Tiesības saņemt valsts sociālo pabalstu ir:

  • Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam, sākot ar invaliditātes noteikšanas dienu, ja invaliditāte ir saistīta ar Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas darbu veikšanu;
  • mirušā Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka  ģimenei, sākot ar ČAES dalībnieka nāves dienu, ja dalībnieka nāves cēlonis ir saistīts ar Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas darbu veikšanu.

Par ČAES dalībnieka ģimenes locekļiem uzskatāmi:

  • bērni, kas nav vecāki par 18 gadiem,
  • bērni vecumā no 18 līdz 24 gadiem, ja tie mācās vidējās vai augstākās mācību iestādes dienas nodaļā,
  • laulātais, vecāki un mazbērni, ja viņi ir bijuši mirušā apgādībā.

Pabalstu var saņemt tikai viens no ģimenes locekļiem.

Pabalsta apmērs no 2021.gada 1.janvāra ir 109 euro mēnesī.

Tā kā no 2021.gada 1.janvāra ir paaugstināts pabalsta apmērs, tad ir noteikts pārejas periods jaunā apmēra izmaksai. Par periodu no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 30.aprīlim pabalsts tiek izmaksāts iepriekš noteiktajā apmērā (100 euro mēnesī). VSAA pārrēķina pabalsta apmēru un starpību par minēto periodu izmaksā vienlaikus ar 2021.gada maija mēneša pabalstu.

Pabalsta apmēru pārskata ne retāk kā reizi trijos gados.

  • Ja bērns pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas mācās ārvalstī, tad, lai saņemtu pabalstu, VSAA jāiesniedz ārvalsts izglītības iestādes izziņa.

Ārvalsts izglītības iestādes izsniegtajam dokumentam jāsatur informāciju, kas ļauj nepārprotami secināt, ka persona, kurai tas izsniegts, dokumentā norādītajā laikposmā mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē vai augstskolā dienas nodaļā (pilna laika klātienē).

Iesniedzot ārvalstīs izdotus dokumentus, tie jānoformē atbilstoši dokumentu legalizācijas noteikumiem. Ja dokuments izsniegts svešvalodā, var būt nepieciešams arī šī dokumenta tulkojums.

Valsts sociālo pabalstu var saņemt:

  • ieskaitot pabalsta saņēmēja Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā,
  • ar piegādi atlīdzības saņēmēja dzīvesvietā, kas noteikta par maksu – 2,39 euro
  • Kaitējuma atlīdzība  Černobiļas AES seku likvidēšanas dalībniekiem vai viņa apgādībā bijušajiem darbnespējīgiem ģimenes locekļiem.