Pensija

Latvijas vecuma un apgādnieka zaudējuma pensija turpmāk tiks piešķirta arī personām, kuras pastāvīgi dzīvo ārpus Latvijas teritorijas valstī, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomiskās zonas valsts vai valsts, ar kuru noslēgts līgums par sadarbību sociālās drošības jomā (trešā valsts), ja tai saskaņā ar likumu “Par valsts pensijām” ir tiesības uz šo pensiju. To nosaka grozījumi likumā „Par valsts pensijām”.

Lai pieprasītu vecuma vai apgādnieka zaudējuma pensiju, personai jāiesniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) iesniegums pensijas piešķiršanai (var izmantot tīmekļvietnē www.vsaa.gov.lv ievietotās veidlapas) un apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim apliecinoši dokumenti.

Iesniegumu un dokumentus pensijas piešķiršanai, kas iesniegti līdz 2023.gada 31.oktobrim, VSAA izskatīs no 2023.gada 1.novembra un pensiju piešķirs no pieprasīšanas dienas, bet ne agrāk kā no 2023.gada 17. jūnija.

Piešķirto Latvijas pensiju VSAA pārskaitīs uz pensijas saņēmēja kredītiestādes kontu, kurā var ieskaitīt maksājumu eiro valūtā.

Trešajās valstīs dzīvojošajam pensijas saņēmējam katru gadu periodā no 1.oktobra līdz 15.decembrim VSAA būs jāiesniedz pieprasījums Latvijas pensijas izmaksas turpināšanai, norādot dzīvesvietas adresi un bankas konta rekvizītus, kurā ieskaitāma pensija.