Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts invaliditātes gadījumā

Tiesību akti
Iesniegumu veidlapas

Tiesības uz valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu invaliditātes gadījumā (turpmāk tekstā –pabalstu) ir Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem:

 • kuri pastāvīgi dzīvo Latvijas teritorijā;
 • Latvijā nodzīvojušas kopumā ne mazāk kā 60 mēnešus, no tiem pēdējos 12 mēnešus nepārtraukti;
 • kuriem Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (Turpmāk tekstā – VDEĀVK) izsniegusi atzinums par invaliditātes noteikšanu;
 • kuri pārsnieguši 18 gadu vecumu;
 • kuriem piešķirts personas kods.

Pabalstu piešķir uz noteikto invaliditātes laiku.

Tiesību uz pabalstu nav personām, kuras Latvijā saņēmušas termiņuzturēšanās atļauju.

Pabalsta piešķiršana

Pabalstu piešķir saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 13.pantu personai, kurai nav tiesību saņemt valsts pensiju (izņemot apgādnieka zaudējuma pensiju invalīdam) vai apdrošināšanas atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību.

Personai, kura saņem citas valsts pensiju, kas nesasniedz valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru, piešķiramo valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu samazina par summu, kas atbilst citas valsts piešķirtās pensijas apmēram.

Ja tiek saņemta citas valsts pensija, kas ir vienāda ar valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru vai to pārsniedz, valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu nepiešķir.

Pabalsta pieprasīšana

Jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai.

Visērtāk to izdarīt, aizpildot e-iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā  www.latvija.lv.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļai adresētu iesniegumu, izmantojot standarta veidlapu (Iesniegums valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta piešķiršanai) vai brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, var iesniegt arī:

 • personīgi;
 • nosūtot pa pastu;
 • valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, ar kuriem VSAA ir noslēgts līgums;
 • elektroniski, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Ar savu parakstu pabalsta pieprasītājs apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

Informāciju par invalīdu, kuram ir izsniegts atzinums par invaliditātes noteikšanu Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisija VSAA iesniedz elektroniski.

Pabalsta izmaksas nosacījumi

Pabalsta izmaksu pārtrauc:

 • uz laiku, kamēr pabalsta saņēmējs, atrodas pilnā valsts apgādībā (valsts finansētu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai atrodas ieslodzījuma vietā);
 • ja pabalsta saņēmējs izbrauc no Latvijas Republikas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī;

Šādos gadījumos pabalsta izmaksu izbeidz, pirms izbraukšanas izmaksājot pabalstu par nākamajiem diviem mēnešiem.

 • ja pabalsta saņēmējs labprātīgi atsakās no turpmākās pabalsta saņemšanas;
 • gadījumos, kad personai rodas tiesības saņemt valsts pensiju (izņemot apgādnieka zaudējuma pensiju invalīdam) vai apdrošināšanas atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību.

Pabalsta apmērs

No 2020.gada 1.janvāra personām ar invaliditāti tiek palielināts valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērs.

Pabalsta apmēri ir (euro mēnesī ):

Invaliditātes pakāpe un cēlonis Līdz 31.12.2019. No 01.01.2020.
Personām ar I invaliditātes grupu 83,24  104
Personām ar II invaliditātes grupu 76,84  96
Personām ar III invaliditātes grupu 64,03  80
Invalīdiem kopš bērnības ar I invaliditātes grupu 138,74  159,50
Invalīdiem kopš bērnības ar II invaliditātes grupu 128,06  147,23
Invalīdiem kopš bērnības ar III invaliditātes grupu 106,72  122,69

Ar 2020.gada janvāri, pabalsta saņēmējiem, kuriem pabalsts ir piešķirts , – tas tiks pārrēķināts un izmaksāts jaunajā apmērā. Pabalsta apmēru pārrēķinās VSAA. Pabalsta saņēmējiem iesniegums apmēra pārskatīšanai nav jāiesniedz.

Pabalsta pieprasīšanas termiņš

Pabalsts pieprasāms 6 mēnešu laikā no invaliditātes noteikšanas dienas. Ja šis termiņš ir nokavēts, ikmēneša pabalstu izmaksā tikai par iepriekšējiem 6 mēnešiem, skaitot no valsts sociālā pabalsta pieprasīšanas dienas.

Pabalsta piešķiršanas termiņš

Iesniegumu pabalsta piešķiršanai izskata mēneša laikā pēc tā saņemšanas un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

Pabalsta saņemšana

Pabalstu var saņemt savā dzīvesvietā, kā arī ieskaitīt pabalsta saņēmēja kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.

Pabalsta piegāde dzīvesvietā ir par maksu, tā ir 2,39 euro.

Ja pabalsta saņēmējs ir miris, tad piešķirto, bet līdz nāves dienai nesaņemto pabalstu var saņemt pabalsta saņēmēja laulātais un visi pirmās un otrās pakāpes radinieki.

Pieprasot piešķirto, bet pabalsta saņēmēja nāves dēļ nesaņemto pabalstu, jāiesniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļai adresētu iesniegumu, izmantojot standarta veidlapu (Iesniegums klienta nāves gadījumā nesaņemtās pensijas/ pabalsta/ atlīdzības izmaksai) vai brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu personīgi, nosūtot pa pastu, iesniedzot valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, ar kuriem VSAA ir noslēgts līgums vai elektroniski, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Ar savu parakstu pabalsta pieprasītājs apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

 

 

Publicēšanas datums: [18.12.2019]