covid-19

Pabalsti personām ar sadarbspējīgu vakcinācijas pret Covid-19 vai pārslimošanas sertifikātu, vai medicīnisku atzinumu par nepieciešamību atlikt vakcināciju pret Covid-19.

No 2022.gada 17.janvāra līdz 28.februārim mainīta slimības pabalsta piešķiršana saistībā ar Covid-19 saslimšanu vai atrašanos mājas karantīnā personām ar:

 • sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu,
 • medicīnisku atzinumu par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju pret Covid-19.

 Ja persona saslimusi ar Covid-19 un tai ir izsniegta darbnespējas lapa A līdz 2022.gada 16.janvārim, un ja darbnespēja turpinās pēc 17.janvāra, slimības naudu līdz 10. darbnespējas dienai izmaksā darba devējs. No 11. darbnespējas dienas VSAA piešķirs slimības pabalstu par noslēgtu darbnespējas lapu B.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) slimības pabalstu piešķirs no pirmās saslimšanas dienas 80% apmērā no personas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas, pēc tam, kad ārsts būs noslēdzis darbnespējas lapu B saistībā ar Covid-19 saslimšanu.

Sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta vai atzinuma par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju pret Covid-19 esamību pārbaudīs ārsts, izsniedzot darbnespējas lapu B.

Personām, kurām darbnespēja tiks noteikta saistībā ar akūtu augšējo elpceļu infekciju, ārsts izsniegs darbnespējas lapu B par periodu no slimības pirmās līdz trešajai dienai. VSAA par pirmajām trim dienām piešķirs slimības pabalstu 80 procentu apmērā no personas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

Turpinoties darbnespējai, personu nosūta veikt testu par saslimšanu ar Covid-19. Ja:

 • tests ir pozitīvs – turpināsies darbnespējas lapa B un VSAA arī par turpmāko periodu piešķirs slimības pabalstu,
 • tests ir negatīvs – izsniegto darbnespējas lapu B ārsts noslēgs trešajā darbnespējas dienā un no ceturtās dienas atvērs darbnespējas lapu A par turpmākajām 10 darbnespējas dienām, ko apmaksā darba devējs. Ja slimošana turpināsies arī pēc darbnespējas lapas A perioda, tad tiks izsniegta darbnespējas lapa B. Par šo periodu slimības pabalstu piešķirs VSAA.

Jaunā kārtība attiecas tikai uz personām, kurām darbnespējas lapa izsniegta, sākot no 17.janvāra. To paredz grozījumi likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”.

Personām bez sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta vai atzinuma par nepieciešamību atlikt vakcināciju pret Covid-19, darbnespējas perioda apmaksa nemainās. Saslimstot ar Covid-19, par pirmajām 10 darbnespējas dienām tiks izsniegta darbnespējas lapa A, ko apmaksā darba devējs un, sākot ar 11. darbnespējas dienu VSAA piešķirs slimības pabalstu par darbnespējas lapu B.

Lai saņemtu slimības pabalstu, pēc tam, kad ārsts noslēdzis darbnespējas lapu B, nepieciešams iesniegums VSAA. To visērtāk iesniegt elektroniski portālā Latvija.lv, izvēloties e-pakalpojumu „E-iesniegums VSAA pakalpojumiem”.

Par periodu no 2021.gada 1.novembra līdz 31.decembrim personām ar:

 • sadarbspējīgu vakcinācijas sertifikātu vai
 • pārslimošanas sertifikātu, vai
 • izsniegtu medicīnisku atzinumu par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju pret Covid-19.

ir iespēja pieteikties Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) slimības palīdzības pabalstam bērna pieskatīšanai, ja ar Covid–19 infekciju saistīto apstākļu dēļ bērns nedrīkst apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi vai, ja mācības vispārējās izglītības programmā notiek attālināti.

Tiesības saņemt slimības palīdzības pabalstu ir arī personai, kas ir atbalsta persona personai ar invaliditāti no 18 gadu vecuma, kurai pašvaldība piešķīrusi dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojumu un kura ar Covid-19 infekciju saistīto apstākļu dēļ nedrīkst apmeklēt dienas aprūpes centru vai dienas centru.

VSAA piešķirs pabalstu par kalendārajām dienām, aprēķinot to 60 procentu apmērā no pabalsta pieprasītāja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas par 12 kalendāro mēnešu periodu, kas beidzas divus mēnešus pirms tā mēneša, kurā sākas periods, par kuru piešķir pabalstu.

Slimības palīdzības pabalstu var saņemt par periodu no 2021.gada 1.novembra līdz 31.decembrim. Palīdzības pabalstu piešķir par periodu, par kuru ir izglītības iestādes izziņa un darba devēja apliecinājums vai aprūpes centra izziņa.

Pabalstu var saņemt viens no bērna vecākiem vai aizbildnis, adoptētājs, audžuvecāks, kurš ir darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, bet bērna pieskatīšanas dēļ nevar strādāt un nevar savus darba pienākumus veikt attālināti. Ja nepieciešams pieskatīt divus vai vairākus bērnus, vienam pieprasītājam piešķir tikai vienu pabalstu.

Pabalstu piešķir:

 • par bērnu vecumā līdz 10 gadiem, ieskaitot, vai
 • par bērnu ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, ja bērns nedrīkst apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi vai, ja mācības vispārējās izglītības programmā notiek attālināti.

Pabalstu piešķir un izmaksā, pēc tam, kad periods, par kuru pieprasīts pabalsts, ir noslēdzies.

Lai saņemtu pabalstu, jāiesniedz VSAA iesniegums un:

 • darba devēja apliecinājums, kurā norādīts, ka persona bērna pieskatīšanas dēļ nevar strādāt noteiktu laika periodu (norādot periodu, no kura līdz kuram datumam darbinieks nestrādās) un nav iespējams darbu veikt attālināti.

Pašnodarbinātajam pašam jāapliecina, ka viņš nevar strādāt attālināti, to atzīmējot VSAA iesnieguma veidlapā.

 • izglītības iestādes izziņa par bērna pirmsskolas izglītības grupas vai iestādes atrašanos karantīnā vai mācību procesa organizēšanu attālināti, kurā norādīts laika periods, par kuru noteikta karantīna vai attālinātais mācību process.

Informāciju par to, ka personai ir sadarbspējīgs Covid19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts VSAA saņems no Nacionālā veselības dienesta.

Personām, kurām ir medicīniskais atzinums par nepieciešamību atlikt vakcināciju, šis atzinums ir jāiesniedz pašiem, pievienojot iesniegumam.

Lai saņemtu pabalstu par personu ar invaliditāti no 18 gadu vecuma, kura nevar apmeklēt dienas aprūpes centru vai dienas centru, VSAA adresētam iesniegumam jāpievieno pašvaldības izziņa, ka cilvēkam ar invaliditāti ir piešķirts dienas aprūpes centra pakalpojums, un pašvaldības vai dienas aprūpes centra izziņa, ka ar Covid–19 infekciju saistīto apstākļu dēļ dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojumi nav pieejami.

No slimības palīdzības pabalsta neieturēs iedzīvotāju ienākuma nodokli, un no tā neveiks valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

Lēmumus VSAA nosūtīs tikai atteikuma gadījumā. 

Slimības palīdzības pabalstu nepiešķirs, ja pabalsta pieprasītājs strādā un gūst ienākumus kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, kā arī tad, ja personai par to pašu laika posmu ir piešķirts slimības, vecāku, maternitātes, paternitātes pabalsts vai atbalsts dīkstāvē.

Slimības palīdzības pabalsts par periodu no 1.novembra līdz 31.decembrim jāpieprasa 10 darba dienu laikā no dienas, kad karantīnas dēļ slēgta pirmsskolas izglītības grupa vai iestāde vai uzsākta mācību procesa organizēšana attālināti, vai no dienas, kad dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojumi vairs nav pieejami, bet ne vēlāk kā līdz 2022.gada 31.janvārim.

Iesniegumu VSAA slimības palīdzības pabalsta piešķiršanai var iesniegt:

 • elektroniski oficiālajā oficiālajā e-adresē;
 • elektroniski e-pastā pasts@vsaa.gov.lv (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
 • nosūtot pa pastu, adresējot jebkurai nodaļai, vai ievietojot VSAA klientu apkalpošanas centros izvietotajās pasta kastītēs darba laikā (pasta kastīte iesniegumiem nav pieejama Talejas ielā 1, Rīgā)

Iesniegumam jāpievieno skenētas izziņas.

Ārkārtējās situācijas laikā, ja personai pabalsta pieprasīšanas brīdī nav iespējams saņemt un izmantot drošos elektroniskās identifikācijas rīkus (Personas apliecība vai eParaksts mobile) saziņai ar VSAA oficiālajā elektroniskajā adresē, izņēmuma gadījumos VSAA pieņem pabalsta pieteikumus, kas iesniegti portālā Latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu „Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana”.

Ja piešķirtā vecāku pabalsta izmaksas periods (līdz bērna viena gada vai pusotra gada vecumam) beidzas laika posmā no 2021.gada 11.oktobra līdz 15.novembrim, bet ārkārtējās situācijas radīto apstākļu dēļ nav iespējams atgriezties darbā vai gūt ienākumus no saimnieciskās darbības, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) turpinās vecāku pabalsta izmaksu iepriekš piešķirtā vecāku pabalsta apmērā, bet ne vairāk kā 700 eiro mēnesī.

Pabalsta izmaksas turpinājumu varēs saņemt vecāku pabalsta saņēmējs, kas ir darba ņēmējs vai pašnodarbinātais un negūst ienākumus.

Vecāku pabalsta turpinājumu VSAA izmaksās līdz dienai, kad persona sāks gūt ienākumus kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, bet ne ilgāk kā līdz 2021.gada 15.novembrim.

Atrašanās bērna kopšanas vai bezalgas atvaļinājumā neliedz tiesības saņemt vecāku pabalsta izmaksas turpinājumu. Vecāku pabalsta turpinājuma izmaksas periodā personas nav sociāli apdrošinātas.

! Šādu iespēju var izmantot tikai pabalsta saņēmēji ar:

 • sadarbspējīgu pret Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu,
 • medicīnisku atzinumu par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju pret Covid-19.

Ja personai pēc vecāku pabalsta izmaksas beigām nav sertifikāts vai atzinums par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju pret Covid-19, bet tas tiek iegūts vēlāk, tad tiesības uz vecāku pabalsta turpinājumu rodas no dienas, kad iegūts sertifikāts vai minētais atzinums. Informāciju par to, ka personai ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts VSAA saņems no Nacionālā veselības dienesta.

Piemērs. Vecāku pabalsta izmaksa beidzas 2021.gada 15.oktobrī. Sertifikāts iegūts 2021.gada 10.novembrī un ir iesniegts iesniegums vecāku pabalsta turpinājumam. Tiesības uz vecāku pabalsta turpinājumu ir no 10.novembra līdz sāk gūt ienākumus, bet ne ilgāk kā līdz 15.novembrim.

Vecāku pabalsta turpinājumu par laikposmu no 2021.gada 11.oktobra līdz 15.novembrim persona var pieprasīt ne vēlāk kā līdz 2021.gada 15.decembrim.

Lai pabalstu saņemtu, ir jāvēršas VSAA ar iesniegumu. To var iesniegt:

 • elektroniski oficiālajā oficiālajā e-adresē;
 • elektroniski e-pastā pasts@vsaa.gov.lv (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
 • iesniegumus VSAA var nosūtīt arī pa pastu, adresējot: Šveices iela 12, Sigulda, LV-2150, vai atstāt VSAA klientu apkalpošanas centros izvietotajās pasta kastītēs darba laikā no plkst. 8:30 līdz 17:00.

Ārkārtējās situācijas laikā, ja personai pabalsta pieprasīšanas brīdī nav iespējams saņemt un izmantot drošos elektroniskās identifikācijas rīkus (Personas apliecība vai eParaksts mobile) saziņai ar VSAA oficiālajā elektroniskajā adresē, izņēmuma gadījumos VSAA pieņem pabalsta pieteikumus, kas iesniegti portālā Latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu „Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana”.

Personām, kurām ir klīniskās universitātes slimnīcas speciālista vai speciālistu konsilija atzinums par nepieciešamību atlikt vakcināciju, šis atzinums jāpievieno iesniegumam.

! Vecāku pabalsta turpinājuma izmaksas datums var atšķirties no datuma, kurā VSAA pabalstu pārskaitīja līdz šim.
! Lēmumus VSAA nosūtīs tikai atteikuma gadījumā.