Jaunumi

Personai, kurai tiek izsniegta darbnespējas lapa sakarā ar saslimšanu ar Covid-19 vai atrašanos karantīnā no 2020. gada 22. marta līdz 2020. gada 31. decembrim, slimības pabalstu piešķir un izmaksā par laiku no darbnespējas otrās dienas 80 procentu apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās iemaksu algas.

Visērtāk pieprasīt slimības pabalstu, aizpildot e-iesniegumu  portālā  www.latvija.lv.

Ar koronavīrusu nesaistītu saslimšanu gadījumā darbnespējas lapas izsniedz iepriekšējā kārtībā atbilstoši likumam “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu
VSAA nepiešķirs slimības pabalstu par  periodu, par kuru saskaņā ar VID sniegto informāciju ir piešķirts dīkstāves pabalsts.

Līdz 2020.gada 31.decembrim slimības pabalsta izmaksas periodā (ne ilgāk par 26 nedēļām nepārtraukti un 52 nedēļām triju gadu periodā) neieskaita darbnespējas dienas, par kurām personai izsniegta darbnespējas lapa saistībā ar saslimšanu ar Covid-19 vai atrašanos karantīnā.

Jaunā speciālista pabalstu VSAA piešķir personai, kura:

 • periodā no 2019.gada 12.marta līdz 2020.gada 11.martam ir beigusi mācības augstskolā,
 • periodā no 2020.gada 12.marta 2020.gada 9.septembrim (ieskaitot) ieguvusi bezdarbnieka statusu,
 • kopējais apdrošināšanas stāžs ir mazāks par vienu gadu un pēdējo 16 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas iemaksas bezdarba gadījumam ir veiktas mazāk nekā 12 mēnešus vai vispār nav veiktas.

Jaunā speciālista pabalstu izmaksā līdz brīdim, kad persona zaudē bezdarbnieka statusu, bet ne ilgāk par četriem mēnešiem un ne ilgāk kā līdz 2020.gada 31.decembrim:

 • pirmos divus mēnešus 500 eiro apmērā,
 • trešajā un ceturtajā mēnesī 375 eiro apmērā.

Lai saņemtu pabalstu, ir jāvēršas VSAA ar iesniegumu, pievienojot dokumenta kopiju par augstākās izglītības iegūšanu. To var izdarīt:

 • portālā Latvija.lv, izvēloties e-pakalpojumu „Iesniegums iestādei”, rakstot iesniegumu brīvā formā;
 • iesniegumu  nosūtot VSAA Rīgas pilsētas Vidzemes nodaļai, Raunas ielā 64, Rīgā, LV-1039 pa pastu;
 • atstājot  VSAA klientu apkalpošanas centros izvietotajās pasta kastītēs darba laikā no plkst. 8:30 līdz 17:00.

Labvēlīgāki nosacījumi bezdarbnieka pabalsta piešķiršanai, ja darba attiecības pārtrauktas uz paša uzteikuma pamata.

Bezdarbniekiem, kuri bezdarbnieka statusu ieguvuši periodā no 2020.gada 12.marta līdz 2020.gada 31.decembrim un kuri darba tiesiskās attiecības pārtraukuši uz paša uzteikuma pamata – bezdarbnieka pabalstu piešķirs no dienas, kad bezdarbnieks iesniedzis iesniegumu pabalsta piešķiršanai.

Bezdarbniekiem, kuri bezdarbnieka statusu ieguvuši 2020.gada 12.martā vai vēlāk un kuriem bezdarbnieka pabalsts jau ir piešķirts ar datumu, kas ir ne agrāks kā divi mēneši pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas (atbrīvojušies no darba pēc paša vēlēšanās), bezdarbnieka pabalsta piešķiršanas termiņu, atbilstoši jaunajai tiesību normai, VSAA pārskatīs. Iesniegums nav nepieciešams.

Labvēlīgāki nosacījumi bezdarbnieka pabalsta saņemšanai periodā līdz 2020. gada 31.decembrim.

 • Bezdarbnieks, nezaudējot bezdarbnieka statusu, var būt nodarbināts īslaicīgos darbos (piemēram,  sezonas darbos) divas reizes 12 mēnešu periodā, nepārsniedzot kopā 120 dienas (līdz šim tie bija 2 mēneši jeb 60 dienas). Par laika periodu, kamēr strādā, VSAA apturēs piešķirtā bezdarbnieka pabalsta izmaksu, ko pēc tam turpinās.
 • Ja bezdarbnieka statuss piešķirts periodā no 2020.gada 18.aprīļa līdz 2020.gada 31.decembrim, kopējais apdrošināšanas stāžs bezdarba gadījumam ir vismaz viens gads un sociālās apdrošināšanas iemaksas veiktas 12 mēnešus pēdējo 16 mēnešu laikā, tad VSAA piešķirs bezdarbnieka pabalstu arī mikrouzņēmuma īpašniekam, kas atrodas darba ņēmēja statusā kā mikrouzņēmuma darbinieks un negūst ienākumus.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) uzsākusi pabalstu izmaksu vecākiem, kuri ārkārtējās situācijas laikā saņem bērna kopšanas pabalstu par bērnu no pusotra līdz diviem gadiem. Vecākiem, kuru regulārais pabalstu izmaksas datums ir 7.vai 8., VSAA līdz 8.jūnijam ir izmaksājusi starpību par periodu no 12.marta līdz 31.maijam, lai ikmēneša bērna kopšanas pabalsts sasniegtu 171 eiro. Vecāki, kuriem regulārie bērna kopšanas pabalsta izmaksas datumi ir vēlāk, pabalsta starpību par periodu līdz 31.maijam saņems savos izmaksas datumos.

Savukārt, pabalsta apmēra starpība par periodu no 1.jūnija līdz 9. jūnijam tiks aprēķināta un izmaksāta jūlijā.

VSAA visiem aizbildņiem par aizbildnībā esoša bērna uzturēšanu līdz 8.jūnijam izmaksājusi ārkārtējās situācijas laikā palielinātā pabalsta starpību par periodu no 12.marta līdz 31.maijam. Palielinātais pabalsta apmērs par aizbildnībā esošu bērnu līdz septiņu gadu vecumam ir 161,25 eiro mēnesī pabalsta 107,50 eiro mēnesī vietā, par bērnu no septiņu līdz 18 gadu vecumam –193,50 eiro mēnesī 129 eiro mēnesī vietā. Bet par deviņām jūnija dienām palielinātais apmērs tiks izmaksāts regulārajos izmaksu datumos jūnijā.

Ja par aizbildnībā esošu bērnu tiek saņemta arī apgādnieka zaudējuma pensija, apdrošināšanas atlīdzība par apgādnieka zaudējumu, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts apgādnieka zaudējuma gadījumā, uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda vai ģimenes valsts pabalsts, par šo maksājumu apmēru pabalstu samazina. Šādā gadījumā aizbildņi saņems starpību, kas veidojas, samazinot paaugstinātā pabalsta apmēru par jau izmaksāto pakalpojumu apmēru, kā arī iespējams, ka pabalsta apmērs nepalielināsies.

Personām, kurām ārkārtējās situācijas laikā no 2020.gada 12.marta līdz 2020.gada 9.jūnijam ir piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti,tiks izmaksāta vienreizēja piemaksa 150 eiro apmērā.

Vienreizējo piemaksu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) izmaksās līdz 30. jūnijam.
Iesniegums nav nepieciešams.

Ja bērnam invaliditāte pirmreizēji noteikta laikā no 12.marta līdz 9.jūnijam un informāciju par to VSAA no Veselības un darbspēju ekspertīzes valsts komisijas (VDEĀVK) saņems pēc 30.jūnija, VSAA ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc VDEĀVK informācijas saņemšanas izmaksās vienreizējo piemaksu 150 eiro apmērā.

Vecākiem, kuri ārkārtējās situācijas periodā no 2020.gada 12.marta līdz 2020.gada 9.jūnijam saņem bērna kopšanas pabalstu pa bērnu vecumā no pusotra līdz diviem gadiem, līdzšinējā ikmēneša pabalsta 42,69 eiro apmērā vietā tiks izmaksāts pabalsts 171 eiro apmērā.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) pabalsta apmēru pārskatīs bez iesnieguma un pabalsta apmēra starpību par periodu no 12.marta izmaksās līdz 30.jūnijam.

Piemērs: Bērns pusotra gada vecumu sasniedz 10.martā. Bērna kopšanas pabalstu par 2020.gada martu un aprīli VSAA izmaksājusi iepriekš noteiktajā apmērā. VSAA pabalstu par periodu no 12.marta pārrēķinās un nesaņemto pabalsta starpību (171 eiro - 42,69 eiro = 128,31 eiro proporcionāli dienu skaitam) izmaksās līdz 30.jūnijam.

VSAA dīkstāves palīdzības pabalstu 180 eiro mēnesī izmaksās darba ņēmējiem, kuriem VID ir atteicis dīkstāves pabalstu. Tomēr, ne visos gadījumos, kad VID ir atteicis dīkstāves pabalstu piešķiršanu, VSAA ir jāpiešķir dīkstāves palīdzības pabalsts. Gadījumus, kad Covid-19 krīze nav būtiski ietekmējusi uzņēmuma darbību, kā arī darbinieka dīkstāvi nav izraisījusi Covid-19 krīze, dīkstāves laikā darbinieks turpina savu saimniecisko darbību un gūst ienākumus virs 430 eiro mēnesī, vai darbinieks pats ir valdes loceklis, kurš sodīts par nodokļu vai muitas pārkāpumiem, VID dīkstāves pabalstu atsaka. Par atteikuma lēmumiem, kas pieņemti pamatojoties uz šiem nosacījumiem, VID nav jāinformē VSAA. Sekojoši, šādos gadījumos VSAA nepiešķir dīkstāves palīdzības pabalstu. Informāciju par dīkstāves pabalsta atteikuma iemesliem VID nosūta darba devējiem, kuriem jāinformē savi darbinieki.

Dīkstāves palīdzības pabalstu aprēķina un izmaksā proporcionāli kalendāra dienām, kurās persona atrodas dīkstāvē.

Piemērs: VID atteicis dīkstāves pabalstu par periodu no 2020.gada 14.marta līdz 2020.gada 31.martam par 18 dienām. Dīkstāves palīdzības pabalsta apmērs par martu būs 104,52 eiro (aprēķins: 180 eiro:31diena x 18 dienas).

Darba ņēmējiem un pašnodarbinātajiem, kuriem VID piešķirtais dīkstāves pabalsta apmērs ir mazāks par 180 eiro mēnesī, VSAA izmaksās starpību starp dīkstāves palīdzības pabalstu un VID izmaksāto dīkstāves pabalstu.

Piemērs: VID ir piešķīris dīkstāves pabalstu par periodu no 2020.gada 1.aprīļa līdz 2020.gada 15.aprīlim par 15 dienām 9 eiro apmērā jeb 0,60 eiro par vienu dīkstāves dienu. Dīkstāves palīdzības pabalsta apmērs par vienu aprīļa dienu ir 6 eiro (aprēķins: 180 eiro : 30 dienas). VSAA jāpiemaksā par katru dienu starpība 5,40 eiro (aprēķins: 6 eiro-0.60 eiro). Dīkstāves palīdzības pabalsts par aprīli būs 81 eiro (aprēķins: 5,40 eiro x 15 dienas).

Ja dīkstāves palīdzības pabalsta saņēmēja apgādībā pabalsta piešķiršanas dienā ir bērni līdz 24 gadiem, par kuriem tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums, VSAA izmaksās arī piemaksu 50 eiro apmērā par katru apgādībā esošo bērnu proporcionāli kalendāra dienām, kurās pabalsta saņēmējs atrodas dīkstāvē.

Dīkstāves palīdzības pabalstu un piemaksu par bērnu VSAA piešķirs bez personas iesnieguma, pamatojoties uz informāciju, ko saņem no VID, un pārskaitīs uz to saņēmēja kontu, kurš tika norādīts VID dīkstāves pabalsta saņemšanai

No dīkstāves palīdzības pabalsta netiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Aprēķinot apdrošinātās personas vidējo apdrošināšanas iemaksu algu maternitātes pabalsta, paternitātes pabalsta, vecāku pabalsta, slimības pabalsta, apbedīšanas pabalsta un bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai, vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķina periodā neieskaita kalendāra dienas, par kurām persona saņēma dīkstāves palīdzības pabalstu.

Ja iepriekš piešķirtā bezdarbnieka pabalsta izmaksas periods beidzas 2020.gada 12.martā vai vēlāk, bet ārkārtējās situācijas radīto apstākļu dēļ nav iespējams atgriezties darbā vai gūt ienākumus no saimnieciskās darbības un saglabājas bezdarbnieka statuss, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) var pieprasīt bezdarbnieka palīdzības pabalstu.

Bezdarbnieka palīdzības pabalstu:

 • piešķir no nākamās dienas, kad beidzas bezdarbnieka pabalsta izmaksa;
 • piešķir un izmaksā uz laiku ne ilgāku par 4 mēnešiem un ne ilgāk kā līdz 2020.gada 31.decembrim;
 • apmērs ir 180 eiro mēnesī;
 • pārtrauc izmaksāt, ja zaudēts bezdarbnieka statuss.

1.piemērs: Personai  bezdarbnieka pabalsts piešķirts līdz 2020.gada 7.maijam. VSAA palīdzības pabalstu piešķirs no 2020.gada 8.maija līdz 2020.gada 7.septembrim. Pabalstu VSAA izmaksās 4 mēnešus. No 8.maija līdz 31.maijam tie būs 139,36 eiro (aprēķina no 180 eiro procorcionāli dienu skaitam, par kuru izmaksājams palīdzības pabalsts), jūnijā, jūlijā un augustā tie būs 180 eiro mēnesī, savukārt par septiņām septembra dienām tā atkal būs proporcionālā daļa, proti 42 eiro.

2.piemērs: Personai  bezdarbnieka pabalsts piešķirts līdz 2020.gada 7.novembrim. VSAA palīdzības pabalstu piešķirs no 2020.gada 8.novembra līdz 2020.gada 31.decembrim. Tātad periods, par kādu tiks izmaksāts palīdzības pabalsts, būs īsāks nekā 4 mēneši.

3.piemērs: Personai bezdarbnieka pabalsts bija piešķirts un  ir izmaksāts līdz 2020.gada 10.martam. VSAA palīdzības pabalstu nepiešķirs, jo bezdarbnieka pabalsta izmaksa beigusies pirms 2020.gada 12.marta. 

Lai saņemtu bezdarbnieka palīdzības pabalstu, ir jāiesniedz VSAA iesniegums. To var izdarīt:

Vienlaikus nevar saņemt bezdarbnieka palīdzības pabalstu un apdrošināšanas atlīdzību, valsts pensiju, izdienas pensiju vai ikmēneša atlīdzību bezdarbniekam par algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu. Tādos gadījumos palīdzības pabalstu nepiešķir vai arī pārtrauc jau piešķirtā pabalsta izmaksu.
Par periodu, par kuru persona saņem bezdarbnieka palīdzības pabalstu, netiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

 

Par periodu no 12.marta līdz ārkārtējās situācijas beigām tiek palielināts pabalsts aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai.

Palielinātais pabalsta apmērs par bērnu:

 • līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai – 161,25 eiro mēnesī;

 • no septiņiem gadiem līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai – 193,50 eiro mēnesī.

Aizbildņiem, kuriem pabalsts jau ir piešķirts, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) pārskatīs pabalsta apmēru par periodu no 2020.gada 12.marta līdz ārkārtējās situācijas beigām un izmaksās starpību ne vēlāk kā līdz 2020.gada 30.jūnijam. Iesniegums apmēra pārskatīšanai nav jāiesniedz.

! Ja pabalstu aizbildnis vēl nav pieprasījis, nepieciešams iesniegt VSAA iesniegumu pabalstu aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai

Vēršam uzmanību, ka pabalsta apmērs aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai tiek samazināts par bērnam piešķirtās apgādnieka zaudējuma pensijas, apdrošināšanas atlīdzības par apgādnieka zaudējumu, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apgādnieka zaudējuma gadījumā, uzturlīdzekļu no Uzturlīdzekļu garantiju fonda (UGF) vai ģimenes valsts pabalsta apmēru. Tas nozīmē, ka aizbildņi saņems starpību, kas veidojas, samazinot pabalsta apmēru par jau izmaksāto pakalpojumu apmēru.

Piemērs:

Bērnam 8 gadi. Bērna aizbildnis līdz šim saņēma:

 • uzturlīdzekļus no UGF 129 eiro mēnesī.

 • ģimenes valsts pabalstu 11,38 eiro mēnesī.

Pabalsts aizbildnībā esošā bērna uzturēšanai 129 eiro mēnesī aizbildnim netika izmaksāts, jo to samazināja par uzturlīdzekļu un ģimenes valsts pabalsta apmēru. (129 eiro -129 eiro -11,38 eiro).

Ārkārtējās situācijas laikā bērna aizbildnis saņems pabalstu aizbildnībā esošā bērna uzturēšanai, kas par pilnu mēnesi būs 53,12 eiro ( 193,50 - 129 – 11,38). Par periodu no 12. marta attiecīgi tā apmērs mēnesī būs 34,27 eiro ((53,12:31)x20 dienas).

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) personām, kurām Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir piešķīris dīkstāves pabalstu un kurām VID reģistrēti apgādībā esoši bērni vecumā līdz 24 gadiem, izmaksās piemaksu pie dīkstāves pabalsta 50 eiro apmērā mēnesī par katru apgādībā esošu bērnu.

Piemaksu VSAA piešķirs bez personas iesnieguma, pamatojoties uz informāciju, ko saņem no VID par izmaksātajiem dīkstāves pabalstiem, un ņemot vērā pabalsta saņēmēja tiesības šajā periodā izmantot iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu par apgādībā esošu bērnu.
Piemaksu pie dīkstāves pabalsta VSAA pārskaitīs uz saņēmēja kontu, kurā VID pārskaitījis dīkstāves pabalstu.

Piemaksas apmēru VSAA noteiks proporcionāli dienu skaitam, par kurām ir tiesības saņemt piemaksu

1.piemērs: Personai VID piešķīris dīkstāves pabalstu par periodu no 1.aprīļa līdz 30.aprīlim. No 3.aprīļa personas apgādībā reģistrēti divi nepilngadīgi bērni. Piemaksu pie dīkstāves pabalsta piešķirs par periodu no 3.aprīļa līdz 30.aprīlim un to aprēķinās, nosakot piemaksas apmēru 50 eiro par katru bērnu, kopsummā par diviem bērniem 100 eiro, ņemot vērā periodu 28 dienas ( aprēķins: 100 eiro / 30 dienas) x 28 dienas  = 93,33 eiro.

2.piemērs: Personai VID piešķīris dīkstāves pabalstu par periodu no 12.marta līdz 31. martam Šajā periodā personas apgādibā reģistrēts viens bērns. Piemaksu pie dīkstāves pabalsta piešķirs par periodu no 12.marta līdz  31.martam un to aprēķinās, ņemot vērā piemaksas apmēru 50 eiro par bērnu un periodu 20 dienas ( aprēķins: 50 eiro / 31 dienas) x 20 dienas  = 32,26. eiro.

Piemaksu VSAA izmaksās par periodu, par kuru piešķirts dīkstāves pabalsts.  

Piemērs: Personai VID piešķīris dīkstāves pabalstu  par periodu no 1.aprīļa līdz 30.aprīlimPersonas apgādībā reģistrēts viens bērns. VSAA piemaksu pie dīkstāves pabalsta izmaksās no 1.aprīļa līdz 30.aprīlim 

Piemaksas izmaksu VSAA pārtrauks, ja bērns vairs nav pabalsta saņēmēja apgādībā

Piemērs: Personai VID piešķīris dīkstāves pabalstu  par periodu no 1.aprīļa līdz 30.aprīlim. No 16.aprīļa personai vairs nav tiesību saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu, jo bērns sasniedzis pilngadību un nemācās. VSAA piemaksu pie dīkstāves pabalsta piešķir un izmaksās par periodu no 1.aprīļa līdz 16.aprīlim.

Ja piešķirtā vecāku pabalsta izmaksas periods beidzas 2020.gada 12. martā vai vēlāk, bet ārkārtējās situācijas radīto apstākļu dēļ nav iespējams atgriezties darbā vai gūt ienākumu no saimnieciskās darbības, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) turpinās vecāku pabalsta izmaksu.

Lai to saņemtu, ir jāvēršas VSAA ar iesniegumu. To var izdarīt:

Vecāku pabalsta turpinājumu nepiešķirs vai tā izmaksu pārtrauks, ja pabalsta saņēmējs valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā sāks strādāt un gūt ienākumus. VSAA izmaksu pārtrauks ar dienu, kurā sāks strādāt.

Atrašanās bērna kopšanas vai bezalgas atvaļinājumā neliedz tiesības saņemt vecāku pabalsta izmaksas turpinājumu.

 ! Vecāku pabalsta turpinājuma izmaksas periodā personas nav sociāli apdrošinātas.

Aprēķinot apdrošinātās personas vidējo apdrošināšanas iemaksu algu maternitātes pabalsta, paternitātes pabalsta, vecāku pabalsta, slimības pabalsta, apbedīšanas pabalsta un bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai, vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķina periodā neieskaita kalendāra dienas, par kurām persona saņēma vecāku pabalsta turpinājumu.

Uzmanību! Vecāku pabalsta turpinājuma izmaksas datums var atšķirties no datuma, kurā VSAA pabalstu pārskaitīja līdz šim.
Lēmumus VSAA nosūtīs tikai atteikuma gadījumā. 

Jautājumi un atbildes par vecāku pabalsta izmaksas turpinājumu

Pieprasot vecuma pensiju nav obligāti vienlaicīgi jāizlemj, ko darīt ar uzkrāto pensiju 2.līmeņa  kapitālu. Vecuma pensiju VSAA piešķirs, bet par sava 2.līmeņa kapitāla izmantošanu  pensijas saņēmējs varēs izlemt līdz 2021.gada 30. novembrim.

Grozījumi Valsts fondēto pensiju shēmas likumā veikti, lai pensiju 2. līmeņa dalībniekiem nebūtu jāizmanto uzkrātais kapitāls brīdī, kad ieguldījumi pensiju plānos piedzīvo būtisku vērtības kritumu.

Kamēr pensiju 2.līmeņa ieguldījumu plānu ienesīgums ir negatīvs, ieteicams:

 • neveikt ieguldījumu plāna maiņu;
 • pieprasot vecuma pensiju atlikt pensiju 2.līmenī uzkrātā kapitāla izmantošanu;
 • sekot līdzi informācijai, kas tiek publiskota VSAA mājas lapā www.vsaa.gov.lv, mājas lapā manapensija.lv.