Tiesības saņemt apgādnieka zaudējuma pensiju, ja mirušais ir bijis sociāli apdrošinātā persona, ir Latvijā dzīvojošiem:

1) mirušā bērniem neatkarīgi no tā, vai viņi ir bijuši mirušā apgādībā:

 • bērniem, kas ir jaunāki par 18 gadiem;
 • bērniem neatkarīgi no vecuma, ja viņi kļuvuši par invalīdiem pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas.

2) darba nespējīgajiem ģimenes locekļiem, kas bijuši mirušā apgādībā:

 • brāļiem, māsām, mazbērniem, kas ir jaunāki par 18 gadiem, ja viņiem nav darbspējīgu vecāku;
 • brāļiem, māsām, mazbērniem, neatkarīgi no vecuma, ja viņi kļuvuši par invalīdiem pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas un ja viņiem nav darbspējīgu vecāku.

Tiesības uz šo pensiju pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas ir apgādājamajiem, ja tie mācās vai studē vispārējās, profesionālās izglītības iestādēs, koledžās vai augstskolās pilna laika klātienē, izņemot laiku, kad studijas ir pārtrauktas, un nav vecāki par 24 gadiem.

Informāciju par apgādājamā mācībām vispārizglītojošā, profesionālajā izglītības iestādē vai augstakolā Latvijā pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas VSAA saņem no Izglītības ministrijas, taču VSAA var pieprasīt apgādājamajam izziņu par mācībām iesniegt personīgi.

Ja apgādājamais mācās ārvalstīs, tad ir jāiesniedz izglītības iestādes izziņa, kurai ir jābūt izsniegtai ne agrāk kā dienā, kad uzsāktas mācības izglītības iestādē, un tajā jābūt norādītai šādai informācijai par mācībām:

 • mācību gads un kurss;
 • programmas ilgums un beigu datums;
 • norāde par mācībām pilna laika klātienē, ja persona ir augstskolas vai koledžas students.

Apgādnieka zaudējuma pensiju piešķir no apgādnieka miršanas dienas, ja dokumenti iesniegti sešu mēnešu laikā pēc apgādnieka nāves.

Pensiju piešķir saskaņā ar likumu Par valsts pensijām.

Apgādnieka zaudējuma pensiju aprēķina, ņemot vērā apgādnieka iespējamo vecuma pensiju:

 • vienam apgādājamam – 50% no pensijas;
 • diviem apgādājamiem – 75% no pensijas;
 • trim un vairāk apgādājamiem – 90% no pensijas.

Pensijas apmērs katram bērnam nedrīkst būt mazāks par Ministru kabineta noteikto minimālo apmēru.

Apgādnieka zaudējuma pensijas minimālais apmērs katram bērnam:

 • līdz sešu gadu vecumam (ieskaitot) – 136,00 euro;
 • no septiņu gadu vecuma  – 163,00 euro.

Ja apgādājamie dzīvo dažādās ģimenēs, tad katra no tām saņem sev pienākošos pensijas daļu, kas izdalīta no kopējā pensijas apmēra.

2021.gada 1.oktobrī pārskatāmas vecuma, invaliditātes, izdienas, apgādnieka zaudējuma pensijas un apdrošināšanas atlīdzības, kuras piešķirtas (pārrēķinātas) līdz 2021.gada 30.septembrim un kuru apmērs nepārsniedz 470 euro, bet pensijas un apdrošināšanas atlīdzības, kuru apmērs pārsniedz 470 euro, pārskata tikai tās daļas apmēru – 470 euro.

2021.gada 1.oktobrī pārskatāmām izdienas pensijām piemēro indeksu 1,0423.

Pensiju pēc tā saņēmēja izvēles VSAA pārskaita personas Latvijas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā vai piegādā pensijas saņēmēja dzīvesvietā. Pensijas piegādi  dzīvesvietā  nodrošina VAS Latvijas pasts par  maksu – 2,39 euro, ko VSAA ietur no izmaksājmās pensijas.

No apgādnieka zaudējuma pensijas ietur ienākuma nodokli saskaņā ar likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli 3.panta trešās daļas 14.punktu, 8.panta trešās daļas 10.punktu, 12.panta 5.daļu, 13.pantu.

Ja pensijas saņēmējs izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs, Latvijas Republikā piešķirto pensiju var turpināt pārskaitīt uz personas kontu Latvijā (ja Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr.883/2004 par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu vai Latvijas Republikas noslēgtajos starptautiskajos līgumos nav noteikts citādi). Šo procesu nosaka 2009.gada 22.decembra Ministru Kabineta noteikumi Nr.542 „Latvijas Republikā piešķirto valsts pensiju izmaksas kārtība personām pēc izbraukšanas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs”.

Pirms izbraukšanas nepieciešams vērsties VSAA nodaļā, kur:

 • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
 • jāiesniedz pieprasījums par pensijas izmaksas turpināšanu, norādot adresi ārvalstī un kredītiestādes kontu.

Ja persona, jau ir izbraukusi uz pastāvīgu dzīvesvietu ārvalstī un vēlas, lai Latvijā piešķirtā pensija tiktu izmaksāta turpmāk, tad iepriekš minētais pieprasījums jānosūta pa pastu vai jāiesniedz ar pilnvarotās personas starpniecību, tam pievienojot klāt ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas sagatavotu notariālu apliecinājumu, ka pensijas saņēmējs un apgādājamais (ja apgādājamais jau nesaņem pensiju pats) ir dzīvi.

Lai nodrošinātu pensijas izmaksu arī turpmāk, tad minētie dokumenti gan par saņēmēju, gan par apgādājamo VSAA ir jāiesniedz katru gadu periodā no 1.oktobra līdz 15.decembrim.

Mani bērni saņem apgādnieka zaudējuma pensiju, bet ja vasaras mēnešos mans bērns strādās, vai viņš saņems pensiju?

Apgādnieka zaudējuma pensiju var saņemt vienlaicīgi ar darbā gūtajiem ienākumiem. Pensiju līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai maksā bez papildus nosacījumiem. Personām, kuras vecākas par 18 gadiem, ir tiesības saņemt apgādnieka zaudējuma pensiju, ja tās mācās vidējās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs vai studē augstskolā pilna laika klātienē un nav vecākas par 24 gadiem. Strādājoša persona nezaudē tiesības saņemt apgādnieka zaudējuma pensiju.

 • Pensiju 2.līmenī uzkrātā kapitāla izmantošana
 • Pensiju 2.līmeņa kapitāla novēlēšana
 • Vecuma pensija
 • Apdrošināšanas atlīdzība