Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana

Tiesību akti
Iesniegumu veidlapas

Tiesības saņemt pabalstu invalīdam, kuram ir nepieciešama kopšana, ir Latvijā dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods.

Pabalstu nepiešķir tiem, kuri saņēmuši termiņuzturēšanās atļauju.

Pabalstu piešķir personai, kura ir pārsniegusi 18 gadu vecumu un kurai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) ir noteikusi invaliditāti un izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību.

Pabalstu invalīdam, kuram ir nepieciešama kopšana izmaksu izbeidz kad beidzas termiņš, uz kuru ir noteikta invaliditāte un īpašas kopšanas nepieciešamība;

Pabalstu piešķir saskaņā ar “Valsts sociālo pabalstu likuma” 12.1.pantu un MK 2009. gada 22.decembra noteikumiem Nr. 1608 „Noteikumi par pabalsta apmēru invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, pabalsta apmēra pārskatīšanas kārtību un pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību”.

Pabalsta pieprasīšana

Jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai.

Visērtāk to izdarīt, aizpildot e-iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā  www.latvija.lv.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļai adresētu iesniegumu, izmantojot standarta veidlapu (Iesniegums invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, pabalsta piešķiršanai) vai brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, var iesniegt arī:

  • personīgi;
  • nosūtot pa pastu;
  • valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, ar kuriem VSAA ir noslēgts līgums;
  • elektroniski, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Ar savu parakstu pabalsta pieprasītājs apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

Informāciju par invalīdu, kuram ir izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem VDEĀVK VSAA iesniedz elektroniski.

Pabalsta apmērs

Pabalsta apmērs invalīdam, kuram ir nepieciešama kopšana, ir 213,43 euro mēnesī.

No 2019.gada 1.jūlija tiek noteikts paaugstināts pabalsta apmērs tām personām, kurām invaliditātes cēlonis ir slimība no bērnības.

Pabalsta apmērs invalīdam, kuram nepieciešama kopšana un kura invaliditātes cēlonis ir slimība no bērnības, –  ir 313,43 euro mēnesī.

Informācija tiem pabalsta saņēmējiem, kuriem pabalsts jau ir piešķirts un kuru invaliditātes cēlonis ir slimība no bērnības

Iesniegums pabalsta apmēra pārskatīšanai nav jāiesniedz.
VSAA pabalstu pārrēķinās no 2019. gada 1. jūlija un aprēķināto starpību  izmaksās līdz 2019. gada 1. septembrim.

Pabalsta pieprasīšanas termiņš

Iesniegums pabalsta piešķiršanai ir jāiesniedz ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā no tiesību rašanās brīža (no dienas, kad VDEĀVK izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību). Pieprasot pabalstu vēlāk, to piešķir tikai par iepriekšējiem 6 mēnešiem pirms pabalsta pieprasīšanas dienas.

Pabalsta piešķiršanas termiņš

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem mēneša laikā pēc tam, kad VSAA nodaļa ir saņēmusi visus pabalsta piešķiršanai nepieciešamos dokumentus.

Pabalsta izmaksu pārtrauc

  • uz laiku, kamēr pabalsta saņēmējs, atrodas pilnā valsts apgādībā (valsts finansētu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai atrodas ieslodzījuma vietā);
  • ja pabalsta saņēmējs izbrauc no Latvijas Republikas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī.  

Pabalsta saņemšana

Pabalstu invalīdam, kuram ir nepieciešama kopšana, var saņemt savā dzīvesvietā, kā arī ieskaitīt pabalsta saņēmēja kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.

Ja pabalsta saņēmējs ir miris, tad piešķirto, bet līdz nāves dienai nesaņemto pabalstu var saņemt pabalsta saņēmēja laulātais un visi pirmās un otrās pakāpes radinieki.

Pieprasot piešķirto, bet pabalsta saņēmēja nāves dēļ nesaņemto pabalstu, jāiesniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļai adresētu iesniegumu, izmantojot standarta veidlapu (Iesniegums klienta nāves gadījumā nesaņemtās pensijas/ pabalsta/ atlīdzības izmaksai) vai brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu personīgi, nosūtot pa pastu, iesniedzot valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, ar kuriem VSAA ir noslēgts līgums vai elektroniski, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Ar savu parakstu pabalsta pieprasītājs apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

Publicēšanas datums: [20.05.2019]