Tiesības saņemt pabalstu aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai ir personai, kura ar bāriņtiesas lēmumu ir iecelta par bērna aizbildni.

Pabalstu var saņemt aizbildnis:

 • kurš pats un tā aizbilstamais bērns pastāvīgi dzīvo Latvijā (Latvijas pilsoņi, nepilsoņi, ārvalstnieki un bezvalstnieki);
 • kuram pašam un aizbildniecībā esošajam bērnam ir piešķirts personas kods.

Pabalstu nevar saņemt aizbildnis, kurš pats vai tā aizbilstamais bērns  dzīvošanai Latvijā ir  saņēmuši termiņuzturēšanās atļauju.

Pabalsta apmērs mēnesī no 01.07.2021. :

 • par bērnu  līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai215 euro;
 • no bērna 7 gadu vecuma līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai –  258 euro.

Pabalsta apmērs mēnesī līdz 01.07.2021.

 • par bērnu  līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai107,50 euro;
 • no bērna 7 gadu vecuma līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai –  129 euro.

Ja bērnam ir piešķirta

 • apgādnieka zaudējuma pensija,
 • apdrošināšanas atlīdzība par apgādnieka zaudējumu,
 • valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts sakarā ar apgādnieka zaudējumu,
 • uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantijas fonda,
 • ģimenes valsts pabalsts,

tad pabalsts aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai tiek samazināts par bērnam piešķirtās pensijas, atlīdzības vai pabalsta apmēru.

Ja par bērnu ar invaliditāti piešķirta piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta, izmaksājamo pabalstu par piemaksas apmēru nesamazina.

Pabalstu kalkulators adoptētājiem, aizbildņiem un audžuģimenēm

Pabalstu piešķir un izmaksā:

 • no aizbildniecības nodibināšanas dienas,
 • līdz bērna pilngadībai vai aizbildniecības atcelšanas dienai.

Pabalstu izmaksā reizi mēnesī par kārtējo mēnesi (piemēram: maijā par maiju).

Izmaksu pārtrauc:

 • ja atcelta aizbildnība;
 • ja pabalsta saņēmējs vai bērns par kuru piešķirts pabalsts izbrauc no Latvijas Republikas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī;
 • uz laiku, kamēr pabalsta saņēmējs vai bērns par kuru piešķirts pabalsts, atrodas pilnā valsts apgādībā vai ievietots valsts, pašvaldības, privātā aprūpes institūcijā, nodots audzināšanā audžuģimenei vai pirms adopcijas aprūpē nākamajam adoptētājam.

Ja aizbildniecībā esošs bērns uz laiku tiek nodots pirmsadopcijas aprūpē nākamajam adoptētājam, tad aizbildnim piešķirto pabalstu aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai  izmaksā nākamajam adoptētājam.

Pabalstu var saņemt:

 • pārskaitīt uz  pabalsta saņēmēja Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontu.
 • Atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu

Aizbildnim ir tiesības arī uz pārējiem regulāri izmaksājamajiem pabalstiem, kas tiek piešķirti personai, kura bērnu faktiski audzina un kopj:

 • Maternitātes pabalsts
 • Vecāku pabalsts
 • Bērna piedzimšanas pabalsts, ja aizbildnība pār bērnu ir nodibināta līdz bērna viena gada vecumam
 • Bērna kopšanas pabalsts
 • Ģimenes valsts pabalsts un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta

Ja audzina bērnu ar īpašām vajadzībām:

 • Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai
 • Bērna invalīda kopšanas pabalsts
 • Valsts atbalsts ar celiakiju slimam bērnam