Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu

Tiesību akti
Iesniegumu veidlapas
Pabalstu kalkulators adoptētājiem, aizbildņiem un audžuģimenēm

Tiesības saņemt atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu ir Latvijā dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem pašiem un kuru audzināšanā nodotajiem bērniem ir piešķirts personas kods.

Atlīdzību nepiešķir tiem, kuri saņēmuši termiņuzturēšanās atļaujas.

Atlīdzību piešķir audžuvecākam, kuram saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu un līgumu, kas noslēgts ar pašvaldību, audzināšanā nodots bērns uz laiku, kas ir ilgāks par vienu mēnesi. Atlīdzību piešķir tam audžuvecākam, kas noslēdzis līgumu ar pašvaldību no dienas, kad bērns nodots audzināšanā audžuģimenei.
Šī atlīdzība netiek piešķirta audžuģimenēm, kuras ieguvušas specializētās audžuģimenes statusu.

Atlīdzību piešķir saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 11.pantu un 2009.gada 22.decembra MK noteikumiem Nr.1549 “Kārtība, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu”.

Atlīdzības pieprasīšana

Jāiesniedz iesniegums atlīdzības piešķiršanai.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļai adresētu iesniegumu, izmantojot standarta veidlapu (Iesniegums atlīdzības piešķiršanai par audžuģimenes pienākumu pildīšanu) vai brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, var iesniegt:

  • klātienē – jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā.
  • pa pastu – nosūtot aizpildītu iesnieguma veidlapu VSAA nodaļai pēc deklarētās dzīvesvietas;
  • elektroniski – nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi edoc@vsaa.gov.lv.

Ar savu parakstu atlīdzības pieprasītājs apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

Informāciju par bērna ievietošanu audžuģimenē VSAA iesniedz bāriņtiesa, kas pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē, un pašvaldība, ar kuru audžuģimene ir noslēgusi līgumu par bērna ievietošanu audžuģimenē.

Atlīdzības apmērs

Atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu apmērs ir atkarīgs no audžubērnu skaita audžuģimenē:

  • par vienu audžuģimenē ievietoto bērnu171 euro mēnesī;
  • ja audžuģimenē ir ievietoti divi bērni 222,30 euro mēnesī,
  • ja trīs un vairāk bērni 273,60 euro mēnesī.

Mainoties bērnu skaitam audžuģimenē, tās apmērs tiek pārrēķināts.
Ja bērnu skaits palielinās, tad atlīdzības apmēru pārskata ar dienu, kad bērns ievietots audžuģimenē. Savukārt, ja audžubērnu skaits samazinās, tad atlīdzības apmēru pārskata ar tā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kad pieņemts bāriņtiesas lēmums, ar kuru izbeigta bērna uzturēšanās audžuģimenē.

Atlīdzības pieprasīšanas termiņš

Iesniegums atlīdzības piešķiršanai jāiesniedz 6 mēnešu laikā no tiesību rašanās brīža (kad saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu un līgumu, ko noslēgusi pašvaldība un audžuģimene, bērns ievietots audžuģimenē). Pieprasot atlīdzību vēlāk, to piešķir tikai par iepriekšējiem 6 mēnešiem pirms atlīdzības pieprasīšanas dienas.

Atlīdzības piešķiršanas termiņš

Lēmumu par atlīdzības piešķiršanu pieņem mēneša laikā pēc tam, kad VSAA nodaļa ir saņēmusi pieprasījumu par atlīdzības piešķiršanu.

Atlīdzības saņemšana

Atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu pārskaita uz atlīdzības saņēmēja norādīto kontu kredītiestādē vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.

Citi VSAA pabalsti

Audžuģimenei ir tiesības arī uz pārējiem regulāri izmaksājamajiem pabalstiem, kas tiek piešķirti personai, kura bērnu faktiski audzina un kopj:

Ja audzina bērnu ar īpašām vajadzībām:

Der zināt

Par audžuvecāku, kurš saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu un nav sociāli apdrošināta persona (nav darba ņēmējs vai pašnodarbinātais), valsts veic sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai pret bezdarbu no 171 eiro, neatkarīgi no bērnu skaita. Attiecīgi šis periods veido audžuvecākam apdrošināšanas stāžu.

Publicēšanas datums: [12.02.2020]