Pabalsts par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti

Tiesību akti
Iesnieguma veidlapas

Tiesības uz pabalstu ir personai ar I grupas redzes invaliditāti :

 • kurai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) ir noteikusi I grupas redzes invaliditāti;
 • kura nesaņem asistenta pakalpojumu pašvaldībā vai asistenta pakalpojumu Eiropas Savienības politiku instrumentu ietvaros;
 • kura nesaņem valsts pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana.

Personai ar I grupas redzes invaliditāti ir tiesības saņemt pabalstu par asistenta izmantošanu, pašai izvēloties konkrēto asistentu, bet personai nav jāatskaitās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) par asistenta sniegtajiem pakalpojumiem.

Ja personai ar I grupas redzes invaliditāti VSAA ir piešķīrusi pabalstu asistenta izmantošanai par 10 stundām nedēļā, bet personai nepieciešami asistenta pakalpojumi vairāk nekā 10 stundas nedēļā –  asistenta pakalpojumu personai ir tiesības pieprasīt un saņemt arī pašvaldībā daļā, kas pārsniedz 10 stundas nedēļā, bet kopā abās vietās ne vairāk kā 40 stundas nedēļā.

Pabalstu piešķir ar dienu, kad pabalsta pieprasītājs ir iesniedzis iesniegumu VSAA nodaļā un to piešķir uz termiņu, uz kādu personai noteikta I grupas redzes invaliditāte.

Pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību, kā arī pabalsta apmēru nosaka 10.11.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.698 “Noteikumi par pabalstu par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti”.

Pabalsta pieprasīšana

Jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļai adresētu iesniegumu, izmantojot standarta veidlapu (Iesniegums pabalsta piešķiršanai pirmās grupas redzes invalīdam asistenta izmantošanai) vai brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, var iesniegt:

 • personīgi;
 • nosūtot pa pastu;
 • elektroniski, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Ar savu parakstu pabalsta pieprasītājs apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

Informāciju par personai noteikto I grupas redzes invaliditāti VSAA elektroniski saņem no VDEĀVK.

Pabalsta izmaksas nosacījumi

Pabalsta izmaksu pārtrauc:

 • uz laiku, kamēr pabalsta saņēmējs ievietots valsts, pašvaldības vai privātā ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijās;
 • uz laiku, kamēr pabalsta saņēmējs ievietots ieslodzījuma vietā;
 • uz laiku, kamēr pabalsta saņēmējs ievietots stacionārā ārstniecības iestādē stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai (ja pabalsta saņēmējs iestādē atradies nepārtraukti pilnu nedēļu, t.i. 7 dienas);
 • ja pabalsta saņēmējs izbrauc no Latvijas Republikas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī;
 • ja pabalsta saņēmējs labprātīgi atsakās no turpmākas pabalsta saņemšanas.

Pabalsta apmērs

Pabalsta apmērs ir 17,07 euro nedēļā (par 10 stundām nedēļā).

Pabalsta piešķiršanas termiņš

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pabalstu VSAA pieņem mēneša laikā pēc dokumentu saņemšanas.

Pabalsta saņemšana

Pabalstu izmaksā reizi mēnesī par iepriekšējo mēnesi un to bez maksas pārskaita pabalsta saņēmēja kontā.

Publicēšanas datums: [26.04.2018]