kuru  VSAA piešķir un izmaksā slimības pabalstu par laiku :

 • no bērna slimības 1. dienas līdz 14. dienai, ja slimais bērns kopts mājās,
 • kā arī no 15. līdz 21. dienai, ja kādu perioda daļu bērns ir kopts stacionārā.

No 2020.gada 1.janvāra

Ja saslimis bērns vecumā līdz 18 gadiem, kuram diagnosticēta smaga saslimšana un papildus darbnespējas lapai B ārstu konsīlijs izsniedzis atzinumu par vecāka nepārtrauktas klātbūtnes nepieciešamību,  VSAA piešķir un izmaksā slimības pabalstu par laiku :

 • bērna nepārtrauktas saslimšanas gadījumā – par termiņu kādu noteicis ārstu konsīlijs, kas vienā reizē nevar pārsniegt 3 mēnešu periodu. Kopumā ne ilgāk par 26 nedēļām (pusgadu), skaitot no bērna pirmās saslimšanas dienas;
 • ja bērns slimo ar pārtraukumiem – ne ilgāk par 3 gadiem 5 gadu periodā

Ārstu konsīlijs var noteikt vecāka nepārtrauktas klātbūtnes nepieciešamību vienā reizē ne ilgāku kā par 3 mēnešiem. Gadījumos, ja ārstēšanās ir ļoti ilgstoša un bērnam nepieciešama vecāka klātbūtne, vienam nepārtrauktam saslimšanas gadījumam var tikt izdoti 2 atzinumi. 

Ja ārstu konsīlija atzinums netiek izdots, tad tiesības saņemt slimības pabalstu par slima bērna kopšanu tiek noteiktas vispārējā kārtībā, proti, tāpat kā gadījumos, kad tiek kopts bērns vecumā līdz 14 gadiem.

Ja saslimis bērns vecumā līdz 18 gadiem, par kuru ir piešķirts bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts, slimības pabalstu piešķir un izmaksā sekojoši:

 • bērna nepārtrauktas saslimšanas gadījumā – ne ilgāk par 26 nedēļām (pusgadu), skaitot no bērna pirmās saslimšanas dienas;
 • ja bērns slimo ar pārtraukumiem – ne ilgāk par 3 gadiem 5 gadu periodā.

Tātad, ja bērnam Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas  ir noteikusi īpašās kopšanas nepieciešamību, pamatojoties uz ko ir piešķirts bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts, slimības pabalsta piešķiršanai nav nepieciešams ārstu konsīlija atzinums.

Abos gadījumos nosacījumi par slimības pabalsta izmaksu ir spēkā  neatkarīgi no tā, vai bērnu visu slimošanas laiku kopj viens vecāks (persona), vai arī vairākas personas pēc kārtas, kā arī neatkarīgi no saslimšanas cēloņa.

Pabalsta apmērs

Slimības pabalstu piešķir 80% apmērā no strādājošā vecāka, kurš kopj slimo bērnu,  vidējās iemaksu algas.

Darba ņēmējam vidējo iemaksu algu aprēķina par 12 kalendāro mēnešu periodu, kas beidzas divus mēnešus pirms tā mēneša, kurā saslimis bērns (pirmā saslimšanas diena).
Pašnodarbinātajam vidējā iemaksu alga tiek aprēķināta atbilstoši veiktajām iemaksām pēdējo 12 mēnešu periodā, kas beidzas vienu ceturksni (3 mēnešus) pirms tā ceturkšņa, kurā saslimis bērns  (pirmā saslimšanas diena).

Piemēram, ja darbnespējas lapa B sakarā ar slima bērna kopšanu izsniegta par periodu no 2020. gada 7.februāra līdz 14.februārim, tad vecākam, kurš ir darba ņēmējs, vidējo iemaksu algu aprēķinās par 12 kalendāro mēnešu periodu no 2018.gada decembra līdz 2019.gada novembrim.
Vidējo iemaksu algu aprēķina un pabalsta apmēru nosaka par vienu kalendāro dienu, un to reizina ar tik dienām, cik ir norādītas darbnespējas lapā B.

No slimības pabalsta ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli.
Darbnespējas lapu B apmaksā par kalendārajām dienām. Tātad pabalsts par slima bērna kopšanu tiek maksāts par bērna slimošanas dienām, ieskaitot brīvdienas  un svētku dienas, bet ne ilgāk kā līdz bērna 14. (21.) slimības dienai vai smagu saslimšanu gadījumos  – ne ilgāk par 26 nedēļām.

Pabalsta pieprasīšanas termiņš

Pabalsts jāpieprasa 6 mēnešu laikā, skaitot no bērna pirmās pārejošas darbnespējas dienas.

Pabalsta piešķiršanas termiņš

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem desmit darba dienu laikā pēc tam, kad VSAA nodaļa ir saņēmusi visus pabalsta piešķiršanai nepieciešamos dokumentus.

Pabalsta saņemšana

Pabalstu pārskaita uz Jūsu norādīto Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontu.

Publicēšanas datums: [03.01.2020]