mācības un klades

Ja bērns turpina mācības, VSAA nav nepieciešamas Latvijas mācību iestāžu izziņas pakalpojuma izmaksas turpināšanai.

Ja bērns sasniedzis 18 gadu vecumu un saņem kādu no šiem pakalpojumiem:

  • apgādnieka zaudējuma pensija,
  • apdrošināšanas atlīdzība par apgādnieka zaudējumu sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību,
  • kaitējuma atlīdzība mirušā Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka ģimenei,

tad pakalpojumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) turpina maksāt personām, kuras mācās vai studē vispārējā, profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai augstskolā pilna laika klātienē un nav sasniegušas 24 gadu vecumu, izņemot laiku, kad ir pārtrauktas studijas. Ja bērnam ir noteikta invaliditāte pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, tad apgādnieka zaudējuma pensiju piešķir un izmaksā bez vecuma ierobežojuma un neatkarīgi no tā, vai mācās.

VSAA izmaksu turpina, ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) elektroniski sniegto informāciju. Izziņa no mācību iestādes nav nepieciešama. Ja mācību iestāde informāciju IZM informācijas sistēmā būs ievadījusi savlaicīgi septembrī, tad, tiklīdz VSAA šo informāciju saņems, apgādnieka zaudējuma pensijas vai atlīdzības izmaksu pagarinās un izmaksu nodrošinās tuvākajā iespējamā datumā.

! VSAA vērš uzmanību, ka līdz ar to septembrī pensijas vai atlīdzības izmaksas datums var atšķirties no iepriekš noteiktā izmaksas datuma.

Ja bērns sasniedzis 18 gadu vecumu un saņem kādu no šiem pakalpojumiem:

  • valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts apgādnieka zaudējuma gadījumā,
  • valsts atbalsts ar celiakiju slimiem bērniem,

tad pakalpojumu turpina maksāt personām, kuras mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē un nav vecākas par 20 gadiem, vai studē augstskolā pilna laika klātienē un nav vecākas par 24 gadiem. Izziņa no mācību iestādes nav nepieciešama

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu maksā par iepriekšējo mēnesi, līdz ar to septembrī izmaksās pabalstu par augustu. Ja septembrī mācības netiks uzsāktas, tad oktobrī pabalstu neizmaksās.

Ja bērns mācās ārvalstī, tad lai pakalpojuma izmaksu turpinātu, VSAA ir jāiesniedz ārvalsts izglītības iestādes izsniegta izziņa par mācībām. Ārvalsts izglītības iestādes izziņai ir jābūt izsniegtai ne agrāk kā dienā, kad uzsāktas mācības izglītības iestādē. Tajā jābūt norādītai informācijai par mācību gadu un kursu, mācību programmas ilgumu un beigu datumu, kā arī norādei par mācībām pilna laika klātienē, ja bērns ir augstskolas vai koledžas students.

Izziņai jābūt noformētai atbilstoši dokumentu legalizācijas noteikumiem. Ja dokuments izsniegts svešvalodā, var būt nepieciešams arī šī dokumenta tulkojums. 

Ievērībai! Legalizācija nav nepieciešama ārvalsts izglītības iestāžu izziņām, kas izdotas ES/EEZ dalībvalstīs, Šveicē, Apvienotajā Karalistē, Krievijā vai Ukrainā.

Ģimenes valsts pabalstu par bērnu, kas vecāks par 16 gadiem, piešķir un izmaksā, ja bērns mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē (ne augstskolā). Pabalstu izmaksā par periodu, kamēr bērns mācās, bet ne ilgāk kā līdz 20 gadu vecuma sasniegšanai vai laulības noslēgšanai.

Ģimenēm par bērniem, kuri jūnijā beiguši 9.klasi, ģimenes valsts pabalsta izmaksuVSAA turpina līdz 30.septembrim. Tāpat arī par katru vidusskolas klases audzēkni ģimenes valsts pabalstu maksā līdz 30 septembrim un pēc tam, ja no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) elektroniski ir saņemta informācija, ka bērns turpina mācīties vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē (ne augstskolā), VSAA turpina izmaksāt pabalstu. Izziņa no mācību iestādes nav nepieciešama.

Ja informācija par kārtējo mācību gadu no IZM nav saņemta, tad pabalsta izmaksu pārtrauc no 1.oktobra.

Piemēram: Anna šogad pabeidza 9.klasi un turpinās mācīties vidusskolā. VSAA pabalstu izmaksās līdz 30.septembrim un jaunā mācību gada sākumā, saņemot informāciju no IZM, ka Anna turpina mācīties vidusskolas 10.klasē, turpinās izmaksāt ģimenes valsts pabalstu. Pabalstu izmaksās arī tad, ja Anna turpinās mācības profesionālās izglītības iestādē.

Pēc vispārējās izglītības iestādes 12.klases absolvēšanas, neatkarīgi no jaunieša vecuma, pabalstu VSAA pārtrauc izmaksāt no 1.jūlija. Ja pēc 12.klases absolvēšanas jaunietis turpina mācīties profesionālās izglītības iestādē (ne augstskolā) un nav sasniedzis 20 gadu vecumu, tad VSAA, saņemot informāciju no IZM, piešķir pabalstu arī par vasaras mēnešiem (jūliju un augustu) un turpina to izmaksāt arī par jaunā mācību gada periodu, bet ne ilgāk kā līdz 20 gadu vecuma sasniegšanai. Izziņa no mācību iestādes nav nepieciešama.

Piemēram: Edgaram ir 19 gadi. Šogad pabeidza 12.klasi. Nākamajā mācību gadā plāno apgūt namdara profesiju profesionālās izglītības iestādē. VSAA ģimenes valsts pabalstu par Edgaru izmaksās līdz 30.jūnijam. Jaunā mācību gada sākumā, saņemot informāciju no IZM, ka Edgars mācās profesionālās izglītības iestādē, VSAA piešķirs pabalstu par jūliju un augustu un turpinās to izmaksāt arī par jaunā mācību gada periodu, kamēr Edgars mācās, bet ne ilgāk kā līdz 20 gadu vecuma sasniegšanai.

Ja bērns mācās profesionālās izglītības iestādē, tad, tāpat kā vispārējās izglītības iestādes audzēkņiem, pabalstu izmaksā arī par vasaras mēnešiem, kamēr jaunietis turpina mācīties izglītības iestādē.

Piemēram: Jānis mācās profesionālās izglītības iestādē, apgūstot četru gadu izglītības programmu. Šogad pabeidza 1.kursu. VSAA ģimenes valsts pabalstu par Jāni izmaksās līdz 30.septembrim. Jaunā mācību gada sākumā, saņemot informāciju no IZM, ka Jānis turpina mācīties šīs izglītības iestādes 2.kursā, VSAA turpinās izmaksāt ģimenes valsts pabalstu.

Ja bērns mācās ārvalstīs, tad ģimenes valsts pabalsta pieprasītājam VSAA jāiesniedz ārvalsts izglītības iestādes izziņa. Tai jāsatur informācija, kas ļauj nepārprotami secināt, ka persona, kurai izziņa izsniegta, dokumentā norādītajā laikposmā mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē.

Par bērnu ar invaliditāti ģimenes valsts pabalstu pēc bērna 16 gadu vecuma sasniegšanas turpina izmaksāt, neatkarīgi no fakta vai bērns mācās vai nemācās. Arī par bērnu ar invaliditāti pabalstu izmaksā ne ilgāk kā līdz 20 gadu vecuma sasniegšanai vai laulības noslēgšanai.