Tiesības saņemt kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību ir personai:

  • kura cietusi darba negadījumā vai kurai konstatēta arodslimība līdz 1997.gada 1.janvārim;
  • kurai arodslimība konstatēta pēc 1997.gada 1.janvāra, bet persona vairs nav darba attiecībās (nav uzskatāma par sociāli apdrošinātu personu).

Kaitējuma atlīdzību nepiešķir personām, kurām darbspēju zaudējums ir noteikts no 10 līdz 24 %.

Kaitējuma atlīdzību apgādnieka zaudējuma gadījumā var saņemt darba nespējīga persona, kuru pilnīgi vai daļēji uzturēja darbinieks pirms nāves, ko izraisīja nelaimes gadījums darbā vai arodslimība laikā līdz 1997.gada 1.janvārim.

Pienākums maksāt kaitējuma atlīdzību ir darba devējam vai viņa tiesību un saistību pārņēmējam.

VSAA pārņem kaitējuma atlīdzības izmaksu no darba devēja, ja:

  • darba devēja darbība tiek izbeigta un kaitējuma atlīdzības summa par trim gadiem uz priekšu tiek pārskaitīta valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā;
  • darba devējs tiek pasludināts par maksātnespējīgu un kaitējuma atlīdzības summa par četriem gadiem uz priekšu tiek pārskaitīta valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā.

Uzņēmuma likvidācijas vai maksātnespējas gadījumā visus ar kaitējuma atlīdzināšanu saistītos dokumentus darba devējs vai maksātnespējīgā uzņēmuma administrators nodod VSAA pēc kaitējuma atlīdzības summas pārskaitīšanas apdrošināšanas speciālajā budžetā.

VSAA piešķir kaitējuma atlīdzību, ja :

  • tiesā konstatēts juridiskais fakts, ka darba devējs, kurš atbildīgs par darbā nodarīto kaitējumu, neeksistē vai nav nosakāms (izslēgts no Uzņēmumu reģistra).

Tādā gadījumā pieprasītājam ir VSAA jāiesniedz dokuments, kas apliecina faktu, ka darba devējs neeksistē (Uzņēmuma reģistra izziņa, tiesas nolēmuma kopija).

Ja VSAA rīcībā nav akts par darbā notikušo nelaimes gadījumu vai ārstu komisijas atzinumu par konstatēto arodslimību, jo notikumi ir ļoti seni, tad pieprasītājam ir jāiesniedz arī šie dokumenti.

Ja nepieciešams, arī izraksts no Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas akta par darbspēju zaudējuma procentiem, invaliditātes izziņa,  ārstējošā ārsta izziņu par nāves cēloņa saistību ar darba negadījumu vai arodslimību (apgādnieka zaudējuma gadījumā).

Kaitējuma atlīdzības apmērs ir atkarīgs no aprēķinātās invaliditātes pensijas apmēra.

Ja noteikti tikai darbspēju zaudējuma procenti un nav piešķirta invaliditāte, kaitējuma atlīdzība ir atkarīga no valstī noteiktā sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra.

Ja noteikti tikai darbspēju zaudējuma procenti un nav piešķirta invaliditāte, kaitējuma atlīdzība ir atkarīga no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra.

Kaitējuma atlīdzību var saņemt:

  • ieskaitot atlīdzības saņēmēja Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā,
  • ar piegādi atlīdzības saņēmēja dzīvesvietā.

Kaitējuma atlīdzības izmaksu pārtrauc laikā, kad atlīdzības saņēmējs saņem bezdarbnieka pabalstu.

Ja kaitējuma atlīdzību ir piešķīrusi vai tās izmaksu ir pārņēmusi VSAA, tad atlīdzības saņēmējam netiek kompensēti papildu izdevumi par ārstēšanās un rehabiltācijas izdevumi.

Ja kaitējuma atlīdzības saņēmējs izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs, tad kaitējuma atlīdzību izmaksā par turpmākajiem sešiem mēnešiem, rēķinot no dienas, kad iesniegts rakstisks pieprasījums, un turpmākā izmaksa tiek pārtraukta.