Vecāku pabalstu var saņemt sociāli apdrošināta persona, kura kopj bērnu vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus, ja šī persona pabalsta piešķiršanas dienā ir darba ņēmējs vai pašnodarbinātais.

Sieviete, kura nav nodarbināta pabalsta piešķiršanas dienā, var saņemt vecāku pabalstu, ja viņai par šo bērnu ir bijis piešķirts maternitātes pabalsts:

 • kā sievietei, kura zaudējusi darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusu ne agrāk kā 60 dienas pirms grūtniecības atvaļinājuma sākuma datuma,
 • kā sievietei, kura zaudējusi darba ņēmēja statusu sakarā ar uzņēmuma likvidāciju 210 dienas pirms grūtniecības atvaļinājuma sākuma datuma,
 • vai arī zaudējusi darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusu grūtniecības vai dzemdību atvaļinājuma (maternitātes pabalsta saņemšanas) laikā.

Tiesības saņemt vecāku pabalstu ir personām, par kurām ir veiktas vai  bija jāveic obligātās iemaksas vecāku apdrošināšanai:

 • ne mazāk kā 3 mēnešus pēdējo 6 mēnešu periodā pirms mēneša, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums (datums, no kura piešķir vecāku pabalstu) vai
 • ne mazāk kā 6 mēnešus pēdējo 24 mēnešu laikā.

Ja sievietei bija noteiktas tiesības un piešķirts maternitātes pabalsts par attiecīgo bērnu, tad viņai par šo bērnu ir tiesības arī uz vecāku pabalstu, kaut arī obligātās iemaksas būs veiktas īsāku laika periodu nekā noteikts.

Vecāku pabalstu nepiešķir par bērnu, sakarā ar kura piedzimšanu ir piešķirts maternitātes pabalsts par to pašu laikposmu

Nosakot vecāku pabalsta apmēru ņem vērā:

 • aprēķināto vidējo apdrošināšanas iemaksu algu, 
 • izvēlēto pabalsta saņemšanas ilgumu.

Kalendāra dienas vidējo apdrošināšanas iemaksu algu aprēķina

darba ņēmējam par 12 mēnešu periodu, kas beidzies divus mēnešus pirms mēneša, no kura tiek piešķirts pabalsts:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

-

-

Mēnesis, no kura tiek piešķirts pabalsts

pašnodarbinātajam atbilstoši faktiski veiktajām iemaksām pēdējo 12 mēnešu periodā, kas beidzas vienu ceturksni (3 mēnešus) pirms tā ceturkšņa, kurā tiek piešķirts vecāku pabalsts.

Kalendāra dienas vidējo algu aprēķina pēc formulas:
Vd=(A1+A2+…+A12):D
Vd – kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga
A1, A2 + A12 – apdrošināšanas iemaksu algas summa
D – kalendāra dienu skaits

Ja 12 mēnešu perioda daļā, par kuru jāaprēķina vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, persona atradusies:

 • bērna kopšanas atvaļinājumā,
 • bezalgas atvaļinājumā, ko piešķir sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu,
 • bērna tēvam piešķirtajā atvaļinājumā,
 • grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā,
 • bijusi pārejoša darbnespēja,
 • saņemts dīkstāves pabalsts, dīkstāves palīdzības pabalsts vai vecāku pabalsta turpinājums,

tad, aprēķinot vidējo algu,  minētās dienas tiek izslēgtas no kalendāro dienu skaita.

Ja visā 12 mēnešu periodā ienākumi nav bijuši minēto iemeslu dēļ, vidējo algu aprēķina par iepriekšējiem 12 kalendāra mēnešiem pirms atvaļinājumu un pārejošas darbnespējas periodiem, proti, no ienākumiem, kas pirms šiem periodiem ir gūti strādājot vai veicot obligātās iemaksas kā pašnodarbinātajam. Šādā gadījumā ir paredzēta iespēja atkāpties 32 kalendāra mēnešu periodā pirms mēneša, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums.

Savukārt, ja 12 mēnešu periodā kādus mēnešus nav darba ienākumu tāpēc, ka persona nav bijusi darba ņēmēja statusā un nav veikusi obligātās iemaksas kā pašnodarbinātais vai atradusies atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas, vidējo algu par šo periodu nosaka 40 % apmērā no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī.

Vecāku pabalsta apmēru nosaka atkarībā no tā, kādu  tā saņemšanas ilgumu izvēlas:

 • ja līdz bērna 1 gada vecuma sasniegšanai, to aprēkinās  60% apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas
 • ja līdz bērna pusotra gada vecumam to aprēķinās 43,75 % apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

Par vienu un to pašu bērnu izvēlēto izmaksas periodu nav tiesību mainīt, izņemot gadījumu  ja bērns, par kuru jau ir bijis piešķirts vecāku pabalsts, tiek nodots ārpusģimenes aprūpē un vecāku pabalstu pieprasa aizbildnis, audžuvecāks vai adoptētājs, tad ārpusģimenes audzinātājam ir tiesības mainīt iepriekšējā pabalsta saņēmēja izvēlēto vecāku pabalsta izmaksas ilgumu.

Vecāku pabalstu piešķirtajā apmērā saņem, ja vecāks atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā. Ja strādā, tad pabalstu izmaksā 30% apmērā no piešķirtā pabalsta apmēra.

Ja sievietei, kopjot bērnu vecumā līdz 3 gadiem, piedzimst nākamais bērns, vecāku pabalsts par nākamā bērna kopšanu nedrīkst būt mazāks par vecāku pabalstu, kas piešķirts par iepriekšējo bērnu.

Pabalstu izmaksā par iepriekšējo mēnesi proporcionāli kalendāro dienu skaitam, par kuru pabalsts pienākas.

 Ja bērns piedzimis priekšlaicīgi, vecāku pabalsta izmaksas periodu pagarina pabalsta saņēmējiem, kuriem:

 • bērns piedzimis pirms grūtniecības atvaļinājuma sākuma datums, proti, pirms ārsts vēl nav izsniedzis darba nespējas lapu B sakarā ar grūtniecību;
 • piešķirtā vecāku pabalsta izmaksas periods turpinās pēc 01.08.2022.;
 • vecāku pabalsts piešķirts 01.08.2022. vai vēlāk.

Šajā gadījumā vecāku pabalsta izmaksas termiņu pagarina bez pabalsta saņēmēja iesnieguma.

Pabalstu pārskaita uz  pabalsta saņēmēja Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontu.

Ja pabalsts piešķirts saskaņā ar Latvijas noslēgtu starpvalstu līgumu sociālās drošības jomā vai Regulas nosacījumiem un pabalsta saņēmēja dzīvesvieta ir ES/EEZ dalībvalstī vai līgumvalstī, tad pabalsts var tikt pārskaitīts uz attiecīgās ārvalsts kredītiestādes kontu.

Vecāku pabalsta izmaksu pārtrauc uz laiku, kamēr saņem bezdarbnieka pabalstu.

Vecāku pabalstu un bērna kopšanas pabalstu par viena bērna kopšanu piešķir un izmaksā vienam vecākam (vienai personai). 

VECĀKU PABALSTS

Pabalsti par bērnu 2022.gadā

Praktisks piemērs kā aprēķina vecāku pabalstu

1.piemērs

 • Datums, no kura piešķir vecāku pabalstu  2022.gada 6.aprīlis
 • Vecāku pabalstu lūdz piešķirt līdz bērna pusotra gada vecumam.

1.Aprēķina vidējo apdrošināšanas iemaksu algu

aprekina tabula

Vidējo algu aprēķina: (700+700+700+700+950+800+700+700+690+700+800+900) / 365 = 24,77 eiro dienā

2. Aprēķina pabalsta apmēru

43,75% no 24,77 eiro  = 10,84   eiro dienā

3. Pabalstu izmaksā

Pabalstu izmaksā par iepriekšējo mēnesi proporcionāli kalendāro dienu skaitam, par kuru pabalsts pienākas. Piemēram, ja vecāku pabalsts piešķirts no 6.aprīļa, tad maijā tas tiks izmaksāts par periodu no 6. līdz 30.aprīlim, proti, par 25 kalendāra dienām:

 •  10,84 x 25 dienas = 271 eiro

Jūnijā tiks izmaksāts vecāku pabalsts par maiju (31 kalendāra dienu) 336,04 eiro.

2.piemērs

 • Datums, no kura piešķir vecāku pabalstu  2022.gada 6.aprīlis
 • Vecāku pabalstu lūdz piešķirt līdz bērna pusotra gada vecumam.

1.Aprēķina vidējo apdrošināšanas iemaksu algu

Aprēķina vidējo apdrošināšanas iemaksu algu_2

*) Ja vidējās algas aprēķina periodā kādu laiku nav bijis darba ienākumu tāpēc, ka persona nav bijusi darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, kā arī, ja persona bijusi atvaļinājumā bez darba algas saglabāšanas, šos “tukšos” mēnešus aizstāj attiecīgi ar 40% no vidējās iemaksu algas valstī.

Aprēķinā tiek ņemta vērā vidējā iemaksu alga valstī, kāda tā ir noteikta kalendāra gadā, kas beidzas gadu pirms gada, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums (datums, no kura piešķir vecāku pabalstu).

Piemēram, ja vecāku pabalstu pieprasa piešķirt no  2022.gadā 6.aprīļa, tad mēnešos, kuros tā nebija darba attiecībās, tiks piemēroti 40% no  2020.gada vidējās iemaksu algas valstī.

2020.gada vidējā apdrošināšanas iemaksu alga valstī  ir 939,93 eiro un 40% no tās ir 375,97 eiro.

Vidējo algu aprēķina: (375,97+375,97+375,97+700+950+800+700+700+690+700) / 303 = 21,02 eiro dienā

 

2. Aprēķina pabalsta apmēru

43,75% no 21,02 eiro  = 9,20 eiro dienā

3. Pabalstu izmaksā

Pabalstu izmaksā par iepriekšējo mēnesi proporcionāli kalendāro dienu skaitam, par kuru pabalsts pienākas. Piemēram, ja vecāku pabalsts piešķirts no 6.aprīļa, tad maijā tas tiks izmaksāts par periodu no 6. līdz 30.aprīlim, proti, par 25 kalendāra dienām:

 • 9,20 x 25 dienas = 230 eiro

Jūnijā tiks izmaksāts vecāku pabalsts par maiju (31 kalendāra dienu) 285,20 eiro.

Jautājums:

Kādā apmērā tiek saņemts vecāku pabalsts, ja pabalsta saņēmējs strādā un neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā?

Atbilde:

Personai, kura neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā vai gūst ienākumus kā pašnodarbinātais – pabalstu izmaksā 30% apmērā no piešķirtā pabalsta apmēra.

1. piemērs: 

Vecāku pabalsts piešķirts līdz bērna 1 gada vecuma sasniegšanai 60% apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas – 15 eiro vienā kalendāra dienā.
Ja vecāku pabalsta saņēmējs neatrodas  bērna kopšanas atvaļinājumā, bet turpina strādāt vai gūt ienākumus kā pašnodarbinātais, tad vecāku pabalstu izmaksās 30% no 15 eiro = 4,50 eiro vienā kalendāra dienā. Vecāku pabalstu 30 % apmērā no piešķirtā pabalsta apmēra izmaksā par periodu, kurā vecāku pabalsta saņēmējs, neatrodoties bērna kopšanas atvaļinājumā,  strādā algotu darbu vai gūst ienākumus kā pašnodarbinātais.

2.piemērs:

 • Annai piešķirts vecāku pabalsts līdz meitas pusotra gada vecumam, t.i. līdz 2022.gada 15.oktobrim.
 • Pabalstu viņai izmaksā piešķirtajā apmērā, jo Anna atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā.
 • 2022.gada martā viņa noslēdz īslaicīgu darba līgumu ar citu darba devēju no 3.marta līdz 15. martam (strādā un gūst ienākumus).

Vecāku pabalstu 30% apmērā Annai izmaksās par periodu no 3.marta līdz 15.martam, proti, par periodu, kurā vecāku pabalsta saņēmējs ir guvis ienākumus kā darba ņēmējs. Ja pēc tam Anna turpinās izmantot tikai bērna kopšanas atvaļinājumu, tad vecāku pabalstu viņa saņems piešķirtajā apmērā līdz 2022.gada 15.oktobrim.

Jautājums:

Ja vecāks atsāk strādāt un saņem vecāku pabalstu 30% apmērā, vai saglabājas tiesības turpināt saņemt arī bērna kopšanas pabalstu?

Atbilde:

Ir tiesības turpināt saņemt bērna kopšanas pabalstu 171 eiro mēnesī un pārrēķināto vecāku pabalstu vienlaikus.

Jautājums:

Vai par viena un tā paša bērna kopšanu vienlaikus viens vecāks var saņemt vecāku pabalstu un otrs vecāks bērna kopšanas pabalstu?
 

Atbilde:

Vecākiem ģimenē ir jāvienojas, kurš saņem pabalstus par bērna kopšanu, jo gan vecāku pabalstu, gan bērna kopšanas pabalstu par viena bērna kopšanu piešķir vienam vecākam (vienai personai).

Jautājums:

Kā izmaksā vecāku pabalstu?

Atbilde:

Ja pabalsts ir piešķirts no 10.augusta, tad par periodu no 10.augusta līdz 31.augustam pabalstu izmaksās septembrī, proporcionāli kalendāro dienu skaitam. Attiecīgi pabalstu par septembri izmaksās oktobrī.

Jautājums:

Kā tiek aprēķināts vecāku pabalsts, ja nākamais bērns sievietei piedzimis, kamēr iepriekšējais bērns, par kuru bija piešķirts vecāku pabalsts, vēl nav sasniedzis 3 gadu vecumu?

Atbilde:

Sievietei, kurai, kopjot bērnu vecumā līdz trim gadiem, piedzimst nākamais bērns, vecāku pabalsts par nākamā bērna kopšanu nedrīkst būt mazāks par vecāku pabalstu, kas piešķirts par iepriekšējo bērnu.

Piemēram:Anna saņēma vecāku pabalstu par 2020.gada 15.martā dzimušo bērnu līdz bērna pusotra gada vecumam, t.i. līdz 2021.gada 14.septembrim ieskaitot. 2022.gada 16.jūnijā, kad iepriekšējam bērnam jau bija 2 gadu un 3 mēneši, piedzima nākamais bērns. Annai ir tiesības uz vecāku pabalstu.

Vecāku pabalsts par nākamā bērna kopšanu tiks aprēķināts no jauna, bet, ja no jauna aprēķinātais pabalsts būs apmēra ziņā mazāks nekā par iepriekšējā bērna kopšanu, tad pabalsts tiks piešķirts tādā pašā apmērā kā par iepriekšējo bērnu.

Jautājums:

Kā tiek piešķirts vecāku pabalsts, ja kopj dvīņus vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus?

Atbilde:

Papildus pie bērna kopšanas pabalsta pamatapmēra par katra nākamā bērna kopšanu piešķir piemaksu par dvīņu vai vairāku vienās dzemdībās dzimušu bērnu kopšanu.Tātad, ja ģimenē ir piedzimuši dvīnīši, tad persona, kura kopj dvīņus vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus, papildus bērna kopšanas pabalstam saņem:

 • vecumā līdz bērna pusotram gadam– 171 eiro mēnesī par katru nākamo bērnu;
 • vecumā no bērna pusotra gada līdz 2 gadiem– 42,69 eiro mēnesī par katru nākamo bērnu.

Pabalsti un to apmēri vecākam, kurš kopj dvīnīšus.

Jautājums:

Vai vecāku pabalsta saņemšanas ilgums ir līdzvērtīgs darba devēja piešķirtā bērna kopšanas atvaļinājuma ilgumam?

Atbilde:  

Ne vienmēr vecāku pabalsta saņemšanas periods sakritīs ar darba devēja piešķirto bērna kopšanas atvaļinājuma periodu. Darba likuma 156.pants paredz, ka ikvienam darbiniekam, gan bērna mātei, gan bērna tēvam, ir tiesības uz bērna kopšanas atvaļinājumu sakarā ar bērna piedzimšanu vai adopciju.

Atvaļinājuma ilgums ir pusotrs gads un to var pieprasīt jebkurā laikā, kamēr bērns sasniedz 8 gadu vecumu.Taču vecāku pabalstu piešķir un maksā līdz bērns sasniedz pusotra gada vecumu.

Jautājums:

Vai vecāku pabalsta saņemšanas periods sakrīt ar darba devēja piešķirto bērna kopšanas atvaļinājuma periodu?

Atbilde:

Ja sievietei ir bijis piešķirts dzemdību atvaļinājums (VSAA par šo periodu piešķir un izmaksā maternitātes pabalstu), tad bērna kopšanas atvaļinājumu darba devējs piešķirs pēc tam, kad būs beidzies dzemdību atvaļinājums, jo vienlaikus divos atvaļinājumos darbinieks atrasties nevar. Tāpat arī vecāku pabalstu nepiešķir par bērnu, sakarā ar kura piedzimšanu vai kopšanu ir piešķirts maternitātes pabalsts par to pašu laikposmu.

Tādēļ ne vienmēr vecāku pabalsta saņemšanas periods sakritīs ar darba devēja piešķirto bērna kopšanas atvaļinājuma periodu. Proti, vecāku pabalsta izmaksa būs beigusies, jo bērns būs jau sasniedzis pusotra gada vecumu, bet bērna kopšanas atvaļinājuma periods vēl kādu laiku turpināsies.

Piemēram, ja bērns dzimis 2020.gada 10.septembrī un māmiņa izvēlējusies saņemt vecāku pabalstu līdz bērna pusotra gada vecumam, tad vecāku pabalsts tiks izmaksāts līdz  2022.gada 9.martam ieskaitot. Vienlaikus līdz šim datumam tiks izmaksāts arī bērna kopšanas pabalsts 171 eiro mēnesī.

Savukārt  bērna kopšanas atvaļinājumu darba devējam māmiņa nepieprasa ar bērna piedzimšanas dienu, bet pēc tam, kad ir beidzies dzemdību atvaļinājums, tādējādi pusotru gadu ilgais bērna kopšanas atvaļinājuma periods, ko piešķir darba devējs, pārsniedz 2022.gada 9.martu par 56 vai 70 dienām (atkarībā no pēcdzemdību atvaļinājuma perioda, par kuru tika piešķirts un izmaksāts maternitātes pabalsts). Tādējādi par pēdējām 56 vai 70 dienām, turpinot atrasties bērna kopšanas atvaļinājumā, vecāku pabalsts vairs maksāts netiek.

Informatīvi

Par bērna kopšanu vecumā no pusotra gada līdz 2 gadiem, bērna kopšanas pabalsta apmērs ir 42,69 eiro mēnesī (līdz pusotra gada vecumam – 171 eiro mēnesī).

 • Maternitātes pabalsts;
 • Bērna kopšanas pabalsts;
 • Ģimenes pabalsts;
 • Piedzimšanas pabalsts.