Bērna piedzimšanas pabalsts

Tiesību akti
Iesniegumu veidlapas
Jautājumi un atbildes
Informatīvie materiāli

Tiesības saņemt bērna piedzimšanas pabalstu ir Latvijā pastāvīgi dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods.

Pabalstu nepiešķir tiem, kuri saņēmuši termiņuzturēšanās atļauju.

Pabalstu piešķir saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 8.pantu un MK 22.12.2009. noteikumiem Nr. 1546 „Noteikumi par bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību”.

Tas ir vienreiz izmaksājams pabalsts. To piešķir:

  • vienam no vecākiem par katru bērnu, kurš sasniedzis astoņu dienu vecumu un kuram piešķirts personas kods;
  • aizbildnim, ja bērns ņemts aizbildniecībā līdz viena gada vecumam.

Pabalsta pieprasīšana

Jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai.

Visērtāk to izdarīt, aizpildot E-iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā  www.latvija.lv

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļai adresētu iesniegumu, izmantojot standarta veidlapu (Iesniegums bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanai) vai brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, var iesniegt arī:

  • klātienē – jebkurā VSAA nodaļā ; Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, ar kuriem VSAA ir noslēgts līgums; Rīgas Dzemdību namā; Rīgas dzimtsarakstu nodaļās;
  • pa pastu – nosūtot aizpildītu iesnieguma veidlapu VSAA nodaļai pēc deklarētās dzīvesvietas;
  • elektroniski –nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi edoc@vsaa.gov.lv.

Ar savu parakstu pabalsta pieprasītājs apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

Ja bērns ir dzimis ārvalstīs un VSAA nav pieejami dati par bērna dzimšanas faktu, un viņam piešķirto personas kodu, tad kopā ar iesniegumu ir jāiesniedz ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegta dokumenta par bērna piedzimšanas fakta reģistrāciju kopija un jāuzrāda tā oriģināls (pieprasot pabalstu pa pastu, pieprasījumam jāpievieno notariāli apstiprināta šī dokumenta kopija).

Iesniedzot ārvalstīs izdotus dokumentus, tie jānoformē atbilstoši dokumentu legalizācijas noteikumiem. Ja dokuments izsniegts svešvalodā, var būt nepieciešams arī šī dokumenta tulkojums.

Ja pabalsta pieprasītājs ir aizbildnis, tad informāciju par aizbildnības nodibināšanu VSAA iesniedz bāriņtiesa, kas pieņēmusi lēmumu par aizbildnības nodibināšanu.

Pabalsta apmērs

Bērna piedzimšanas pabalsts ir 421,17 euro par katru bērnu.

Pabalsta pieprasīšanas termiņš

Pabalstu var pieprasīt 6 mēnešu laikā no bērna astotās dzīvības dienas (tiesību rašanās dienas) vai aizbildnības nodibināšanas dienas, ja bērns ņemts aizbildniecībā līdz viena gada vecumam. Ja šis laiks ir nokavēts – pabalstu neizmaksā.

Pabalsta piešķiršanas termiņš

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem desmit dienu laikā pēc tam, kad VSAA nodaļa ir saņēmusi visus pabalsta piešķiršanai nepieciešamos dokumentus.

Pabalsta saņemšana

Pabalstu pārskaita uz Jūsu norādīto kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontu.

 

Publicēšanas datums: [10.02.2020]