Statuss:
Īstenošanā

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” (turpmāk – 2.2.1.1. pasākums) ietvaros īsteno projektu informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstībai.

Projekta nosaukums: Publisko pakalpojumu daudzkanālu piegādes tehnoloģisko risinājumu izveide Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumu nodrošināšanai.
Projekta identifikācijas numurs: Nr.2.2.1.1/19/I/007

Projekta mērķi:

  1. uzlabot VSAA pakalpojumu sniegšanas procesu efektivitāti, pilnveidojot informācijas sistēmu funkcionalitāti;
  2. uzlabot VSAA pakalpojumu pieejamību elektroniskā vidē un Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros;
  3. uzlabot informācijas par VSAA datiem un pakalpojumiem pieejamību elektroniskā vidē, pilnveidojot informācijas sniegšanas veidu un pārskatot informācijas apjomu;
  4. uzlabot VSAA pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo datu kvalitāti, pilnveidojot datu apmaiņas risinājumus.

Projekta rezultāti:

Projekta īstenošanas rezultātā tiks pilnveidoti un attīstīti 7 VSAA darbības procesi, kas tiks panākts uzlabojot VSAA pakalpojumu sniegšanas efektivitāti, pilnveidojot iedzīvotāju informētību par VSAA pakalpojumiem un uzlabojot VSAA pakalpojumu pieejamību elektroniskā vidē. Bez tam tiks dota iespēja elektroniskā vidē pieprasīt vēl 10 VSAA pakalpojumus un tiks pārstrādāti 12 pašlaik pieejamie informatīvie e-pakalpojumi, padarot tos saprotamākus un ērtāk izmantojamus. Tiks izstrādāts jauns e-pakalpojums, kurš ļaus informēt iedzīvotājus par viņu tiesībām saņemt kādu no VSAA pakalpojumiem, projekta beigās nodrošinot iedzīvotāju informēšanu par tiesībām uz 7 pakalpojumiem.

Sagaidāmie ieguvumi:

  1. minimizējot vai atsakoties no papīra dokumentu plūsmas un elektronizējot pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamo dokumentu apriti, tiks novērsti personas datu drošības riski;
  2. uzlabojot informācijas pieejamību un izpratni iedzīvotājiem par VSAA pakalpojumiem un viņu tiesībām saņemt šos pakalpojumus, uzlabosies arī sociālās apdrošināšanas sistēmas dalībnieku uzticēšanās sistēmai un motivācija tajā piedalīties;
  3. ieviešot proaktīvu klientu informēšanu par iespēju saņemt VSAA pakalpojumus, tiks samazināts klientiem nepiešķirto pakalpojumu apjoms;
  4. paplašinot e-iesniegumu klāstu portālā www.latvija.lv un VPVKAC pieprasāmo VSAA pakalpojumu grozu, tiks uzlabots klientu apmierinātības līmenis.

Projekta plānotās izmaksas: 2 500 000 EUR, no kura 2 125 000 EUR ir ERAF finansējums, bet 375 000 EUR ir valsts budžeta finansējums.
Projekta realizācijas laiks: 2020. gads – 2022. gads

Projekta norise:

07.02.2020. ir noslēgts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta īstenošanas uzraudzību.

26.02.2020. ir noslēdzies iepirkums „Publisko pakalpojumu daudzkanālu piegādes tehnoloģisko risinājumu izveide” un izstrādātāji ir uzsākuši projektā paredzētos darbus.

31.08.2020. ir nodota ražošanā programmatūra, kura nodrošina projektā paredzēto iespēju e-iesniegumus aizpildīt portālā www.latvija.lv. Iesniegumi portālā tiks ieslēgti pakāpeniski. Pašlaik portālā ir pieejami 4 iesniegumi:

E-Iesniegums vecuma pensijas piešķiršanai,
E-Iesniegums vecuma pensijas pārrēķināšanai sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu,
E-Iesniegums speciālās valsts pensijas piešķiršanai,
E-Iesniegums apdrošināšanas atlīdzības par darbspēju zaudējumu piešķiršanai.

28.01.2021.
Uz 01.01.2021. ir pilnībā pabeigts viens no projekta uzdevumiem „D3: paplašināt e-iesniegumu klāstu e-pakalpojuma Nr.172 „E-iesniegums VSAA pakalpojumiem” ietvaros, izveidojot jaunus e-iesniegumus, kurus var pieprasīt bez papildus dokumentu iesniegšanas”. Četri no izstrādātajiem iesniegumiem bija pieejami portālā www.latvija.lv jau 31.08.2020., bet pašlaik portālā  ir pieejami visi 11 projektā izstrādātie iesniegumi un papildus iepriekšējiem elektroniski var aizpildīt vēl septiņus iesniegumus:

E-Iesniegums invaliditātes pensijas piešķiršanai/pārrēķinam,
E-Iesniegums par mirušai personai aprēķinātā pakalpojuma izmaksu līdz nāves dienai,
E-Iesniegums apgādnieka zaudējuma pensijas piešķiršanai,
E-Iesniegums atlīdzības par bērna adopciju piešķiršanai,
E-Iesniegums bērna adopcijas pabalsta piešķiršanai,
E-Iesniegums atlīdzības par aizbildņa pienākumu pildīšanu piešķiršanai,
E-Iesniegums pabalsta piešķiršanai par aizbildnībā esoša bērna uzturēšanu.


Kontaktpersona:

VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta projekta vadītāja Ināra Cīmure (+37129140221, inara.cimure@vsaa.gov.lv)