Invaliditātes pensija

Tiesību akti
Iesniegumu veidlapas

Tiesības saņemt invaliditātes pensiju ir apdrošinātai personai, ja tā:

  • nav sasniegusi likumā noteikto pensijas vecumu;
  • ir atzīta par personu ar invaliditāti (izņemot, ja invaliditātes cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai arodslimība pēc 1997.gada 1.janvāra);
  • apdrošināšanas stāžs nav mazāks par trim gadiem;
  • nesaņem citas valsts vecuma pensiju (izņemot gadījumus, ja pensija piešķirta saskaņā ar starpvalstu līgumu vai Regulu Nr.883/2004);
  • dzīvo Latvijā.

Jāņem vērā, ja personai vienlaikus ir tiesības uz dažāda veida pensijām saskaņā ar Latvijas tiesību normām, piešķir vienu pensiju, ņemot vērā personas izvēli.

Pensiju piešķir saskaņā ar likumu Par valsts pensijām.

No invaliditātes pensijas ietur ienākuma nodokli saskaņā ar likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli 3.panta trešās daļas 14.punktu, 8.panta trešās daļas 10.punktu, 12.un 13.pantu.

Pieprasot invaliditātes pensiju, jāiesniedz:

  • iesniegums pensijas piešķiršanai;
  • apdrošināšanas stāžu apliecinoši dokumenti (ja apdrošināšanas stāžs ir līdz 1996.gadam).

Informāciju par invaliditātes noteikšanu Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija VSAA iesniedz elektroniski.

Dokumentus var iesniegt jebkurā VSAA nodaļā.

Pieprasot pensiju, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

I un II grupas invaliditātes pensijas apmērs ir atkarīgs:

  • no personas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas, ko nosaka par jebkuriem 36 mēnešiem pēc kārtas pēdējo piecu gadu laikā pirms invaliditātes pensijas piešķiršanas;
  • no personas individuālā apdrošināšanas stāža;
  • no maksimāli iespējamā apdrošināšanas stāža, kuru nosaka no 15 gadu vecuma līdz likumā noteiktā pensijas vecuma sasniegšanai.

Invaliditātes pensija minimālā apmērā tiek piešķirta, ja cilvēks piecus gadus pirms invaliditātes pensijas piešķiršanas nav bijis pakļauts invaliditātes apdrošināšanai.

Invaliditātes pensijas minimālais apmērs (euro mēnesī)

 

Koeficients

Minimālais apmērs euro
līdz 31.12.2019.*

Minimālais apmērs euro
no 01.01.2020.**

Minimālais apmērs personām ar invaliditāti kopš bērnības euro līdz 31.12.2019.*

Minimālais apmērs personām ar invaliditāti kopš bērnības euro no  01.01.2020.**

Personām ar I invaliditātes grupu

1,6

102,45

128,00

170,75

196,30

Personām ar II invaliditātes grupu

1,4

89,64

112,00

149,41

171,77

Personām ar III invaliditātes grupu

64,03

80,00

106,72

122,69

 * līdz 31.12.2019. valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts 64,03 euro, personām ar invaliditāti kopš bērnības 106,72 euro , kam piemērots koeficients atkarībā no invaliditātes grupas
** no 01.01.2020. valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts personām ar invaliditāti 80,00 euro, personām ar invaliditāti kopš bērnības 122,69 euro, kam piemērots koeficients atkarībā no invaliditātes grupas

 Ar 2020.gada janvāri pensijas saņēmējiem, kuriem pensija ir piešķirta, tā tiks pārrēķināta un izmaksāta jaunajā apmērā. Pensijas apmēru pārrēķinās VSAA. Pensijas saņēmējiem iesniegums apmēra pārskatīšanai nav jāiesniedz.

Invaliditātes pensiju var saņemt savā dzīvesvietā, kā arī ieskaitīt pensijas saņēmēja kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.

Pensijas piegāde dzīvesvietā ir noteikta par maksu – 2,39 euro.

Invaliditātes pensijas izmaksa personām, kuras izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī

Pēc 2002.gada personām, kuras izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī, Latvijas Republikā piešķirto pensiju var turpināt izmaksāt uz bankas kontu Latvijā. Tādā gadījumā nepieciešams, lai persona pirms izbraukšanas vēršas VSAA nodaļā, kur viņai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pieprasījums par pensijas izmaksas turpināšanu, jānorāda Latvijas kredītiestādes konts, kā arī jānorāda jaunā dzīvesvietas adrese. Ja persona, jau ir izbraukusi uz pastāvīgu dzīvesvietu ārvalstīs un vēlas, lai Latvijā piešķirtā pensija tiktu izmaksāta turpmāk, tad iepriekš minētie dokumenti jānosūta pa pastu vai jāiesniedz ar pilnvarotās personas starpniecību, pieprasījumam pievienojot klāt ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas taisītu notariālu apliecinājumu, ka pensijas saņēmējs ir dzīvs.

Arī turpmāk ārvalstī dzīvojošam Latvijas pensijas saņēmējam katru gadu periodā no 1.oktobra līdz 15.decembrim jāiesniedz VSAA nodaļai rakstisku pieprasījumu par pensijas izmaksas turpināšanu, nosūtot to pa pastu vai iesniedzot ar pilnvarotās personas starpniecību. Šim pieprasījumam pievieno ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas taisītu notariālu apliecinājumu, ka pensijas saņēmējs ir dzīvs.

Iesniedzot ārvalstīs izdotus dokumentus, tie jānoformē atbilstoši dokumentu legalizācijas noteikumiem. Ja dokuments izsniegts svešvalodā, var būt nepieciešams arī šī dokumenta tulkojums.

Pieprasījumu pensijas turpmākai izmaksai, persona, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, var arī personīgi iesniegt VSAA nodaļā. Šajā gadījumā notāra izdots dzīvības apliecinājums nav nepieciešams.

Publicēšanas datums: [27.12.2019]