Projekts “Publisko pakalpojumu daudzkanālu piegādes tehnoloģisko risinājumu izveide Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumu nodrošināšanai”

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” (turpmāk – 2.2.1.1. pasākums) ietvaros īsteno projektu informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstībai.

Projekta nosaukums: Publisko pakalpojumu daudzkanālu piegādes tehnoloģisko risinājumu izveide Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumu nodrošināšanai.

Projekta identifikācijas numurs: Nr.2.2.1.1/19/I/007

Projekta mērķi:

  1. uzlabot VSAA pakalpojumu sniegšanas procesu efektivitāti, pilnveidojot informācijas sistēmu funkcionalitāti;
  2. uzlabot VSAA pakalpojumu pieejamību elektroniskā vidē un Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros;
  3. uzlabot informācijas par VSAA datiem un pakalpojumiem pieejamību elektroniskā vidē,

pilnveidojot informācijas sniegšanas veidu un pārskatot informācijas apjomu;

  1. uzlabot VSAA pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo datu kvalitāti, pilnveidojot datu apmaiņas risinājumus.

Projekta rezultāti:

Projekta īstenošanas rezultātā tiks pilnveidoti un attīstīti 7 VSAA darbības procesi, kas tiks panākts uzlabojot VSAA pakalpojumu sniegšanas efektivitāti, pilnveidojot iedzīvotāju informētību par VSAA pakalpojumiem un uzlabojot VSAA pakalpojumu pieejamību elektroniskā vidē. Bez tam tiks dota iespēja elektroniskā vidē pieprasīt vēl 10 VSAA pakalpojumus un tiks pārstrādāti 12 pašlaik pieejamie informatīvie e-pakalpojumi, padarot tos saprotamākus un ērtāk izmantojamus. Tiks izstrādāts jauns e-pakalpojums, kurš ļaus informēt iedzīvotājus par viņu tiesībām saņemt kādu no VSAA pakalpojumiem, projekta beigās nodrošinot iedzīvotāju informēšanu par tiesībām uz 7 pakalpojumiem.

Sagaidāmie ieguvumi:

  1. minimizējot vai atsakoties no papīra dokumentu plūsmas un elektronizējot pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamo dokumentu apriti, tiks novērsti personas datu drošības riski;
  2. uzlabojot informācijas pieejamību un izpratni iedzīvotājiem par VSAA pakalpojumiem un viņu tiesībām saņemt šos pakalpojumus, uzlabosies arī sociālās apdrošināšanas sistēmas dalībnieku uzticēšanās sistēmai un motivācija tajā piedalīties;
  3. ieviešot proaktīvu klientu informēšanu par iespēju saņemt VSAA pakalpojumus, tiks samazināts klientiem neizmaksāto pakalpojumu apjoms;
  4. paplašinot e-iesniegumu klāstu un VPVKAC pieprasāmo VSAA pakalpojumu grozu, tiks uzlabots klientu apmierinātības līmenis.

Projekta plānotās izmaksas: 2 500 000 EUR, no kura 2 125 000 EUR ir ERAF finansējums, bet 375 000 EUR ir valsts budžeta finansējums.

Projekta realizācijas laiks: 2020. gads – 2022. gads

Projekta norise:

07.02.2020. ir noslēgts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta īstenošanas uzraudzību.

Ir noslēdzies iepirkums „Publisko pakalpojumu daudzkanālu piegādes tehnoloģisko risinājumu izveide” un 2020. gada februārī ir noslēgts līgums ar projekta izstrādātājiem. Uzsākts darbs pie projekta sfērā iekļauto jauno e-iesniegumu izstrādes un datu apmaiņas ar VID pilnveidošanas.

Publicēšanas datums: [13.03.2020]