Pabalstu var saņemt persona, kura:

 • pastāvīgi dzīvo Latvijā (Latvijas pilsoņi, nepilsoņi, ārvalstnieki un bezvalstnieki);
 • piešķirts personas kods;
 • pārsniegusi 18 gadu vecumu un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas ir noteikusi invaliditāti un izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību.

Pabalstu nepiešķir personai, kura :

 • Latvijā saņēmusi termiņuzturēšanās atļauju.

Pabalsta apmērs:

 • personai ar invaliditāti, kurai ir nepieciešama kopšana -  213,43 eiro mēnesī;
 • personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama kopšana un kuras invaliditātes cēlonis ir slimība no bērnības -  313,43 eiro mēnesī.

Pabalstu personai ar invaliditāti, kurai ir nepieciešama kopšana:

 • piešķir no dienas, kad izsniegts atzinums par īpašās kopšanas nepieciešamību;
 • izmaksu izbeidz, kad beidzas termiņš, uz kuru ir noteikta invaliditāte un īpašas kopšanas nepieciešamība;
 • izmaksā reizi mēnesī par kārtējo mēnesi (piemēram: maijā par maiju).

Pabalsta izmaksu pārtrauc:

 • uz laiku, kamēr pabalsta saņēmējs, atrodas pilnā valsts apgādībā (valsts finansētu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai atrodas ieslodzījuma vietā);
 • ja pabalsta saņēmējs izbrauc no Latvijas Republikas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī.  

Pabalstu var saņemt:

 • ieskaitīt pabalsta saņēmēja Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.
 • ar piegādi savā dzīvesvietā. Piegādes maksa ir 2,39 eiro.
 • Invaliditātes pensija;
 • Sociālā nodrošinājuma pabalsts.