Valsts pensiju apdrošināšanai brīvprātīgi var pievienoties:

 • persona, kura sasniegusi 15 gadu vecumu, pastāvīgi dzīvo Latvijā, nav obligāti sociāli apdrošināta, nav piešķirta valsts vecuma pensija saskaņā ar likumu „Par valsts pensijām”;
 • persona, kura ir nodarbināta lauksaimniecības sezonas darbos un maksā sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli, ja tā nav darba ņēmējs pie cita darba devēja vai nav obligāti sociāli apdrošināta persona kā pašnodarbinātais;
 • profesionālie sportisti;
 • diasporas locekļi, vienlaikus nav obligāti apdrošinātas personas (arī citā valstī), kā arī nesaņem pensiju savā mītnes valstī ES vai valstī, ar kuru Latvijai ir noslēgts sociālās drošības līgums;
 • līdz 2023.gada 31.decembrim persona, kura nav sasniegusi valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu vai kurai nav piešķirta valsts vecuma pensija un kura saņēmusi dīkstāves pabalstu, dīkstāves palīdzības pabalstu vai vecāku pabalsta turpinājumu. Tiesības veikt brīvprātīgās iemaksas ir par minēto pabalstu saņemšanas periodu.

Pašnodarbinātā laulātais

 • ja ir sasniedzis 15 gadu vecumu,
 • pastāvīgi dzīvo Latvijā,
 • nav obligāti sociāli apdrošināta un nav sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kurai tā nav piešķirta (tai skaitā priekšlaicīgi),

var brīvprātīgi pievienoties valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes, maternitātes, slimības un vecāku apdrošināšanai. 

Līdz 2021.gada 30.jūnijam (tiem nodokļu maksātājiem, kuri  tiesības maksāt mikrouzņēmuma nodokli ieguvuši līdz 2020.gada 31.decembrim)

Mikrouzņēmumu nodokli maksājošā uzņēmuma darbinieks

 • ja nav darba ņēmējs pie cita darba devēja,
 • nav obligāti apdrošināts kā pašnodarbinātais,

var brīvprātīgi pievienoties visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem.

Ja mikrouzņēmuma darbinieks ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai valsts vecuma pensija jau ir piešķirta (tai skaitā priekšlaicīgi) – brīvprātīgi var pievienoties pensiju, darba negadījumu, maternitātes un slimības, kā arī vecāku apdrošināšanai.


Ja mikrouzņēmuma darbinieks ir izdienas pensijas saņēmējs vai cilvēks ar invaliditāti – valsts speciālās pensijas saņēmējs, brīvprātīgi var pievienoties pensiju, darba negadījumu, invaliditātes, maternitātes un slimības, kā arī vecāku apdrošināšanai.

Brīvprātīgo iemaksu objekts ir pašas personas izvēlēti līdzekļi, no kuriem aprēķina un veic brīvprātīgās iemaksas.

Iemaksas katru mēnesi var būt no atšķirīgas summas, taču iemaksu objektam ir ierobežots gan maksimālais, gan minimālais apmērs.

2021.gadā

Personām, kuras izvēlējušās brīvprātīgi pievienoties valsts pensiju apdrošināšanai, (izņemot profesionālos sportistus un personas, kuras nodarbināta lauksaimniecības sezonas darbos) un pašnodarbinātā laulātajam iemaksu objekts:

 • maksimālais gada apmērs  ir 62 800 eiro gadā,
 • minimālais gada apmērs ir 12 minimālās mēneša darba algas (2021.gadā – 500 euro mēnesī) .

Profesionāliem sportistiem un personām, kuras ir nodarbinātas lauksaimniecības sezonas darbos un maksā sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli, kā arī mikrouzņēmumu nodokli maksājošā uzņēmuma darbiniekiem iemaksu objekts:

 • maksimālais gada apmērs  - 12 minimālās mēneša darba algas (2021.gadā – 500 euro mēnesī),
 • minimālais gada apmērs - nav noteikts.

Personām, kuras nav sasniegušas valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu vai kurām nav piešķirta valsts vecuma pensija un kuras saņēmušas dīkstāves pabalstu, dīkstāves palīdzības pabalstu vai vecāku pabalsta turpinājumu iemaksu objekts:

 • saņemtā pabalsta apmērs.

Iemaksu likme, kāda mēnesī jāveic no izvēlētās summas.

Pašāka informācija par iemaksu likmes sadalījumu pa apdrošināšanas veidiem.