IZDEVUMU VEIDI 2017.g.
12 mēn. tāme (05.01.2018.)
2017.g.
12 mēn. izdevumi
12 mēn. izdevumi % pret 12 mēn. plānu (vid.norm.100%)
1 2 3 4
Atlīdzība, t.sk.: 12 565 223 12 565 223 100.00
atalgojums 9 616 882 9 616 882 100.00
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 2 948 341 2 948 341 100.00
darba devēja sociālā rakstura pabalsti, kompensācijas 0 0 0.00
Preces un pakalpojumi, t.sk: 3 601 825 3 468 751 96.31
1 352 974 1 324 947 97.93
261 483 254 179 97.21
50 327 24 661 49.00
799 587 741 020 92.68
894 153 893 194 99.89
127 158 122 659 96.46
15 861 14 117 89.00
100 282 93 974 93.71
Sociālie pabalsti 2 213 2 213 100.00
Starptautiskā sadarbība 19 132 19 132 100.00
Kapitālie izdevumi 1 461 392 1 458 959 99.83
KOPĀ: 17 649 785 17 514 278 99.23