Speciālā valsts pensija

Tiesību akti
Iesniegumu veidlapas

Tiesības saņemt speciālo valsts pensiju ir bijušajiem Latvijas Republikas Augstākās padomes deputātiem, kuri balsoja “par” 1990.gada 4.maija deklarāciju “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu” vai 1991.gada 21.augusta konstitucionālo likumu “Par Latvijas Republikas valstisko statusu“:

  • kļūstot par invalīdiem;
  • sasniedzot likumā ”Par valsts pensijām” pensijas piešķiršanai noteikto pensionēšanās vecumu;
  • sasniedzot vecumu, kādā pie likumā „Par valsts pensijām” minētajiem nosacījumiem ir tiesības uz vecuma pensiju.

Pensijas piešķiršanai nepieciešamie vecumi

Speciālo valsts pensiju piešķir, izmaksā un pārrēķina saskaņā ar likumu ”Par Latvijas Republikas Augstākās padomes deputātu tiesisko stāvokli un pensijām” un 1999.gada 29.jūnija MK noteikumiem Nr.237 „Kārtība, kādā bijušajiem Latvijas Republikas Augstākās padomes deputātiem piešķiramas, izmaksājamas un pārrēķināmas speciālās valsts pensijas”.

Pieprasot speciālo valsts pensiju, jāiesniedz iesniegums pensijas piešķiršanai.

Informāciju par invaliditātes noteikšanu Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija VSAA iesniedz elektroniski.

Papildu dokumenti (atsevišķām kategorijām atbilstoši nosacījumiem):

  • apdrošināšanas stāžu apliecinoši dokumenti (ja apdrošināšanas stāžs ir līdz 1996.gadam);
  • medicīnisks atzinums par bērna invaliditāti līdz astoņu gadu vecuma sasniegšanai;
  • darba devēja izziņa, kas apliecina, ka persona strādājusi sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos vai kaitīgos un smagos darba apstākļos;
  • Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecība;
  • represētās personas apliecība.

Apdrošināšanas stāžu nosaka saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 23.aprīļa noteikumiem nr.165 Apdrošināšanas periodu pierādīšanas, aprēķināšanas un uzskaites kārtība.

Dokumentus var iesniegt jebkurā VSAA nodaļā.

Pieprasot pensiju, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Speciālo valsts pensiju piešķir 80 procentu apmērā no Saeimas deputātu mēnešalgas.

No speciālās valsts pensijas ietur ienākuma nodokli saskaņā ar likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli 3.panta trešās daļas 14.punktu, 8.panta trešās daļas 10.punktu, 12. un 13.pantu.

Speciālo valsts pensiju nevar saņemt vienlaicīgi ar valsts vecuma, invaliditātes vai izdienas pensiju.

Speciālās valsts pensijas izmaksa tiek pārtraukta Saeimas deputāta, Ministru prezidenta, Ministru prezidenta biedra, ministra, valsts ministra vai parlamentārā sekretāra amatu pildīšanas laikā.

Speciālās valsts pensijas saņēmēja pienākums ir ziņot VSAA par tādu apstākļu iestāšanos, kas izraisa pensijas izmaksas pārtraukšanu.

Speciālo valsts pensiju pārskaita personas Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.

Speciālās valsts pensijas izmaksa personām, kuras izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī

Pēc 2002.gada personām, kuras izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī, piešķirto pensiju var turpināt izmaksāt uz bankas kontu Latvijā. Tādā gadījumā nepieciešams, lai persona pirms izbraukšanas vēršas VSAA nodaļā, kur viņai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pieprasījums par pensijas izmaksas turpināšanu, jānorāda Latvijas kredītiestādes konts, kā arī jānorāda jaunā dzīvesvietas adrese. Ja persona, jau ir izbraukusi uz pastāvīgu dzīvesvietu ārvalstīs un vēlas, lai Latvijā piešķirtā pensija tiktu izmaksāta turpmāk, tad iepriekš minētie dokumenti jānosūta pa pastu vai jāiesniedz ar pilnvarotās personas starpniecību, pieprasījumam pievienojot klāt ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas taisītu notariālu apliecinājumu, ka pensijas saņēmējs ir dzīvs.

Arī turpmāk ārvalstī dzīvojošam Latvijas pensijas saņēmējam katru gadu periodā no 1.oktobra līdz 15.decembrim jāiesniedz VSAA nodaļai rakstisku pieprasījumu par pensijas izmaksas turpināšanu, nosūtot to pa pastu vai iesniedzot ar pilnvarotās personas starpniecību. Šim pieprasījumam pievieno ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas taisītu notariālu apliecinājumu, ka pensijas saņēmējs ir dzīvs.

Iesniedzot ārvalstīs izdotus dokumentus, tie jānoformē atbilstoši dokumentu legalizācijas noteikumiem. Ja dokuments izsniegts svešvalodā, var būt nepieciešams arī šī dokumenta tulkojums.

Pieprasījumu pensijas turpmākai izmaksai, persona, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, var arī personīgi iesniegt VSAA nodaļā. Šajā gadījumā notāra izdots dzīvības apliecinājums nav nepieciešams.

Publicēšanas datums: [26.04.2018]