Vecuma pensija

Tiesību akti
Iesniegumu veidlapas

Tiesības uz vecuma pensiju 2018.gadā
Tiesības uz vecuma pensiju 2019.gadā
Pensijas kalkulators

Tiesības uz vecuma pensiju ir Latvijā dzīvojošām personām, kuras bijušas pakļautas valsts obligātajai pensiju apdrošināšanai un sasniegušas likumā noteikto pensijas piešķiršanas vecumu.

No 2014.gada 1.janvāra pensionēšanās vecums 62 gadi tiek palielināts par trim mēnešiem ik gadu – līdz 2025.gada 1.janvārī tas būs 65 gadi (pensijas vecuma paaugstināšana no 62 līdz 65 gadu vecumam).

Nepieciešamais apdrošināšanas stāžs – 15 gadi, bet no 2025.gada 1.janvāra20 gadi.

Tiesības pieprasīt vecuma pensiju pirms likumā noteiktā pensionēšanās vecuma ir (skat. Pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums):

 • Personai, kuras apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem ir tiesības pieprasīt piešķirt vecuma pensiju divus gadus (priekšlaicīgi) pirms likumā noteiktā vecuma sasniegšanas (skat. Priekšlaicīga pensionēšanās);
 • Bērna vecākam vai aizbildnim, kura apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 25 gadiem, 5 gadus ātrāk var pieprasīt vecuma pensiju, ja laika periodā, līdz bērns sasniedzis 18 gadu vecumu:
  • ne mazāk kā astoņus gadus ir aprūpējis piecus vai vairāk bērnus;
  • vai aprūpējis bērnu, kurš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vismaz astoņus gadus ir bijis atzīts par bērnu ar invaliditāti;

Šādu tiesību nav personai, kurai atņemtas aprūpes vai aizgādības tiesības vai kura atcelta no aizbildņa pienākumu pildīšanas nekārtīgas šo pienākumu izpildīšanas dēļ.

 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem ir tiesības vecuma pensiju pieprasīt 5 gadus pirms likumā noteiktā vecuma sasniegšanas, ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 15 gadiem;
 • Politiski represētajām personām ir tiesības pieprasīt vecuma pensiju 5 gadus ātrāk, ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem;
 • invalīdēm uz mūžu ar apdrošināšanas stāžu ne mazāku par 20 gadiem (vīrieši invalīdi uz mūžu, sasniedzot likumā noteikto vispārējo pensionēšanās vecumu);
 • sievietēm, kuras līdz astoņu gadu vecumam izaudzinājušas piecus vai vairāk bērnus vai bērnu invalīdu, ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 20 gadiem;
 • liliputiem, punduriem un neredzīgiem ar apdrošināšanas stāžu ne mazāku par 15 gadiem sievietēm un 20 gadiem vīriešiem;
 • personām, kuras līdz 1996.gadam ir strādājušas sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos, ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 15 gadiem sievietēm un 20 gadiem vīriešiem, ja vismaz ceturtā daļa no tiem nostrādāti šajos darbos;
 • personām, kuras līdz 1996.gadam ir strādājušas kaitīgos un smagos darba apstākļos, ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 20 gadiem sievietēm un 25 gadiem vīriešiem, ja vismaz ceturtā daļa no tiem nostrādāti šajos darbos.

Personām, kurām no 1996.gada 1.janvāra līdz 2005.gada 1.jūlijam ir priekšlaicīgi piešķirta vecuma pensija un kuras no pensijas piešķiršanas dienas līdz likumā noteiktā vecuma sasniegšanai ir nepārtraukti bijušas obligāti sociāli apdrošināmās personas (darba ņēmēji vai pašnodarbinātie), un kurām vecuma pensija minētajā periodā no jauna nav piešķirta, ir tiesības pieprasīt vecuma pensijas piešķiršanu no jauna.

Vecuma pensiju piešķir un aprēķina saskaņā ar likumu ”Par valsts pensijām”.

Pieprasot vecuma pensiju:

 • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
 • jāiesniedz iesniegums pensijas piešķiršanai;
 • jāiesniedz darba grāmatiņa un jebkuri citi apdrošināšanas stāžu apliecinoši dokumenti.

Papildu dokumenti (atsevišķām kategorijām):

 • Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izziņa;
 • Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par bērna invaliditāti;
 • Dokuments, kas apliecina bērna audzināšanu līdz astoņu gadu vecumam;
 • Darba devēja izziņa, kas apliecina, ka persona strādājusi sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos vai kaitīgos un smagos darba apstākļos;
 • Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecība;
 • Represētās personas apliecība.

Dokumentus var iesniegt jebkurā VSAA nodaļā.

Apdrošināšanas stāžu nosaka saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 23.aprīļa Noteikumi Nr.165 „Apdrošināšanas periodu pierādīšanas, aprēķināšanas un uzskaites kārtība”. (skat. Apdrošināšanas stāžs)

Aprēķinot vecuma pensiju (skat. Vecuma pensijas aprēķins), ņem vērā pensijas pieprasītāja:

 • uzkrāto pensijas kapitālu laikā no 1996.gada 1.janvāra līdz pensijas piešķiršanas mēnesim;
 • vidējo apdrošināšanas iemaksu algu laikā no 1996.gada janvāra līdz 1999.gada decembrim;
 • apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim;
 • laika posmu (gados), par kuru no pensijas piešķiršanas gada tiek plānota vecuma pensijas izmaksa (koeficients G).

No vecuma pensijas ietur ienākuma nodokli saskaņā ar likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli 3.panta trešās daļas 14.punktu, 8.panta trešās daļas 10.punktu, 12. un 13.pantu.

Vecuma pensijas minimālais apmērs:

 • ja apdrošināšanas stāžs ir līdz 20 gadiem, ir vienāds ar valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, kuram piemērots koeficients 1,1 (70,43 euro, invalīdam kopš bērnības – 117,39 euro);
 • ja apdrošināšanas stāžs ir no 21 gada līdz 30 gadiem, ir vienāds ar valsts sociālās nodrošinājuma pabalstu, kuram piemērots koeficients 1,3 (83,24 euro, invalīdam kopš bērnības – 138,74 euro);
 • ja apdrošināšanas stāžs ir no 31 gada līdz 40 gadiem, ir vienāds ar valsts sociālās nodrošinājuma pabalstu, kuram piemērots koeficients 1,5 (96,05 euro, invalīdam kopš bērnības – 160,08 euro);
 • ja apdrošināšanas stāžs ir 41 gads un vairāk gadu, ir vienāds ar valsts sociālās nodrošinājuma pabalstu, kuram piemērots koeficients 1,7 (108,85 euro, invalīdam kopš bērnības – 181,42 euro).

Pensiju izmaksa

Publicēšanas datums: [17.12.2018]