Statuss:
Noslēdzies

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” (turpmāk – 2.2.1.1. pasākums) ietvaros īsteno projektu informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstībai.

Projekta nosaukums: Publisko pakalpojumu daudzkanālu piegādes tehnoloģisko risinājumu izveide Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumu nodrošināšanai.
Projekta identifikācijas numurs: Nr.2.2.1.1/19/I/007

Projekta mērķi:

 1. uzlabot VSAA pakalpojumu sniegšanas procesu efektivitāti, pilnveidojot informācijas sistēmu funkcionalitāti;
 2. uzlabot VSAA pakalpojumu pieejamību elektroniskā vidē un Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros;
 3. uzlabot informācijas par VSAA datiem un pakalpojumiem pieejamību elektroniskā vidē, pilnveidojot informācijas sniegšanas veidu un pārskatot informācijas apjomu;
 4. uzlabot VSAA pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo datu kvalitāti, pilnveidojot datu apmaiņas risinājumus.

Projekta rezultāti:

Projekta īstenošanas rezultātā tiks pilnveidoti un attīstīti 7 VSAA darbības procesi, kas tiks panākts uzlabojot VSAA pakalpojumu sniegšanas efektivitāti, pilnveidojot iedzīvotāju informētību par VSAA pakalpojumiem un uzlabojot VSAA pakalpojumu pieejamību elektroniskā vidē. Bez tam tiks dota iespēja elektroniskā vidē pieprasīt vēl 10 VSAA pakalpojumus un tiks pārstrādāti 12 pašlaik pieejamie informatīvie e-pakalpojumi, padarot tos saprotamākus un ērtāk izmantojamus. Tiks izstrādāts jauns e-pakalpojums, kurš ļaus informēt iedzīvotājus par viņu tiesībām saņemt kādu no VSAA pakalpojumiem, projekta beigās nodrošinot iedzīvotāju informēšanu par tiesībām uz 7 pakalpojumiem.

Sagaidāmie ieguvumi:

 1. minimizējot vai atsakoties no papīra dokumentu plūsmas un elektronizējot pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamo dokumentu apriti, tiks novērsti personas datu drošības riski;
 2. uzlabojot informācijas pieejamību un izpratni iedzīvotājiem par VSAA pakalpojumiem un viņu tiesībām saņemt šos pakalpojumus, uzlabosies arī sociālās apdrošināšanas sistēmas dalībnieku uzticēšanās sistēmai un motivācija tajā piedalīties;
 3. ieviešot proaktīvu klientu informēšanu par iespēju saņemt VSAA pakalpojumus, tiks samazināts klientiem nepiešķirto pakalpojumu apjoms;
 4. paplašinot e-iesniegumu klāstu portālā www.latvija.lv un VPVKAC pieprasāmo VSAA pakalpojumu grozu, tiks uzlabots klientu apmierinātības līmenis.

Projekta plānotās izmaksas: 2 500 000 EUR, no kura 2 125 000 EUR ir ERAF finansējums, bet 375 000 EUR ir valsts budžeta finansējums.
Projekta realizācijas laiks: 2020. gads – 2022. gads

Projekta norise:

07.02.2020. ir noslēgts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta īstenošanas uzraudzību.

26.02.2020. ir noslēdzies iepirkums „Publisko pakalpojumu daudzkanālu piegādes tehnoloģisko risinājumu izveide” un izstrādātāji ir uzsākuši projektā paredzētos darbus.

31.08.2020. ir nodota ražošanā programmatūra, kura nodrošina projektā paredzēto iespēju e-iesniegumus aizpildīt portālā www.latvija.lv. Iesniegumi portālā tiks ieslēgti pakāpeniski. Pašlaik portālā ir pieejami 4 iesniegumi:

E-Iesniegums vecuma pensijas piešķiršanai,
E-Iesniegums vecuma pensijas pārrēķināšanai sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu,
E-Iesniegums speciālās valsts pensijas piešķiršanai,
E-Iesniegums apdrošināšanas atlīdzības par darbspēju zaudējumu piešķiršanai.

28.01.2021.
Uz 01.01.2021. ir pilnībā pabeigts viens no projekta uzdevumiem „D3: paplašināt e-iesniegumu klāstu e-pakalpojuma Nr.172 „E-iesniegums VSAA pakalpojumiem” ietvaros, izveidojot jaunus e-iesniegumus, kurus var pieprasīt bez papildus dokumentu iesniegšanas”. Četri no izstrādātajiem iesniegumiem bija pieejami portālā www.latvija.lv jau 31.08.2020., bet pašlaik portālā  ir pieejami visi 11 projektā izstrādātie iesniegumi un papildus iepriekšējiem elektroniski var aizpildīt vēl septiņus iesniegumus:

E-Iesniegums invaliditātes pensijas piešķiršanai/pārrēķinam,
E-Iesniegums par mirušai personai aprēķinātā pakalpojuma izmaksu līdz nāves dienai,
E-Iesniegums apgādnieka zaudējuma pensijas piešķiršanai,
E-Iesniegums atlīdzības par bērna adopciju piešķiršanai,
E-Iesniegums bērna adopcijas pabalsta piešķiršanai,
E-Iesniegums atlīdzības par aizbildņa pienākumu pildīšanu piešķiršanai,
E-Iesniegums pabalsta piešķiršanai par aizbildnībā esoša bērna uzturēšanu.

2021.gada martā ir pilnībā pabeigts projekta uzdevums „D10: pilnveidot datu apmaiņas ar VID risinājumu, mainot tehnoloģiju un datu apstrādes algoritmus”.
Uzdevuma ietvaros ir izveidots jauns, drošāks un modernāks datu apmaiņas ar VID tehnoloģiskais risinājums, datu apmaiņā izmantojot Valsts integrētās servisu sistēmas (VISS) Datu izplatīšanas tīkla (DIT) risinājumu. Veicot uzdevuma realizāciju tika izstrādāta pilnībā jauna iemaksu datu pieņemšana un apstrāde no VID, tādējādi nodrošinot datu saņemšanu saskaņā ar Vienotā konta principiem, kā arī datu par no pakalpojumiem ieturēto iedzīvotāju ienākumu nodokli nodošanu reģistrēšanai VID Vienotajā kontā. Izstrādes rezultātā gan saņemto, gan nosūtāmo datu apstrāde notiek bez lietotāju iejaukšanās, kas uzlabo datu apmaiņas efektivitāti un kvalitāti.

2021.gada jūnijā tika pabeigts darbs pie e-paneļa prototipa portāla www.latvija.lv ietvaram, kurš tiks izmantots programmatūras izveidei. Veidojot prototipu tika apzinātas VSAA klientu vēlmes un tās iekļautas e-paneļa prototipa risinājumā, lai e-paneļa lietotāji vienkārši un ērti varētu iegūt informāciju par VSAA datu bāzē uzkrāto informāciju un piešķirtajiem pakalpojumiem. E-paneļa risinājums nodrošinās arī informāciju par pakalpojumiem, kuri klientam pienākas, bet nav pieprasīti.

2021.gada decembrī ir pabeigts projekta uzdevums „D13: izveidot saskarni elektroniskai datu nodošanai uz Latvijas nacionālo arhīvu (LNA)”, kas nodrošina uz LNA elektroniski atlasīt un nodot VSAA datu bāzē uzkrāto informāciju par mirušajām personām piešķirtajiem pakalpojumiem un reģistrētajām sociālās apdrošināšanas iemaksām. Tā rezultātā uz arhīvu turpmāk vairs netiks nodotas papīra lietas.

2022.gada februārī ir pilnībā pabeigts uzdevums „D4: pilnveidot 12 informatīvos e-pakalpojumus, tai skaitā, saglabājot pakalpojuma rezultātu (iegūto izziņu) klienta darba vietā portālā www.latvija.lv un pilnveidotās izziņas klientiem pieejamas portālā www.latvija.lv. Uzdevuma izpildes rezultātā ir izveidots jauns e-pakalpojums EP222 „VSAA izziņa”, kurš ļauj no viena punkta piekļūt 12 informatīvajām VSAA e-izziņām:

 1. Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem;
 2. Pensiju 2.līmeņa dalībnieka konta izraksts;
 3. Informācija par pensiju 2.līmeņa uzkrātā kapitāla mantošanu;
 4. Informācija par veiktajiem VSAA maksājumiem un no tiem ieturēto ienākuma nodokli (ienākumu deklarēšanai);
 5. Informācija par reģistrēto darba stāžu līdz 1996.gadam;
 6. Informācija par pensiju 1.līmeņa kapitālu;
 7. Informācija par dalību pensiju 2.līmenī;
 8. Informācija par ieturējumiem no VSAA veiktajiem maksājumiem;
 9. Informācija par piešķirtajiem VSAA pakalpojumiem;
 10. Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju, pabalstu, atlīdzību;
 11. Informācija par ieturēto ienākuma nodokli no pensijas vai pabalsta;
 12. Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru.

27.09.2022.

2022.gada maijā tika pilnībā pabeigti projekta uzdevumi „D6: pārveidot SAIS funkcionalitāti darbam pēc specializācijas principa” un „D7: izveidot pakalpojumu pieprasījumu sadales mehānismu”, kā rezultātā tiek mainīta dokumentu un saņemto uzdevumu sadale VSAA pakalpojumu piešķiršanā iesaistītajiem darbiniekiem. Pirms projekta uzsākšanas VSAA pakalpojumi tika piešķirti un pārrēķināti nodaļā pēc klienta dzīvesvietas, bet projekta ietvaros pakalpojumi tiek sadalīti grupās neatkarīgi no klienta dzīvesvietas un katras pakalpojumu grupas ienākušos dokumentus apstrādā vairāku nodaļu darbinieki, un informācijas sistēma nodrošina darbu piesaisti konkrētam darbiniekam, nodrošinot darbinieku vienmērīgu noslodzi, kā arī iespēju analizēt un pārdalīt pakalpojumu piešķiršanai nepieciešamos personāla resursus atkarībā no darbu apjoma. 2021.gada novembrī darbu sadale tika ieviesta nodaļās, kuras nodarbojas ar slimības pabalstu piešķiršanu, bet pēc programmatūras papildināšanas 2022.gada maijā, darbu sadale tika ieviesta arī nodaļās, kuras nodarbojas ar bezdarbnieku pabalstu piešķiršanu. Tiek meklētas iespējas, lai darbu sadali ieviestu arī pārējiem pakalpojumiem.

2022.gada augustā kopā ar jaunu e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv „VSAA informācija un pakalpojumi” tika pilnībā ieviests projekta uzdevums „D5: izveidot risinājumu pakalpojuma izpildes gaitas statusu nosūtīšanai uz klienta darba vietu portālā www.latvija.lvun uzdevums „D9: izveidot jaunu e-pakalpojumu „Paziņojums par tiesībām uz VSAA pakalpojumu””. Tas dod iespēju klientam jaunajā e-pakalpojumā ne tikai sekot līdzi savu VSAA iesniegto iesniegumu apstrādes gaitai,  bet saņemt atgādinājumu par neizmantotām tiesībām uz pakalpojumu, piem., bērna piedzimšanas gadījumā e-pakalpojumā var redzēt paziņojumu, ja par bērnu nav pieprasīts valsts ģimenes pabalsts, vai gadījumā, ja tiek sasniegts pensionēšanās vecums, bet vecuma pensija vēl nav pieprasīta, saņemt atgādinājumu pieprasīt pensiju.  

2022.gada augustā ir pabeigts projekta uzdevums „D12: izstrādāt 10 atvērto datu kopas”, kā rezultātā Latvijas atvērto datu portālā turpmāk reizi pusgadā tiks publicēti VSAA rīcībā esošu datu apkopojumi, ko portāla izmantotāji varēs izmantot dažādām vajadzībām:

 1. Vecuma pensiju saņēmēju skaits un vidējais piešķirtais apmērs (ar piemaksu) sadalījumā pa dzimumiem, vecuma grupām un novadiem;
 2. Invaliditātes pensiju saņēmēju skaits un vidējais piešķirtais apmērs (ar piemaksu) sadalījumā  pa dzimumiem, vecuma grupām un novadiem;
 3. Vecuma pensiju saņēmēju skaits sadalījumā pa piešķirtā apmēra intervālu grupām un novadiem;
 4. Invaliditātes pensiju saņēmēju skaits sadalījumā pa piešķirtā apmēra intervālu grupām un pa novadiem;
 5. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēju skaits sadalījumā pa dzimumiem,pakalpojuma veidiem (invalīdi, noteikto vecumu  sasniegušie un AZG) un novadiem;
 6. Uzskaitē esošo ģimenes valsts pabalstu saņēmēju skaits sadalījumā pēc bērnu, par kuriem piešķirts pabalsts, skaita un pa novadiem;
 7. Bērnu ar invaliditāti, par kuriem piešķirts VSAA pakalpojums, skaits; tajā skaitā bērni, par kuriem piešķirts bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts - sadalījumā pa vecuma grupām un novadiem;
 8. Pilngadīgo personu ar invaliditāti, par kurām piešķirts VSAA pakalpojums, skaits; tajā skaitā personas, kurām piešķirts īpašās kopšanas pabalsts - sadalījumā pa invaliditātes grupām, dzimumiem un novadiem;
 9. Bezdarbnieka pabalsta saņēmēju skaits un izmaksājamais apmērs sadalījumā pa dzimumiem un novadiem;
 10. Darba ņēmēju un pašnodarbināto personu skaits un vidējā apdrošināšanas iemaksu alga sadalījumā pa dzimumiem, vecuma grupām un novadiem.

11.11.2022.

Izstrādāts un klientiem portālā www.latvija.lv ir pieejams jauns e-pakalpojums „VSAA informācija un pakalpojumi”. Tagad vienuviet ir redzama gan VSAA datu bāzē par personu uzkrātā informācija, gan dota iespēja pieprasīt pakalpojumus un prognozēt pakalpojumu apmērus. 

Jaunais e-pakalpojums dod iespēju klientam pārliecināties vai darba devējs ir godprātīgi veicis sociālās apdrošināšanas iemaksas, uzzināt informāciju par saviem uzkrājumiem vecuma pensijai, pārskatīt līdzšinējo VSAA sniegto pakalpojumu vēsturi un modelēt iespējamo vecuma pensijas apmēru, izmantojot VSAA datus un prognozes par nākotnes algas apmēru.

Ir izstrādāts arī paziņojumus par tiesībām uz valsts vecuma pensiju, ja sasniedzot pensijas vecumu, tā nav pieprasīta, kā arī paziņojumus vecākiem, kuri sasniedzot bērna viena gada vecumu, nav pieprasījuši piešķirt ģimenes valsts pabalstu par šo bērnu. Paziņojumi būs izvietoti jaunajā e-pakalpojumā un caur šo paziņojumu pabalstu elektroniski varēs pieprasīt.   

Pilnveidojot jauno e-pakalpojumu “VSAA informācija un pakalpojumi”, paneļa lietotājiem tika nodoti divi kalkulatori, kas ļauj pašiem veikt iespējamos slimības pabalsta un vecāku pabalsta aprēķinus. Vecāku pabalsta kalkulatorā pašlaik iespējams veikt pabalsta aprēķinu par bērniem, kuri piedzimuši līdz 2022. gada 31.decembrim.

Visas norādītās izziņas tika pārstrādātas uz portāla www.latvija.lv jauno ietvaru un tika nodrošināts, lai iegūtās izziņas tiktu saglabātas klienta darba vietā portālā www.latvija.lv. Piecas izziņas tika precizētas un uzlabotas, lai būtu vieglāk saprotamas klientiem.

10.01.2023.

Portālā www.latvija.lv pieejamais e-pakalpojums „VSAA informācija un pakalpojumi” ir papildināts ar jaunām sadaļām – izstrādāti pieci jauni paziņojumi par tiesībām uz VSAA pakalpojumiem:

 • paziņojums par tiesībām uz invaliditātes pensiju, kas atgādinās personai pieprasīt invaliditātes pensiju, ja VSSA būs saņemti dati par invaliditātes  noteikšanu;
 • paziņojums par tiesībām uz valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, kas atgādinās par iespēju pieprasīt sociālā nodrošinājuma pabalstu  gadījumā, kad nav tiesības uz pensiju, bet VSAA rīcībā ir informācija, kas ļauj saņemt sociālā nodrošinājuma pabalstu invaliditātes, vecuma vai apgādnieka zaudējuma gadījumā;
 • paziņojums invaliditātes pensijas saņēmējam par tiesībām uz vecuma pensiju, kas atgādinās personām, kuras saņem  invaliditātes pensiju, par nepieciešamību iesniegt dokumentus vecuma pensijas piešķiršanai;
 • paziņojums izdienas pensiju saņēmējam par tiesībām uz vecuma pensiju kas atgādinās  personām, kuras saņem  izdienas pensiju, par nepieciešamību iesniegt dokumentus vecuma pensijas piešķiršanai;
 • paziņojums par tiesībām uz pārmaksātajām sociālās apdrošināšanas iemaksām, kas atgādinās par nepieciešamību pieprasīt atmaksāt iemaksas, ja tās ir pārmaksātas.

E-pakalpojumā “VSAA informācija un pakalpojumi” sadaļa Prognozes papildināts ar diviem jauniem kalkulatoriem, tādējādi dodot iespēju e-pakalpojuma lietotājam pašam sagatavot bezdarbnieka pabalsta un maternitātes pabalsta apmēra prognozes. Vecāku pabalsta kalkulators, kas ļaus veikt pabalsta aprēķinu par bērniem, kuri dzimuši sākot ar 2023. gada 1.janvāri, būs pieejams februāra vidū.

2022.gada oktobrī ir pabeigts projekta uzdevums „D1: iegādāties un ieviest dokumentu skenēšanas apakšsistēmu SAIS metadatu saglabāšanai pie skenētā dokumenta”, kura ietvaros ir izstrādāta programmatūra, ar kuras palīdzību iespējams SAIS piereģistrēt ieskenētus un elektroniski parakstītus dokumentus, nodrošināt šo dokumentu piesaisti personai un tā sasaisti ar dokumenta veidu. Katram ieskenētajam dokumentam tiek reģistrēts ieskenēšanas datums un lietotājs. Ieskenētajiem  dokumentiem lietotājs var ievadīt komentārus un paskaidrojumus par tekstu oriģinālajā dokumentā, ja ieskenētajā dokumentā ir neskaidri ieskenējušās vietas. Programmatūra nodrošina šo ieskenēto dokumentu atrādīšanu strādājot ar pakalpojumiem.  Uzdevuma izpildes rezultātā tiks veidotas  pakalpojumu elektroniskās, nevis papīra lietas, kas vienkāršos dokumentu apstrādes procesu.

21.03.2023.

Portālā www.latvija.lv pieejamā  e-pakalpojuma „VSAA informācija un pakalpojumi” bloks „Prognozes” papildināts ar iespēju iegūt vecāku pabalsta un šī pabalsta nenododamās daļas prognozēto apmēru par bērniem, kuri piedzimuši sākot ar 2023.gada 1.janvāri. Līdz ar to ir pabeigta e-pakalpojuma visu projektā paredzēto sastāvdaļu izstrāde.

25.07.2023.

2023.gada jūlijā pabeigts projekta uzdevuma „D15:  izstrādāt darbu sadales konfigurāciju pakalpojumu apstrādei nepieciešamajiem dokumentiem” 1.posma “Darbu sadale vecāku pabalstu kopai“ un 2.posma “Darbu sadale izmaksas sarakstu pārbaudei” izstrāde un ieviešana, kuras  rezultātā informācijas sistēma SAIS automātiski sadala nodaļā saņemtos dokumentus un sistēmas izveidotās darbības Ventspils reģionālās nodaļas darbiniekiem paredzēto darbību ar pakalpojumiem izpildei. Šādā veidā nodaļu darbinieki tiek atbrīvoti no manuālas dokumentu, kuri ievadīti SAIS, un masveida vai individuālas datu apstrādes rezultātā, izveidotu darbu sadales, kā arī tiek izlīdzināta darbinieku noslodze. Iepriekš  projekta uzdevuma D8 ietvaros  izstrādātā funkcionalitāte dod iespēju analizēt un pārdalīt pakalpojumu piešķiršanai  un pārrēķināšanai nepieciešamos personāla resursus atkarībā no darbu apjoma.

13.09.2023.

Tupinot darbu pie SAIS pilnveidošanas  2023.gada septembrī pabeigts projekta uzdevuma „D15:  izstrādāt darbu sadales konfigurāciju pakalpojumu apstrādei nepieciešamajiem dokumentiem” 3.posma “Darbu sadale bērnu pabalstu kopai“  izstrāde un ieviešana, kuras  rezultātā informācijas sistēma SAIS automātiski sadala nodaļā saņemtos dokumentus un sistēmas izveidotās darbības  reģionālās nodaļas darbiniekiem paredzēto darbību ar pakalpojumiem izpildei. Šajā posmā ir nodots risinājums, lai veiktu dokumentu un darbu sadali darbiniekiem, kuri nodarbojas ar atlīdzības par aizbildņa pienākumu pildīšanu, bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsta, bērna piedzimšanas pabalsta, ģimenes valsts pabalsta, pabalsta aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai, valsts atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem, pabalsta par asistenta izmantošanu personām ar pirmās  grupas redzes invaliditāti, pabalsta personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama kopšana un pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai personai ar invaliditāti piešķiršanu un pārrēķināšanu. Funkcionlitātes ieviešanas  rezultātā tiek izlīdzināta darbinieku noslodze un izskaustas nevajadzīgas darbības.

20.12.2023.

Tika tupināts darbs pie SAIS pilnveidošanas un 2023.gada oktobrī tika pabeigts projekta uzdevuma „D15:  izstrādāt darbu sadales konfigurāciju pakalpojumu apstrādei nepieciešamajiem dokumentiem” 4.posma “Darbu sadale invaliditātes  pensiju  kopai“  izstrāde un ieviešana, kuras  rezultātā informācijas sistēma SAIS automātiski sadala nodaļā saņemtos dokumentus un sistēmas izveidotās darbības  reģionālās nodaļas darbiniekiem paredzēto darbību ar pakalpojumiem izpildei. Šajā posmā ir nodots risinājums, lai veiktu dokumentu un darbu sadali darbiniekiem, kuri nodarbojas ar  invaliditātes pensiju un piemaksu pie invaliditātes  pensijas par stāžu līdz 1996.gadam  piešķiršanu un pārrēķināšanu. Funkcionalitātes ieviešana optimizē nodaļas  darbinieku ikdienas darbu.

2023.gada decembrī tika pabeigta projekta uzdevuma „D15:  izstrādāt darbu sadales konfigurāciju pakalpojumu apstrādei nepieciešamajiem dokumentiem” 5.posma “Darbu sadale atlīdzību kopai“  izstrāde un ieviešana, kuras  rezultātā  tika optimizēta  reģionālās nodaļas darbiniekiem paredzēto darbību ar pakalpojumiem izpilde. Šajā posmā ir nodots risinājums, lai veiktu dokumentu un darbu sadali darbiniekiem, kuri nodarbojas ar  apdrošināšanas atlīdzības, kaitējuma atlīdzības, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta, valsts sociālā  pabalsta personai ar invaliditāti, kas piedalījās Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā vai viņa ģimenes loceklim un apgādnieka zaudējuma pensijas piešķiršanu un pārrēķināšanu. Vienlaicīgi ar šo, ir nodota 6.posma programmatūra, kura nodrošina dokumentu apmaiņu ar Starptautisko pakalpojumu nodaļu tām nodaļām, kuras ir iekļautas darbu sadales risinājumā, lai nodrošinātu kontrolētu dokumentu apriti. 

15.12.2023. ir pabeigts darbs pie VSAA sniegto pakalpojumu pilnveidošanas un darbības uzlabošanas.


Kontaktpersona:

VSAA Informācijas tehnoloģiju departamenta projekta vadītāja Ināra Cīmure (+37129140221, inara.cimure@vsaa.gov.lv)