Ģimenēm ar bērniem

No 2022.gada 1.janvāra mainīsies ģimenes valsts pabalsta apmēri, kā arī piešķiršanas un izmaksas nosacījumi.

Ģimenes valsts pabalsta apmērs būs atkarīgs no tā, par cik faktiski audzināmiem bērniem vecumā no viena gada līdz 20 gadu vecumam ģimenes valsts pabalstu saņem. Piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par divu vai vairāku bērnu audzināšanu vairs nepiešķirs.

No 1.janvāra ģimenes valsts pabalsta apmērs mēnesī būs:

  • par vienu bērnu – 25 eiro;
  • par diviem bērniem – 100 eiro (50 eiro par katru bērnu);
  • par trīs bērniem – 225 eiro (75 eiro par katru bērnu);
  • par četriem un vairāk bērniem – 100 eiro par katru bērnu.

Pabalsta saņēmējiem nekas nav jādara, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) pabalstu pārrēķinās automātiski un no janvāra izmaksās jaunajā apmērā.

No 2022.gada 1.janvāra būs iespēja vienam no laulātajiem, pamatojoties uz otra laulātā labprātīgu piekrišanu, saņemt ģimenes valsts pabalstu par visiem kopīgi audzināmajiem bērniem, ne tikai par saviem bioloģiskajiem bērniem. Jaunajā ģimenes valsts pabalsta sistēmā tas ir būtiski, jo pabalsta apmēru nosaka bērnu skaits, par kuriem saņem pabalstu.

Ja pāris dzīvo kopā nereģistrētā laulībā un audzina bērnus, kas nav abu kopīgie bērni, tad vienam no viņiem saņemt pabalstus par visiem bērniem nav tiesību.

  • Laulātajam, kurš saņem ģimenes valsts pabalstu par savu bērnu, jāiesniedz iesniegums VSAA par labprātīgu atteikšanos no viņam piešķirtā pabalsta turpmākās saņemšanas, piekrītot šīs tiesības turpmāk nodot otram laulātajam,
  • savukārt laulātajam, kurš nav bērna vecāks, jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai.

Lai pabalstu pēc jaunajiem nosacījumiem jau no 2022.gada 1.janvāra viens no laulātajiem varētu saņemt par visiem kopīgi audzināmajiem bērniem, iesniegumi VSAA jāiesniedz līdz 2021.gada 15.decembrim.

Ja iesniegumus iesniegs vēlāk, tad vecākam, kurš atsakās no pabalsta saņemšanas un dod piekrišanu to turpmāk saņemt laulātajam, izmaksu pārtrauc ar nākamā mēneša pirmo datumu. Attiecīgi pabalstu laulātajam varēs piešķirt tikai tad, kad pabalsta izmaksa būs pārtraukta bērna vecākam.

Iesniegumu (iesnieguma paraugs) par labprātīgu atteikšanos no turpmākās ģimenes valsts pabalsta saņemšanas un piekrišanu, ka to saņems otrs laulātais var iesniegt:

  • elektroniski oficiālajā e-adresē;
  • elektroniski e-pastā pasts@vsaa. gov.lv (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
  • nosūtot pa pastu jebkurai nodaļai vai ievietojot VSAA klientu apkalpošanas centros izvietotajās pasta kastītēs darba laikā.

Iesniegumu par ģimenes valsts pabalsta piešķiršanu visērtāk iesniegt portālā Latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu „E-iesniegums VSAA pakalpojumiem” un izvēloties iesniegumu „Ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti piešķiršanai”.

Noteikts ilgāks ģimenes valsts pabalsta pieprasīšanas termiņš – 24 mēneši.

Pabalstu var pieprasīt 24 mēnešu laikā no tiesību rašanās dienas, proti, no bērna viena gada vecuma sasniegšanas. Ja šis termiņš ir nokavēts, ģimenes valsts pabalstu izmaksā tikai par iepriekšējiem 24 mēnešiem, skaitot no pabalsta pieprasīšanas dienas.

Līdz 2021.gada 31.decembrim ir spēkā nosacījums, ka pabalsts jāpieprasa sešu mēnešu laikā no dienas, kad bērns sasniedzis viena gada vecumu.

Ja pabalsts par bērnu jau ir piešķirts, tad par citu atpakaļejošu laika periodu tas vairs netiks piešķirts.

Noteikts jauns termiņš pabalsta izmaksai – bērna 16 gadu vecums

Ģimenes valsts pabalstu varēs saņemt no bērna viena gada vecuma līdz bērna 16 gadu vecumam (līdz 2021.gada 31. decembrimlīdz 15 gadu vecumam), neatkarīgi no mācīšanās fakta, un turpināt saņemt pēc 16 gadiem, ja bērns mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē, nav sasniedzis 20 gadu vecumu un nav stājies laulībā.

Šādu kārtību nosaka grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā.