Kaitējuma atlīdzība sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību (līdz 01.01.1997.)

Tiesību akti
Iesniegumu veidlapas

Tiesības saņemt kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību (līdz 01.01.1997.) ir:

Pienākums maksāt kaitējuma atlīdzību ir darba devējam vai viņa tiesību un saistību pārņēmējam.

VSAA pārņem kaitējuma atlīdzības izmaksas no darba devēja, ja:

 • darba devēja darbība tiek izbeigta un kaitējuma atlīdzības summa par trim gadiem uz priekšu tiek pārskaitīta valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā;
 • darba devējs tiek pasludināts par maksātnespējīgu un kaitējuma atlīdzības summa par četriem gadiem uz priekšu tiek pārskaitīta valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā;
 • tiesā konstatēts juridiskais fakts, ka darba devējs, kurš atbildīgs par darbā nodarīto kaitējumu, neeksistē (izslēgts no Uzņēmumu reģistra).

Kaitējuma atlīdzību aprēķina un izmaksā saskaņā ar 2001. gada 23. augusta MK noteikumiem Nr.378 Darbā nodarītā kaitējuma atlīdzības aprēķināšanas, finansēšanas un izmaksas kārtība.

Atlīdzības pieprasīšana

Pieprasot atlīdzību, jāiesniedz:

 • iesniegumu atlīdzības piešķiršanai;
 • aktu par darbā notikušo nelaimes gadījumu vai ārstu komisijas atzinumu par konstatēto arodslimību;
 • izrakstu no Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas akta par darbspēju zaudējuma procentiem;
 • invaliditātes izziņu;
 • dokumentu, kas apliecina faktu, ka darba devējs neeksistē (Uzņēmuma reģistra izziņa, tiesas nolēmuma kopija).

Ja kaitējuma atlīdzību pieprasa ģimenes loceklis apgādnieka nāves gadījumā, jāiesniedz:

 • iesniegumu atlīdzības piešķiršanai;
 • aktu par darbā notikušo nelaimes gadījumu vai ārstu komisijas atzinumu par konstatēto arodslimību;
 • ārstējošā ārsta izziņu par nāves cēloņa saistību ar darba negadījumu vai arodslimību;
 • dokumentus, kas apliecina faktu, ka darba devējs neeksistē (Uzņēmuma reģistra izziņa, tiesas nolēmuma kopija).

Iesniegumu un nepieciešamos dokumentus atlīdzības piešķiršanai pēc izvēles varat iesniegt vienai no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļām:

 • personīgi;
 • nosūtot pa pastu vai iesniedzot ar pilnvarotās personas starpniecību.

Pieprasot atlīdzību var izmantot veidlapu (Iesniegums kaitējuma atlīdzības (darbspēju zaudējuma/apgādnieka zaudējuma) piešķiršanai), vai iesniegt brīvā formā uzrakstītu iesniegumu.

Ar savu parakstu atlīdzības pieprasītājs apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

Pabalstu var pieprasīt arī pilnvarota persona, ja viņai atbilstoši Administratīvā procesa likuma 38.panta pirmajai daļai ir noformētas pārstāvības tiesības. Fiziskās personas pārstāvību noformē ar notariāli apliecinātu pilnvaru, kā arī fiziska persona var pilnvarot savu pārstāvi iestādē (VSAA) uz vietas, personīgi ierodoties gan pārstāvim, gan pilnvarotājam.

Uzņēmuma likvidācijas vai maksātnespējas gadījumā visus ar kaitējuma atlīdzināšanu saistītos dokumentus darba devējs vai maksātnespējīgā uzņēmuma administrators nodod VSAA pēc kaitējuma atlīdzības summas pārskaitīšanas apdrošināšanas speciālajā budžetā.

Atlīdzības apmērs

Kaitējuma atlīdzības apmērs ir atkarīgs no aprēķinātās invaliditātes pensijas. Ja noteikti tikai darbspēju zaudējuma procenti un nav piešķirta invaliditāte, kaitējuma atlīdzība ir atkarīga no valstī noteiktā sociālā nodrošinājuma pabalsta.

Apgādājamajam kaitējuma atlīdzība ir atkarīga no apgādnieka zaudējuma pensijas apmēra.

Atlīdzības saņemšana

Kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību (līdz 01.01.1997.) var saņemt:

 • ieskaitot atlīdzības saņēmēja kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā;
 • piegādājot atlīdzības saņēmēja dzīvesvietā (piegāde dzīvesvietā noteikta par maksu, no 2018.gada 1.janvāra tā ir 2,39 euro).

Der zināt!

Kaitējuma atlīdzību nepiešķir personām, kurām darbspēju zaudējums ir noteikts no 10 līdz 24 %.

Kaitējuma atlīdzības izmaksu pārtrauc uz laiku, kad atlīdzības saņēmējs saņem bezdarbnieka pabalstu.

 

Publicēšanas datums: [24.04.2018]