Pabalstu var saņemt persona:

 • kura pati un tās bērns pastāvīgi dzīvo Latvijā (Latvijas pilsoņi, nepilsoņi, ārvalstnieki un bezvalstnieki);
 • kurai pašai un bērnam ir piešķirts personas kods;
 • kuras bērnam Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas ir noteikusi invaliditāti un izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību.

Bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu piešķir:

 • vienam no vecākiem,
 • aizbildnim,
 • personai, kura faktiski audzina bērnu, tai skaitā audžuģimenei.

Pabalstu nepiešķir personai, kura :

 • Latvijā saņēmusi termiņuzturēšanās atļauju.

Bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsta apmērs ir 313,43 euro mēnesī.

Bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu:

 • piešķir no dienas, kad izsniegts atzinums par īpašās kopšanas nepieciešamību;
 • izmaksu izbeidz, kad beidzas termiņš, uz kuru ir noteikta invaliditāte un īpašas kopšanas nepieciešamība;
 • pabalstu izmaksā ne ilgāk kā līdz bērna 18 gadu vecuma sasniegšanai;
 • izmaksā reizi mēnesī par kārtējo mēnesi (piemēram: maijā par maiju).

Pabalsta izmaksu pārtrauc:

 • uz laiku, kamēr pabalsta saņēmējs vai bērns par kuru piešķirts pabalsts, atrodas pilnā valsts apgādībā vai ievietots valsts, pašvaldības vai privātā aprūpes institūcijā;
 • ja pabalsta saņēmējs vai bērns par kuru piešķirts pabalsts izbrauc no Latvijas Republikas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī.  

Pabalstu var saņemt:

 • ieskaitīt pabalsta saņēmēja Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.
 • Ģimenes valsts pabalsts;
 • Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai personai ar invaliditāti