sildītājs

Lai kompensētu energoresursu un ar to saistīto pakalpojumu sadārdzinājumu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) no 2022.gada 1.novembra līdz 2023.gada 31.maijam  izmaksās valsts pabalstu Latvijā dzīvojošai personai, kura šai laikposmā saņem Latvijas Republikā piešķirto:

 • vecuma, invaliditātes vai apgādnieka zaudējuma pensiju, tai skaitā priekšlaicīgi un avansā piešķirto pensiju;
 • izdienas pensiju – ja ir sasniegts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums, taču vecuma pensija nav piešķirta;
 • izdienas pensiju – ja nav sasniegts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums, bet personai ir noteikta invaliditāte; 
 • speciālo pensiju;
 • atlīdzību par darbspēju zaudējumu vai atlīdzību par apgādnieka zaudējumu;
 • valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu (VSNP).

Valsts pabalsta apmērs mēnesī ir:

1) 30 eiro – ja pensijas, atlīdzības vai VSNP apmērs nepārsniedz 300 eiro mēnesī;

2) 20 eiro  – ja pensijas, atlīdzības vai VSNP apmērs ir robežās no 301 eiro līdz 509 eiro mēnesī;

3) 10 eiro – ja pensijas, atlīdzības vai VSNP apmērs ir robežās no 510 eiro līdz 603 eiro mēnesī.

!!! Nosakot izmaksājamā pabalsta apmēru, neņem vērā centus. Piemēram, ja vecuma pensijas apmērs ir 300,94 eiro, tad centus aiz komata atmet un personai izmaksā valsts pabalstu 30 eiro mēnesī.

Tiesības uz valsts pabalstu 30 eiro mēnesī, nevērtējot piešķirtā pakalpojuma apmēru, ir no 2022.gada 1.novembra līdz 2023.gada 31.maijam Latvijā dzīvojošai personai:

 • kura saņem piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti,
 • kurai Latvijā ir piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss un nav izmaksāts valsts pabalsts kā pensijas, VSPN, atlīdzības vai piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti saņēmējam.

Valsts pabalstu izmaksā par mēnesi, kurā persona saņem pakalpojumu. Piemēram, ja pensiju piešķir mēneša vidū, tad valsts pabalstu 30, 20 vai 10 eiro izmaksā par šo mēnesi pilnā apmērā.

Nosakot valsts pabalsta apmēru, ņem vērā pensijas, atlīdzības vai VSNP piešķirto (pārrēķināto) bruto apmēru (t.i., pirms iedzīvotāju ienākuma nodokļa un citu ieturējumu veikšanas). Ja vecuma pensija piešķirta priekšlaicīgi, tad, nosakot valsts pabalsta apmēru, ņem vērā 50 % no piešķirtā (pārrēķinātā) vecuma pensijas apmēra.

Ja persona vienlaikus ir vairāku pakalpojumu (pensijas, atlīdzības vai VSNP) saņēmēja, tad izmaksā tikai vienu valsts pabalstu, un tā apmērs tiks noteikts, ņemot vērā pakalpojumu kopsummu.  

Ja persona pati saņem pensiju, atlīdzību vai VSNP un vienlaikus arī pakalpojumu par bērnu (apgādnieka zaudējumu pensiju/pabalstu/atlīdzību vai piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti), tad VSAA izmaksās divus valsts pabalstus (personai pašai  un par  bērnu).

Savukārt, ja persona par bērnu saņem divus pakalpojumus, piemēram, pensiju, atlīdzību vai VSNP un vienlaikus par bērnu arī piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti, tad par bērnu izmaksās vienu valsts pabalstu 30 eiro apmērā.

VSAA valsts pabalstu izmaksās kopā ar ikmēneša pakalpojumu, iesniegums nav nepieciešams.

Personām, kurām pakalpojums, kas dod  tiesības saņemt valsts pabalstu, tiks piešķirts līdz 2023.gada 31.maijam un valsts pabalsts līdz minētajam datumam nebūs izmaksāts, valsts pabalstu izmaksās 30 dienu laikā no dienas, kad tiks pieņemts lēmums par pamatpakalpojuma piešķiršanu.

Iesniegums VSAA jāiesniedz,

 • ja personai ir noteikts bēgļa vai alternatīvais statuss un viņai rodas tiesības uz valsts pabalstu;
 • ja persona ar invaliditāti saņem Satversmes aizsardzības biroja vai Militārās izlūkošanas un drošības dienesta izdienas pensiju.

Iesniegumā jānorāda:

 • vārds, uzvārds un personas kods,
 • tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese,
 • Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) konta numurs.

Iesniegumu var iesniegt:

 • elektroniski VSAA oficiālajā e-adresē,
 • elektroniski e-pastā pasts@vsaa.gov.lv (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu),
 • nosūtot pa pastu jebkurai nodaļai vai, ievietojot to VSAA klientu apkalpošanas centros izvietotajās pasta kastītēs.

Iesniegums jāiesniedz līdz 2023.gada 13.februārim vai sešu mēnešu laikā no dienas, kad laikposmā no 2022.gada 1.novembra līdz 2023.gada 31.maijam rodas tiesības uz valsts pabalstu.

Zināšanai!

 • Uz valsts pabalstu nevar vērst piedziņu un ieturējumus, un no tā netiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis.
 • Pašvaldības sociālais dienests, novērtējot mājsaimniecības materiālo situāciju sociālās palīdzības piešķiršanai, neņem vērā personai izmaksāto pabalstu. 
 • Valsts pabalstu ņem vērā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumu apmaksā par personām, kuras uzturas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
 • Ja persona atrodas ieslodzījuma vietā, tai nav tiesību uz valsts pabalstu.
 • Aizsardzības ministrijas izdienas pensijas saņēmējam, kuram ir noteikta invaliditāte, iesniegums pabalsta saņemšanai jāiesniedz Aizsardzības ministrijā.