Apbedīšanas pabalstu var saņemt:

  • apdrošinātās personas nāves gadījumā – mirušās personas mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas divkāršā apmērā, bet ne mazāku par valstī noteikto mēneša vidējo apdrošināšanas iemaksu algu. Ja cilvēks miris 2021.gadā – ne mazāk kā 908,89 euro.
  • apdrošinātās personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā –valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta trīskāršā apmērā - 327 euro.

Piešķir, ja miris darba ņēmēja vai pašnodarbinātā nepilngadīgais bērns vai bērns vecumā līdz 24 gadiem, kurš mācījās vidējā vai augstākā mācību iestādē.

Apbedīšanas pabalstu apdrošinātās personas vai tā bērna nāves gadījumā piešķir arī tad, ja darba ņēmēja, pašnodarbinātā vai bērna nāve iestājusies mēneša laikā pēc darba attiecību (pašnodarbinātības) pārtraukšanas un persona iepriekšējos 2 mēnešus pirms mēneša, kurā  pārtrauktas darba attiecības vai zaudēts pašnodarbinātā statuss, bija darba ņēmējs vai arī faktiski bija veicis obligātās iemaksas kā pašnodarbinātais.

  • bezdarbnieka nāves gadījumā – valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta trīskāršā apmērā - 327 euro.

Pabalstu piešķir, ja mirušais bija:

  • bezdarbnieka pabalsta saņēmējs,
  • bezdarbnieka pabalstu nesaņēma, bet atradās bezdarbnieka statusā un par viņu pēdējo 36 mēnešu laikā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas iemaksas bezdarba gadījumam veiktas ne mazāk kā 12 mēnešus.
  • pensijas vai apdrošināšanas atlīdzības saņēmēja nāves gadījumā – mirušā divu mēnešu pensiju vai atlīdzību apmērā.

 

Pensijas saņēmēja nāves gadījumā apbedīšanas pabalstu izmaksā mirušā divu mēnešu pensiju apmērā, ieskaitot piemaksu pie pensijas (ja tāda bija piešķirta) par apdrošināšanas stāžu, ka uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim.

Personu ar 1. un 2. grupas invaliditāti nāves gadījumā, apbedīšanas pabalstu aprēķina kā par personu, kura nav nodarbināta.

Pabalstu pārskaita uz pabalsta saņēmēja norādīto kontu Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.

Ja mirusī persona vienlaikus atbilst vairākiem kritērijiem, kas dod tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu,  piemēram, mirušais cilvēks bija strādājošs pensijas saņēmējs, tad izmaksā vienu, apmērā lielāko apbedīšanas pabalstu.