Ja saslimusi pati apdrošinātā persona

Tiesību akti
Iesniegumu veidlapas
Jautājumi un atbildes
Informatīvie materiāli

Tiesības saņemt slimības pabalstu ir

sociāli apdrošinātai personai, kura saskaņā ar likumu ”Par valsts sociālo apdrošināšanu” ir:

 • darba ņēmējs,
 • pašnodarbinātais un faktiski veic sociālās apdrošināšanas iemaksas,
 • pašnodarbinātā laulātais, kurš brīvprātīgi pievienojies sociālajai apdrošināšanai,

ja tā neierodas darbā un tādējādi zaudē algotā darbā gūstamos ienākumus vai ja pašnodarbinātais zaudē ienākumus šādu iemeslu dēļ:

 • darbspēju zaudēšanas sakarā ar slimību vai traumu,
 • nepieciešamība saņemt ārstnieciska vai profilaktiska rakstura medicīnisko palīdzību,
 • nepieciešamas izolācijas sakarā ar karantīnu,
 • ārstēšanās ārstniecības iestādē atveseļošanās periodā pēc slimības vai traumas, ja šāda ārstēšanās nepieciešama darbspēju atjaunošanai,
 • protezēšana vai ortozēšana stacionārā.

Tiesības uz slimības pabalstu ir personām, par kurām Latvijas Republikā ir veiktas vai  bija jāveic obligātās iemaksas slimības apdrošināšanai :

 • ne mazāk kā 3 mēnešus pēdējo 6 mēnešu periodā pirms mēneša, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums (pirmā darbnespējas diena) vai
 • ne mazāk kā 6 mēnešus pēdējo 24 mēnešu laikā,

un personai darbnespējas laikā ir darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statuss.

Piemēram:

Pirmā saslimšanas diena ir 03.01.2020.
Tā kā atveseļoties nav izdevies pirmajās 10 slimības dienās, tad ārsts no 11. slimības dienas ir izsniedzis darbnespējas lapu B par  periodu no 13.01.2020. līdz 25.01.2020.
Tiesības uz slimības pabalstu būs, ja:

 • 6 mēnešu periodā no 2019. gada jūlija līdz 2019. gada decembrim iemaksas slimības apdrošināšanai būs veiktas vismaz 3 mēnešos vai arī
 • 24 mēnešu periodā no 2018.gada janvāra līdz 2019.gada decembrim iemaksas slimības apdrošināšanai būs veiktas vismaz 6 mēnešos.

Nosacījums par nepieciešamo apdrošināšanas stāžu slimības pabalsta piešķiršanai attiecas tikai uz gadījumiem, ja saslimusi pati sociāli apdrošinātā persona.

Piešķirot slimības pabalstu ar pārejošu darbnespējas cēloni „nelaimes gadījums darbā” un „arodslimība”, apdrošināšanas stāžs netiek noteikts. Tāpat šis nosacījums neattiecas uz slimības pabalsta piešķiršanu gadījumos, kad tiek kopts slims bērns, kas nav sasniedzis 14 gadu vecumu vai 18 gadu vecumu, ja tiek kopts bērns ar smagu saslimšanu.

Pabalsta pieprasīšana

Informāciju par Jums izsniegtajām darbnespējas lapām B Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) elektroniski saņem no E-veselības sistēmas, tādēļ pieprasot pabalstu

 • jāiesniedz tikai iesniegums pabalsta piešķiršanai.

Lai saņemtu pabalstu, iesniegums ir obligāts, jo VSAA informāciju par elektroniskajām darbnespējas lapām B var iegūt no E-veselības sistēmas tikai tad, kad ir saņemts  personas iesniegums pabalsta piešķiršanai.
Iesniegumu jāiesniedz pēc tam, kad ārsts E-veselības sistēmā reģistrēto darbnespējas lapu B ir noslēdzis.

Visērtāk to izdarīt, aizpildot e-iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā  www.latvija.lv

Informācija, kā pieprasīt pabalstus elektroniski.

Ātrākais ceļš kā atrasts e-iesniegumu –  mājaslapas www.vsaa.gov.lv sadaļā „elektroniskie pakalpojumi”, izvēloties ,,E-Iesniegums slimības pabalsta piešķiršanai vai pārrēķināšanai” un nospiežot ikonu „e”.

VSAA nodaļai adresētu iesniegumu, izmantojot standarta veidlapu vai brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, var iesniegt arī :

Iesniedzot ārvalstīs izdotus darba nespējas apliecinošus dokumentus, tie jānoformē atbilstoši dokumentu legalizācijas noteikumiem. Ja dokuments izsniegts svešvalodā, var būt nepieciešams arī šī dokumenta tulkojums.

Šādos gadījumos iesniegumu pabalsta piešķiršanai var iesniegt arī ar ārvalstu kompetentās iestādes starpniecību.

Pabalsta izmaksas periods

Ja slimojat:

 • nepārtraukti, tad pabalstu izmaksā ne ilgāk par 26 nedēļām, skaitot no darba nespējas pirmās dienas. Pamatojoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinumu, slimības pabalsta izmaksu var pagarināt, bet ne ilgāk par 52 nedēļām, skaitot no darba nespējas pirmās dienas;
 • ar pārtraukumiem, tad pabalstu izmaksā ne ilgāk par 52 nedēļām triju gadu periodā.

Ja darba nespēja iestājusies sakarā ar saslimšanu ar tuberkulozi, slimības pabalstu piešķir un izmaksā no darba nespējas 11.dienas līdz darbspēju atgūšanas vai invaliditātes noteikšanas dienai.  Tas nozīmē, ka šādos gadījumos slimības pabalstu izmaksā arī par periodu, kas pārsniedz 26 nedēļu (nav nepieciešams VDEĀVK atzinums) vai 52 nedēļu periodu, bet ne ilgāk kā līdz dienai, kad ārsts noslēdz darbnespējas lapu vai tiek noteikta invaliditāte.

Ja pārejoša darbnespēja turpinās pēc atbrīvošanās no darba

Ja slimošanas laikā ar Jums tiek pārtrauktas darba tiesiskās attiecības vai arī zaudējiet pašnodarbinātā statusu, bet darbnespējas periods vēl turpinās, tad slimības pabalstu Jums izmaksās 30 kalendāra dienas, kas seko darba attiecību pārtraukšanas datumam vai datumam, kad esat zaudējis pašnodarbinātā statusu. Par pārējo periodu, ja atveseļoties vēl nebūs izdevies, slimības pabalstu nepiešķir.

Nosacījumu nepiemēro saslimšanas gadījumiem ar pārejošu darbnespējas cēloni „nelaimes gadījums darbā” un „arodslimība”.

Piemēram:

Pirmā saslimšanas diena ir 10.01.2020.
Slimības pabalsta saņemšanas laikā izbeidzas uz noteiktu laiku noslēgtais darba līgums un 31.01.2020. tiek pārtrauktas darba attiecības. Tomēr atveseļoties vēl nav izdevies un ārsts ir izsniedzis darbnespējas lapu B par periodu no 20.01.2020. līdz 31.03.2020.

Šādā gadījumā slimības pabalstu turpina izmaksās līdz 01.03.2020. (ieskaitot), proti, 30 kalendārās dienas pēc 31.01.2020.

Pabalsta apmērs

Par pirmajām 10 slimības dienām darba devējs maksā slimības naudu:

 • par otro un trešo slimības dienu – ne mazāk kā 75% apmērā no Jūsu vidējās izpeļņas;
 • no ceturtās līdz desmitai slimības dienai – ne mazāk kā 80% apmērā no Jūsu vidējās izpeļņas.

No 11. slimības dienas (VSAA) piešķir slimības pabalstu – 80% apmērā no Jūsu vidējās iemaksu algas.

Darba ņēmējam vidējo iemaksu algu aprēķina par 12 kalendāro mēnešu periodu, kas beidzas divus mēnešus pirms tā mēneša, kad iestājusies pārejoša darba nespēja.
Pašnodarbinātajam vidējā apdrošināšanas iemaksu alga tiek aprēķināta atbilstoši veiktajām iemaksām pēdējo 12 mēnešu periodā, kas beidzas vienu ceturksni (3 mēnešus) pirms tā ceturkšņa, kurā sākas pārejoša darba nespēja.

No slimības pabalsta ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Pabalsta pieprasīšanas termiņš

Pabalsts jāpieprasa 6 mēnešu laikā, skaitot no pirmās pārejošas darbnespējas dienas.

Pabalsta piešķiršanas termiņš

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem desmit darba dienu laikā pēc tam, kad VSAA nodaļa ir saņēmusi visus pabalsta piešķiršanai nepieciešamos dokumentus.

Pabalsta saņemšana

Pabalstu pārskaita uz Jūsu norādīto Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontu.

Ja pabalsts piešķirts saskaņā ar Latvijas noslēgtu starpvalstu līgumu sociālās drošības jomā vai Regulas nosacījumiem un pabalsta saņēmēja dzīvesvieta ir ES/EEZ dalībvalstī vai līgumvalstī, tad pabalsts var tikt pārskaitīts uz attiecīgās ārvalsts kredītiestādes kontu.

Der zināt

Ja vienlaikus ir tiesības uz slimības pabalstu un bezdarbnieka pabalstu, tad šajā laikā izmaksā slimības pabalstu.

Publicēšanas datums: [19.12.2019]