Pabalsti saistība ar Covid - 19

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra no 2020.gada 9.novembra saistībā Covid-19 situāciju piešķir un izmaksā piemaksu pie dīkstāves atbalsta par apgādībā esošu bērnu, bezdarbnieka palīdzības pabalstu, jaunā speciālista pabalstu, slimības palīdzības pabalstu un vecāku pabalsta turpinājumu. Uz laiku noteikta arī cita slimības pabalsta piešķiršanas kārtība.

No 2020.gada 30.novembra ir iespēja pieteikties slimības palīdzības pabalstam bērna pieskatīšanai, ja ar Covid–19 infekciju saistīto apstākļu dēļ bērns nedrīkst apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi vai, ja mācības vispārējās izglītības programmā notiek attālināti.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) piešķirs pabalstu par kalendārajām dienām, aprēķinot to 60 procentu apmērā no pabalsta pieprasītāja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas par 12 kalendāro mēnešu periodu, kas beidzas divus mēnešus pirms tā mēneša, kurā sākas periods, par kuru piešķir pabalstu.

Slimības palīdzības pabalstu var saņemt no 2021.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam,  kalendāro dienu un reižu skaits netiek ierobežots. Pabalstu piešķir par periodu, par kuru ir izglītības iestādes izziņa un darba devēja apliecinājums vai aprūpes centra izziņa.

Pabalstu piešķir:

 • par bērnu vecumā līdz 10 gadiem, ieskaitot, vai
 • par bērnu ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, ja bērns nedrīkst apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi vai, ja mācības vispārējās izglītības programmā notiek attālināti,

Tiesības saņemt slimības palīdzības pabalstu ir arī personai, kas ir atbalsta persona personai ar invaliditāti no 18 gadu vecuma, kurai pašvaldība piešķīrusi dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojumu un kura ar Covid-19 infekciju saistīto apstākļu dēļ nedrīkst apmeklēt dienas aprūpes centru vai dienas centru.

Pabalstu piešķir un izmaksā, pēc tam, kad periods, par kuru pieprasīts pabalsts, ir noslēdzies.

Lai saņemtu pabalstu, jāiesniedz VSAA iesniegums un:

 • darba devēja apliecinājums, kurā norādīts, ka persona bērna (vecumā līdz 10 gadiem) pieskatīšanas dēļ nevar strādāt noteiktu laika periodu (norādot periodu, no kura līdz kuram datumam darbinieks nestrādās) un nav iespējams darbu veikt attālināti.

Vienlaikus atgādinām, ka darba devējs apliecinājumu par to, ka darbinieks nevar strādāt,  izsniedz tikai tādos gadījumos,  ja darbinieks nevar strādāt attālināti vai nevar attālināti veikt darbu pienācīgā kvalitātē. Apliecinājums nav izsniedzams tiem darbiniekiem, kuriem ir noformēts dīkstāves atbalsts. Pašnodarbinātajam pašam jāapliecina, ka viņš nevar strādāt attālināti, vai nu brīvā formā, vai to atzīmējot VSAA iesnieguma veidlapā.

 • izglītības iestādes izziņa par bērna pirmsskolas izglītības grupas vai iestādes atrašanos karantīnā vai mācību procesa organizēšanu attālināti, kurā norādīts karantīnas vai attālinātā mācību procesa sākuma un beigu datums.
 • Lai saņemtu pabalstu par personu ar invaliditāti no 18 gadu vecuma, kura nevar apmeklēt dienas aprūpes centru vai dienas centru,  VSAA adresētam iesniegumam jāpievieno pašvaldības izziņa, ka cilvēkam ar invaliditāti ir piešķirts dienas aprūpes centra pakalpojums, un pašvaldības vai dienas aprūpes centra izziņa, ka ar Covid–19 infekciju saistīto apstākļu dēļ dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojumi nav pieejami.

Šajā gadījumā VSAA adresētam iesniegumam jāpievieno pašvaldības izziņa, ka cilvēkam ar invaliditāti ir piešķirts dienas aprūpes centra pakalpojums, un pašvaldības vai dienas aprūpes centra izziņa, ka ar Covid–19 infekciju saistīto apstākļu dēļ dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojumi nav pieejami.

No slimības palīdzības pabalsta neieturēs iedzīvotāju ienākuma nodokli, un no tā neveiks valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Lēmumus VSAA nosūtīs tikai atteikuma gadījumā. 

Slimības palīdzības pabalstu nepiešķirs, ja pabalsta pieprasītājs strādā un gūst ienākumus kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, kā arī tad, ja personai par to pašu laika posmu ir piešķirts slimības, vecāku, maternitātes, paternitātes pabalsts vai atbalsts dīkstāvē.

Slimības palīdzības pabalsts par periodu no 30.novembra līdz 31.decembrim jāpieprasa 10 darba dienu laikā no dienas, kad karantīnas dēļ slēgta pirmsskolas izglītības grupa vai iestāde, vai uzsākta mācību procesa organizēšana attālināti, vai no dienas, kad dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojumi vairs nav pieejami, bet ne vēlāk kā līdz 2021.gada 31.janvārim. Par periodu no 2021.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam – ne vēlāk kā līdz 2021.gada 30.jūlijam.

Iesniegumu VSAA visērtāk iesniegt portālā Latvija.lv, izvēloties e-pakalpojumu „Iesniegums iestādei”, pievienojot aizpildītu veidlapu „Iesniegums slimības palīdzības pabalsta saņemšanai”, vai rakstot iesniegumu brīvā formā. Iesniegumam jāpievieno skenētas izziņas. Iesniegumu kopā ar izziņām var arī nosūtīt pa pastu, adresējot jebkurai VSAA nodaļai, vai atstāt klientu apkalpošanas centros izvietotajās pasta kastītēs darba laikā no plkst. 8:30 līdz 17:00.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) informē, ka no 16.novembra mainīta slimības pabalsta piešķiršanas kārtība, ja saslimšana saistīta ar COVID-19 vai atrašanos karantīnā, vai ar akūtu augšējo elpceļu infekciju.

Darba ņēmējiem un pašnodarbinātajiem, kuriem laika posmā no 2020.gada 16.novembra līdz 2021.gada 30.jūnijam būs izsniegta darbnespējas lapa B sakarā ar saslimšanu ar COVID-19 vai atrašanos karantīnā, slimības pabalstu, pēc tam, kad ārsts būs noslēdzis darbnespējas lapu B, VSAA piešķirs no darba nespējas pirmās dienas 80% apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās iemaksu algas.

Personām, kurām no 2020.gada 16.novembra līdz 2021.gada 30.jūnijam darbnespēja tiks noteikta sakarā ar akūtu augšējo elpceļu infekciju, ārsts izsniegs darbnespējas lapu B par periodu no slimības pirmās līdz trešajai dienai. VSAA par pirmajām trim dienām piešķirs slimības pabalstu 80 procentu apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

Turpmāko darbnespējas periodu apmaksās sekojoši:

 • Ja persona ir nosūtīta veikt analīzes par saslimšanu ar Covid-19 un analīzes ir negatīvas, bet slimošana turpinās, tad izsniegto darbnespējas lapu B ārsts noslēgs trešajā darbnespējas dienā un no ceturtās dienas atvērs darbnespējas lapu A par turpmākajām 10 darbnespējas dienām, ko apmaksā darba devējs.  Ja slimošana turpināsies arī pēc darbnespējas lapas A perioda, tad tiks izsniegta darbnespējas lapa B. Par šo periodu slimības pabalstu piešķirs VSAA.
 • Ja persona ir nosūtīta veikt analīzes par saslimšanu ar Covid-19 un analīzes ir pozitīvas, turpināsies darbnespējas lapa B.

Piemērs:
Ārsts noslēdzis darbnespējas lapu B slimniekam ar akūtu augšējo elpceļu infekciju par trīs slimības dienām no 29.novembra līdz 1.decembrim. Pēc iesnieguma saņemšanas VSAA izmaksā slimības pabalstu 80% apmērā no apdrošinātās personas vidējās algas par šīm trīs slimības dienām. Pēc veiktā COVID testa, ja tas ir negatīvs, bet saslimšana turpinās, ārsts no 2.decembra atver darbnespējas lapu A par maksimums 10 slimības dienām. Šo slimības periodu apmaksā darba devējs. Ja slimošana turpinās vēl pēc šīm 10 dienām, tad no 12.decembra ārsts izsniedz jaunu darbnespējas lapu B. Par šo periodu VSAA piešķir slimības pabalstu 80% apmērā no apdrošinātās personas vidējās algas.

Šādu kārtību nosaka grozījumi likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”.

Tiesības saņemt slimības pabalstu tiek noteiktas tāpat kā vispārējas saslimšanas gadījumā.

Proti, slimības pabalstu piešķir, ja darba ņēmējs vai pašnodarbinātais savas darbnespējas dēļ zaudē algotā darbā vai no saimnieciskās darbības gūstamos ienākumus.

Tiesības saņemt slimības pabalstu ir personām, par kurām ir veiktas vai bija jāveic obligātās iemaksas slimības apdrošināšanai:

 • ne mazāk kā 3 mēnešus pēdējo 6 mēnešu periodā pirms mēneša, kurā iestājusies pārejoša darbnespēja (pirmā darbnespējas diena) vai
 • ne mazāk kā 6 mēnešus pēdējo 24 mēnešu laikā.

Lai saņemtu slimības pabalstu, pēc tam, kad ārsts noslēdzis darbnespējas lapu B, nepieciešams iesniegums VSAA, ko visērtāk iesniegt elektroniski portālā Latvija.lv, izvēloties e-pakalpojumu „E-iesniegums VSAA pakalpojumiem”.

Lēmumu par slimības pabalsta piešķiršanu VSAA pieņem desmit darba dienu laikā, pēc tam izmaksā sekojošo trīs darba dienu laikā.

Ja iepriekš piešķirtā bezdarbnieka pabalsta izmaksas periods beidzas 2020.gada 12.martā vai vēlāk 2021.gadā, bet ar Covid-19 saistīto apstākļu dēļ nav iespējams atgriezties darbā vai gūt ienākumus no saimnieciskās darbības un saglabājas bezdarbnieka statuss, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) var pieprasīt bezdarbnieka palīdzības pabalstu.

Bezdarbnieka palīdzības pabalstu:

 • piešķir no nākamās dienas, kad beidzas bezdarbnieka pabalsta izmaksa;
 • piešķir un izmaksā par četriem mēnešiem, bet ne ilgāk kā līdz 2021.gada 30.jūnijam.

Pagarināts bezdarbnieka palīdzības pabalsta saņemšanas laiks līdz 6 mēnešiem

Bezdarbnieka palīdzības pabalsta izmaksas periods pagarināts uz laiku, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem. Tas nozīmē, ka iepriekšējais četru mēnešu izmaksas periods pagarinās par diviem mēnešiem, bet ne ilgāk kā līdz 2021.gada 30.jūnijam.

Bezdarbniekiem, kuriem bezdarbnieka palīdzības pabalsts piešķirts:

 • 2020.gada 9.novembrī vai vēlāk, VSAA pagarina pabalsta izmaksas periodu bez personas iesnieguma.

1.piemērs: Bezdarbnieka palīdzības pabalsts piešķirts par četriem mēnešiem no 2021.gada 1.februārim līdz 2021.gada 31.maijam. VSAA pagarina pabalsta izmaksas periodu līdz 2021.gada 30.jūnijam, kas ir pabalsta izmaksas gala termiņš.

2.piemērs: Bezdarbnieka palīdzības pabalsts piešķirts par četriem mēnešiem no 2020.gada 9.novembra līdz 2021.gada 8.martam VSAA pagarina pabalsta izmaksas periodu, kas no pabalsta piešķiršanas dienas nav ilgāks par sešiem mēnešiem – līdz 2021.gada 8.maijam

 • līdz 2020.gada 8.novembrim, bet izmaksas periods ir turpinājies arī no 9.novembra – līdz 2021.gada 30.jūnijam jāiesniedz VSAA iesniegums, lai izmaksas laiku pagarinātu par diviem mēnešiem.

3.piemērs: Bezdarbnieka palīdzības pabalsts piešķirts un izmaksāts četrus mēnešus no 2020.gada 1.septembra līdz 2020.gada 31.decembrim. Pēc iesnieguma saņemšanas VSAA bezdarbnieka palīdzības pabalstu izmaksās vēl par dieviem mēnešiem līdz 2021.gada 28.februārim.

! Personām, kurām periods, par kuru piešķirts bezdarbnieka palīdzības pabalsts, beidzies līdz 2020.gada 8.novembrim (ieskaitot) – bezdarbnieka palīdzības pabalsta izmaksas ilgumu nepagarina.

Bezdarbnieka palīdzības pabalsta izmaksas periodu VSAA pagarina, ja persona šajā periodā:

 • turpina atrasties bezdarbnieka statusā,
 • nesaņem apdrošināšanas atlīdzību, valsts pensiju (t.sk. invaliditātes pensiju), izdienas pensiju vai ikmēneša atlīdzību bezdarbniekam par algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu.

Bezdarbnieka palīdzības pabalsta apmērs ir 180 eiro mēnesī, to pārtrauc izmaksāt, ja zaudēts bezdarbnieka statuss.

Lai saņemtu bezdarbnieka palīdzības pabalstu vai pagarinājumu, ir jāiesniedz VSAA iesniegums. To var izdarīt:

Lēmumus VSAA nosūtīs tikai atteikuma gadījumā. 

Vienlaikus nevar saņemt bezdarbnieka palīdzības pabalstu un apdrošināšanas atlīdzību, valsts pensiju (t.sk. invaliditātes pensiju), izdienas pensiju vai ikmēneša atlīdzību bezdarbniekam par algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu. Tādos gadījumos palīdzības pabalstu nepiešķir vai arī pārtrauc jau piešķirtā pabalsta izmaksu.
Par periodu, par kuru persona saņem bezdarbnieka palīdzības pabalstu, netiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Jaunā speciālista pabalstu VSAA piešķir personai, kura:

 • periodā no 2019.gada 9.novembrim līdz 2020.gada 8.novembrim ir absolvējusi augstskolu vai koledžu
 • periodā no 2020.gada 9.novembra 2021.gada 6.aprīlim (ieskaitot) vai trīs mēnešus pēc ārkārtējās situācijas beigām ieguvusi bezdarbnieka statusu,
 • kopējais apdrošināšanas stāžs ir mazāks par vienu gadu un pēdējo 16 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas iemaksas bezdarba gadījumam ir veiktas mazāk nekā 12 mēnešus vai vispār nav veiktas.

Jaunā speciālista pabalstu izmaksā līdz brīdim, kad persona zaudē bezdarbnieka statusu, bet ne ilgāk par četriem mēnešiem un ne ilgāk kā līdz 2021.gada 30.jūnijam.

 • pirmos divus mēnešus 500 eiro apmērā,
 • trešajā un ceturtajā mēnesī 375 eiro apmērā.

Lai saņemtu pabalstu, ir jāvēršas VSAA ar iesniegumu, pievienojot dokumenta kopiju par augstākās izglītības iegūšanu. To var izdarīt:

 • portālā Latvija.lv, izvēloties e-pakalpojumu „Iesniegums iestādei”, rakstot iesniegumu brīvā formā;
 • iesniegumu  nosūtot VSAA Rīgas pilsētas Vidzemes nodaļai, Raunas ielā 64, Rīgā, LV-1039 pa pastu;
 • atstājot  VSAA klientu apkalpošanas centros izvietotajās pasta kastītēs darba laikā no plkst. 8:30 līdz 17:00.