Tiesības saņemt atlīdzību par ārstēšanās un rehabilitācijas izdevumiem ir apdrošinātai personai, kura pēc 1996. gada 31. decembra  cietusi nelaimes gadījumā darbā vai kurai konstatēta arodslimība.

VSAA kompensē papildu izdevumus, kas personai radušies sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību,  ja ārstēšanās izdevumi netiek segti no veselības aprūpes pakalpojumu minimuma vai sociālās palīdzības valsts programmas.

Tiek kompensēti sekojoši izdevumi:

  • ārstēšanās;
  • ārstniecības līdzekļu, t.sk. medikamentu iegāde;
  • pacienta maksājumi un ārstnieciskās manipulācijas;
  • medicīniskā un sociālā rehabilitācija;
  • ceļa izdevumi, apmeklējot ārstniecības iestādi (ar sabiedrisko transportlīdzekli vai, ja ārstniecības iestādi nav iespējams apmeklēt sabiedrisko transportlīdzekļu nepieejamības vai apdrošinātās personas veselības stāvokļa dēļ, izdevumi par personīgā transportlīdzekļa izmantošanu vai taksometra pakalpojumiem, atbilstoši brauciena maršrutam, kilometrāžai un attiecīgā transportlīdzekļa degvielas patēriņam vai maksājuma čekam par taksometra pakalpojumu);
  • protezēšana, tehnisko palīglīdzekļu (protēžu ortopēdiskie izstrādājumi) iegāde un to remonts;
  • pavadoņa apmaksa;
  • profesionālā rehabilitācija;
  • pārkvalifikācija.

Papildu izdevumu kompensācijas apmēru nosaka, ņemot vērā iesniegtos izdevumu apliecinošos dokumentus.

Kopējā summa, par kādu tiek kompensēti papildu izdevumi vienam apdrošināšanas gadījumam, ir ne lielāka par apdrošināšanas gadījuma iestāšanās dienā (dienā, kad noticis nelaimes gadījums darbā vai konstatēta arodslimība) spēkā esošā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta divdesmitpieckāršu apmēru.

Ja arodslimība konstatēta vai nelaimes gadījums darbā noticis līdz 2020.gada 31.decembrim – kopējais kompensācijas maksimālais apmērs ir 1600,75 euro (25 x 64,03 euro)

Apdrošināšanas gadījumiem, kuri iestājušies 2021.gada 1.janvārī vai vēlāk – 2725 euro (25 x 109 euro).

Atlīdzību par ārstēšanās un rehabilitācijas izdevumiem pārskaita uz pabalsta saņēmēja Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontu.

  • Atlīdzība par darbspēju zaudējumu