Personas datu apstrādes pārzinis ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (turpmāk - aģentūra), juridiskā adrese: Lāčplēša iela 70A, Rīga, LV-1011.

Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos: das@vsaa.gov.lv.

Aģentūra apstrādā fizisko personu datus saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pantā minētajiem valsts pārvaldes principiem normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros. Fizisko personu dati aģentūrā tiek apstrādāti, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula) 5.pantā noteiktos personas datu apstrādes principus un citos normatīvajos aktos, tai skaitā personas datu aizsardzību reglamentējošajā jomā noteiktās prasības, nodrošinot likumīgu, godprātīgu un datu subjektam pārredzamu, tikai mērķa sasniegšanai nepieciešamajā minimālajā apjomā, precīzu datu apstrādi, dzēšot, labojot vai iznīcinot neprecīzos datus, kā arī ievērojot datu glabāšanas ierobežojumu, dzēšot datus vai nodrošinot datu publisku nepieejamību, ja dati vairs nav vajadzīgi mērķa sasniegšanai.

Aģentūra veic fizisko personu datu apstrādi šādiem mērķiem:

Juridiskais pamats: Regulas 6.panta 1.punkta „a”, „c” un „e apakšpunkts – pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, sabiedrības interesēs vai īstenojot likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras - likums “Par valsts sociālo apdrošināšanu” un Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumi Nr.911 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nolikums”, likums “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”, likums “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”, likums “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām”;

Iespējamās datu saņēmēju kategorijas: datu subjekti, pilnvaroti aģentūras darbinieki, valsts pārvaldes iestādes un pašvaldību institūcijas, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstu iestādes un organizācijas, trešo valstu iestādes un organizācijas saskaņā ar starpvalstu līgumiem, valsts amatpersonas, apdrošināšanas akciju sabiedrības vai citas normatīvajos aktos noteiktās personas tādā kārtībā un apjomā, kā paredzēts normatīvajā aktā;

Datu glabāšanas ilgums: atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem un sasniedzamajam apstrādes mērķim.

Juridiskais pamats: Regulas 6.panta 1.punkta „a”, „c” un „e apakšpunkts – pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, sabiedrības interesēs vai īstenojot likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras - likums “Par valsts sociālo apdrošināšanu” un Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumi Nr.911 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nolikums”, Valsts sociālo pabalstu likums;

Iespējamās datu saņēmēju kategorijas: datu subjekti, pilnvaroti aģentūras darbinieki, valsts pārvaldes iestādes un pašvaldību institūcijas, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstu iestādes un organizācijas, trešo valstu iestādes un organizācijas saskaņā ar starpvalstu līgumiem, valsts amatpersonas, apdrošināšanas akciju sabiedrības vai citas normatīvajos aktos noteiktās personas tādā kārtībā un apjomā, kā paredzēts normatīvajā aktā;

Datu glabāšanas ilgums: atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem un sasniedzamajam apstrādes mērķim.

Juridiskais pamats: Regulas 6.panta 1.punkta „a”, „c” un „e” apakšpunkts – pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, sabiedrības interesēs vai īstenojot likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras - likums “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumi Nr.911 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nolikums”, likums “Par valsts pensijām”, Tiesnešu izdienas pensiju likums, Prokuroru izdienas pensiju likums, Diplomātu izdienas pensiju likums, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likums, likums “Par izdienas pensijām Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm”, Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalsta par radošo darbu likums, Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likums, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensiju likums;

Iespējamās datu saņēmēju kategorijas: datu subjekti, pilnvaroti aģentūras darbinieki, valsts pārvaldes iestādes un pašvaldību institūcijas, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstu iestādes un organizācijas, trešo valstu iestādes un organizācijas saskaņā ar starpvalstu līgumiem, valsts amatpersonas, apdrošināšanas akciju sabiedrības vai citas normatīvajos aktos noteiktās personas tādā kārtībā un apjomā, kā paredzēts normatīvajā aktā;

Datu glabāšanas ilgums: atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem un sasniedzamajam apstrādes mērķim.

Juridiskais pamats: Regulas 6.panta 1.punkta „a”, „c” un „e” apakšpunkts – pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, sabiedrības interesēs vai īstenojot likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, likums “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumi Nr.911 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nolikums”, Valsts fondēto pensiju likums;

Iespējamās datu saņēmēju kategorijas: datu subjekti, pilnvaroti aģentūras darbinieki, valsts pārvaldes iestādes un pašvaldību institūcijas, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstu iestādes un organizācijas, trešo valstu iestādes un organizācijas saskaņā ar starpvalstu līgumiem, valsts amatpersonas, apdrošināšanas akciju sabiedrības vai citas tiesību aktos noteiktās personas tādā kārtībā un apjomā, kā paredzēts normatīvajā aktā vai deleģēšanas līgumā;

Datu glabāšanas ilgums: atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem un sasniedzamajam apstrādes mērķim.

[5] Privātpersonu tiesību un tiesisko interešu, tai skaitā sabiedrībai ar likumu noteikto iestādes sniedzamo pakalpojumu kvalitātes nodrošināšana, aģentūras sniegto konsultāciju uzraudzības nodrošināšana, izmantojot aģentūras informatīvo tālruņu sarunu audio ierakstus

Juridiskais pamats: Regulas 6.panta 1.punkta „c”, „e” un „f” apakšpunkts; Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta piektā un sestā daļa; Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumi Nr.911 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nolikums” u.c.;

Iespējamās datu saņēmēju kategorijas: aģentūras pilnvarotie apstrādātāji, datu subjekti, pilnvaroti aģentūras darbinieki, pilnvaroti Labklājības ministrijas darbinieki, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pilnvarotie darbinieki, Ventspils digitālā centra pilnvarotie darbinieki, valsts pārvaldes iestādes (likumā noteiktajos gadījumos);

Datu glabāšanas ilgums: līdz sešiem mēnešiem vai ilgāk (līdz uzsāktā tiesvedības procesa beigām).

Juridiskais pamats: Regulas 6.panta 1.punkta „f” apakšpunkts, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta piektā un sestā daļa, Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumi Nr.911 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nolikums” u.c.;

Iespējamās datu saņēmēju kategorijas: datu subjekti, pilnvaroti aģentūras darbinieki, valsts pārvaldes iestādes (likumā noteiktajos gadījumos);

Datu glabāšanas ilgums: video ierakstus glabājam līdz 30 dienām.

Juridiskais pamats: Regulas 6.panta 1.punkta „a”, „c”, „e” un „f” apakšpunkts, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta piektā un sestā daļa, Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumi Nr.911 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nolikums”, Darba likums, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums, Valsts civildienesta likums u.c.;

Iespējamās datu saņēmēju kategorijas: datu subjekti, pilnvaroti aģentūras darbinieki, valsts pārvaldes iestādes (likumā noteiktajos gadījumos);

Datu glabāšanas ilgums: aģentūras amatu pretendentu personas datus glabājam vienu gadu pēc amata konkursa noslēguma vai tiesvedības gadījumā - vienu gadu pēc tiesas sprieduma izpildes.

Mēs apstrādājam šādas personas datu kategorijas:

Vārds, uzvārds, personas kods, dzimums, dzimšanas datums

deklarētās dzīvesvietas adrese, adrese, kurā piegādā maksājumu, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese

dati par pakalpojumu (piešķiršanu, pārrēķinu, pārtraukšanu, izmaksas atjaunošanu, atteikumu, izmaksu, pārmaksu), dati no citiem resoriem par izdienas pensiju, dati no Eiropas Savienības dalībvalstu sociālo pakalpojumu un sociālās apdrošināšanas institūcijām,
maksājuma konta dati, dati par iedzīvotāju ienākuma nodokli (ieturētais nodoklis, pakalpojuma veids, no kura tiek ieturēts, u.c.), nodokļu atvieglojumiem, solidaritātes nodokli

dati par darba devēju, kas par personu veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, iemaksu dati, dati par nodarbinātības periodiem, apdrošināšanas statuss, bezdarbnieka statusa dati, dati par pašnodarbināto personu darbības atļaujām

laulības dati, dati par bērniem, viņu mācību iestādi un mācību periodiem, bērna otru vecāku, laulāto, citām saistītajām personām - māti, tēvu, vecvecākiem, mazbērnu, ja bērna vecākiem atņemtas tiesības, dati saistībā ar visiem iespējamiem gadījumiem, kad atņemtas vai atjaunotas tiesības, aizbildni, audžuģimeni, adoptētāju, faktisko audzinātāju

dati par pilsonību, datums, kad persona ieradusies Latvijā, rezidences valsts, rezidenta statuss citā valstī, izceļošanas datums, dati par uzturēšanās atļaujām, dati par statusu: represētais, repatriants, Černobiļas dalībnieks, Nacionālās pretošanās kustības dalībnieks

dati par darbspēju zaudējumu, invaliditātes grupu, ārstniecības iestādi, kas noteikusi darba nespēju, ārstējošo ārstu, iestādi, kas izsniegusi darbnespējas lapu, darbnespējas cēloni un periodu, dati par nelaimes gadījumu darbā, ceļu satiksmes negadījumu

dati par ieturējumiem pēc izpilddokumentiem, dati par izmaksātajiem uzturlīdzekļiem, dati par dalību fondēto pensiju shēmā, ieguldījumu plāniem, mūža pensijas apdrošināšanu, dati par personas pilnvaroto pārstāvi

Mēs apstrādājam personas datus, sniedzot arī informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT) pakalpojumus labklājības nozares iestādēm. Ar detalizētu informāciju par šādu datu apstrādi ir iespējams iepazīties konkrētajās iestādēs.

Datu subjektam ir šādas tiesības:

- saņemt informāciju par saviem datiem, ko aģentūra apstrādājusi noteiktā laika posmā, un šo datu saņēmējiem (izņemot tiesībaizsardzības iestādes);

- pieprasīt savu datu labošanu, ja tie ir nepareizi vai nepilnīgi;

- pieprasīt savu datu dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu, izņemot gadījumu, kad dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz aģentūras pienākumu, kas izriet no normatīvā akta vai līguma;

- iebilst pret savu datu apstrādi;

- atsaukt  savu piekrišanu datu apstrādei tādā pašā veidā, kā tā dota;

- pieprasīt savu sniegto datu pārnešanu, ja dati apstrādāti, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu un aģentūra datu apstrādi veic automatizētiem līdzekļiem[1];

- pieprasīt pārtraukt datu apstrādi ar automatizētu procesu palīdzību, ja tam ir tiesisks pamats;

- iesniegt sūdzību aģentūrai vai Datu valsts inspekcijai par aģentūras iespējami nepamatotu datu apstrādi.

 

[1] Personas datu apstrādē izmantojam arī automatizētus procesus, piemēram, pensijas indeksācija, invaliditātes pensijas izmaksas pagarināšana, pārrēķināšana, minimālā pakalpojuma apmēra palielināšana, pabalsta un pensijas izmaksas pagarināšana vai izmaksas apturēšana skolēnam, personas datu aktualizēšana, pamatojoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, sociālās apdrošināšanas iemaksu reģistrēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta datiem, izmaksas pārtraukšana sakarā ar personas nāvi.