Vecuma pensijas aprēķins

Tiesību akti
Iesniegumu veidlapas

Tiesības uz vecuma pensiju 2019.gadā
Tiesības uz vecuma pensiju 2020.gadā

Personām, kuras ir pakļautas sociālai apdrošināšanai no 1996.gada 1.janvāra, vecuma pensiju  nosaka, ņemot vērā uzkrāto pensijas kapitālu laika periodā no 1996.gada līdz pensijas piešķiršanas mēnesim un pensionēšanās vecumu.

Vecuma pensiju aprēķina pēc formulas:

P = K/G : 12

P – mēneša pensija;

K – apdrošinātās personas pensijas kapitāls, kas reģistrēts šīs personas kontā un ir aktualizēts Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumus Nr.205 „Apdrošināšanas iemaksu algas indeksa aprēķināšanas un vecuma pensijas kapitāla aktualizācijas kārtība” noteiktajā kārtībā, ņemot vērā ikgadējos apdrošināšanas iemaksu algas indeksus.

Apdrošināšanas iemaksu algas indeksi

Personām, kurām ir uzkrāts fondētais pensijas kapitāls, pēc apdrošinātās pesonas pieprasījuma pensijas kapitālam (K) pievieno arī fondētās pensijas kapitālu.

G – laika posms (gados), par kuru no pensijas piešķiršanas gada tiek plānota vecuma pensijas izmaksa.

Plānotie vecuma pensijas izmaksas laika periodi (gados) „G” 2021.gadā

Plānotie vecuma pensijas izmaksas laika periodi (gados) „G” 2020.gadā

Personām, kurām ir apdrošināšanas stāžs līdz 1996.gadam, nosaka arī pensijas sākuma kapitālu, kas tiek pievienots aprēķinātajam pensijas kapitālam (K).

Pensijas sākuma kapitālu aprēķina pēc formulas:

Ks=Vi x As x 0,2 x 12

Ks – sākuma kapitāls;

As – apdrošināšanas stāža pilno gadu skaits par periodu līdz 1995.gadam (ieskaitot);

Vi – apdrošinātās personas 48 mēnešu vidējā apdrošināšanas iemaksu alga (aktualizēta) par laika periodu no 1996.gada līdz 1999.gadam (ieskaitot). Ja šajā periodā apdrošināšanas iemaksas ir veiktas mazāk par 48 mēnešiem, vidējā apdrošināšanas iemaksu alga tiek noteikta, dalot apdrošināšanas iemaksu algu summu ar 48.

Publicēšanas datums: [10.06.2020]