Statuss:
Noslēdzies

Projektu īsteno Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) sadarbībā ar Nacionālo veselības dienestu (NVD), Eiropas Inovāciju un tīklu izpildaģentūras (Innovation and Networks Executive Agency – INEA) Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta “CEF Telecom” ietvaros

Projekta nosaukums: “LatEESSI”

Projekta identifikācijas numurs: INEA/CEF/ICT/A2017/1441378

Projekta mērķis: nodrošināt datu elektronisku apmaiņu, aizstājot pašreizējo papīra formāta dokumentu izmantošanu ar elektronisku informācijas apmaiņu, tādējādi būtiski paātrinot dalībvalstu kompetento institūciju datu apmaiņas procesus.

Plānotie rezultāti:

  • Izveidota informācijas un komunikāciju tehnoloģiju platforma-  Piekļuves punkts (Access Point) – caur kuru tiks veikta elektroniska datu pārsūtīšana starp dalībvalstu institūcijām;
  • VSAA un NVD infrastruktūra integrēta ar Eiropas Komisijas (EK) nodrošināto Nacionālās aplikācijas aizstājēju RINA (Reference Implementation of National Implementation), kas nodrošinās elektronisku informācijas apmaiņu;
  • Veikta VSAA un NVD Biznesa procesu izmaiņu analīze, lai pielāgotu tos elektroniskai informācijas apmaiņai un uzlabotu datu uzskaiti efektīvākas darbības nodrošināšanai;
  • Biznesa procesu izmaiņu realizācija, VSAA nodrošinot to izpildes atbalstu pamatdarbības sistēmā „Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēma” un NVD nodrošinot jaunas informācijas sistēmas (IS) izstrādi un tās sasaisti ar citām NVD IS.

Sagaidāmie ieguvumi:

  • Operatīvāka komunikācija starp dalībvalstu kompetentajām institūcijām – mazāks laika patēriņš, izskatot lietas, kā rezultātā tiks nodrošināta ātrāka pakalpojumu pieprasījumu apstrāde un pakalpojumu aprēķināšana/pakalpojumu nodrošināšana;
  • Kļūdu samazināšanās – pārrakstīšanās kļūdu samazinājums, saruks gadījumu skaits, kad pieprasījums tiek nosūtīts institūcijai, kas nav atbildīga par pieprasījuma izpildi;
  • Administratīvo izmaksu samazināšana – mazāks papīra, personāla un citu resursu pielietojums, kas nepieciešams manuālās informācijas apmaiņas nodrošināšanas procesā un publiskās pārvaldes pamatdarbības procesu modernizācija;
  • VSAA un NVD funkciju optimizēšana – elektroniskas informācijas apmaiņa starp Latvijas institūcijām, kas nodrošinās ne tikai pāreju no informācijas apmaiņas papīra formā uz elektronisko, bet nodrošinās automatizētu datu apstrādi;
  • Informācijas aprites procesa drošības un personas datu aizsardzības nodrošināšana.

Projekta finansējuma apmērs: EUR 2 632 480 EUR, t.sk., 1 974 360 EUR (75% finansē Eiropas Inovāciju un tīklu izpildaģentūra (Innovation and Networks Executive Agency – INEA));  658 120 EUR (25% finansē  valsts budžets).

Projekta sadarbības partneris: Nacionālais veselības dienests

Projekta realizācijas laiks: 24 mēneši, sākot no 2018.gada 1.marta


Kontaktinformācija:
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Informācijas tehnoloģiju departamenta IS izstrādes daļas vadošais sistēmu analītiķis, projekta vadītājs  Lauris Lenerts (tālr.: +37167038749, e-pasts: Lauris.Lenerts@vsaa.gov.lv)