Pabalstu var saņemt persona, kurai:

 • Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) ir noteikusi I grupas redzes invaliditāti;
 • nav piešķirti asistenta pakalpojumi pašvaldībā vai asistenta pakalpojumi Eiropas Savienības politiku instrumentu ietvaros;
 • nav piešķirts valsts pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana.

Pabalsta saņēmējs pats var izvēlēties konkrētu asistentu un tam nav jāatskaitās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) par asistenta sniegtajiem pakalpojumiem.

Pabalsts paredzēts asistenta pakalpojumu izmantošanai 10 stundas nedēļā.

Ja personai ar I grupas redzes invaliditāti VSAA ir piešķīrusi pabalstu asistenta izmantošanai par 10 stundām nedēļā, bet ir nepieciešami asistenta pakalpojumi vairāk nekā 10 stundas nedēļā:

 • asistenta pakalpojumu personai ir tiesības pieprasīt un papildus saņemt arī savā pašvaldībā;
 • pašvaldība piešķirs asistenta pakalpojumus par  daļu, kas pārsniedz 10 stundas nedēļā, bet kopā abās vietās ne vairāk kā 40 stundas nedēļā.

Pabalsta apmērs par  asistenta izmantošanu 10 stundas nedēļā ir:
17,07 euro nedēļā

 • Pabalstu piešķir ar dienu, kad pabalsta pieprasītājs ir iesniedzis iesniegumu VSAA nodaļā un to piešķir uz termiņu, uz kādu personai noteikta I grupas redzes invaliditāte.
 • Neatkarīgi no kalendārās nedēļas dienas, no kuras pabalsts tiek piešķirts, to izmaksā par visu kalendāro nedēļu.
 • Pabalstu izmaksā reizi mēnesī par iepriekšējo mēnesi un pārskaita uz iesniegumā norādīto Latvijas Republikas kredītiestādes kontu vai pasta norēķinu sistēmas kontu.

Pabalsta izmaksu pārtrauc:

 • uz laiku, kamēr pabalsta saņēmējs ievietots valsts, pašvaldības vai privātā ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijās;
 • uz laiku kamēr pabalsta saņēmējs ievietots ieslodzījuma vietā;
 • uz laiku kamēr pabalsta saņēmējs ievietots stacionārā ārstniecības iestādē stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai (ja pabalsta saņēmējs iestādē atradies nepārtraukti pilnu nedēļu, t.i. 7 dienas);
 • ja pabalsta saņēmējs izbrauc no Latvijas Republikas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī;
 • ja pabalsta saņēmējs labprātīgi atsakās no turpmākas pabalsta saņemšanas.