Iemaksas

Tiesību akti
Iesniegumu veidlapas

Iemaksu likmes apmērs 2020.gadā
Iemaksu likmes sadalījums pa apdrošināšanas veidiem 2020.gadā

Obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas ir ar likumu  noteikts obligāts maksājums speciālā budžeta kontā, kas dod tiesības sociāli apdrošinātai personai saņemt likumā noteiktos sociālās apdrošināšanas pakalpojumus.

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme (VSAOI), ja darba ņēmējs ir apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, ir 35,09%, no kuriem 24,09% maksā darba devējs un 11% – darba ņēmējs. 1% no kopējās obligāto iemaksu likmes tiek novirzīts veselības aprūpes pakalpojumu finansēšanai.

Veselības apdrošināšanai ir pakļauti visi darba ņēmēji un pašnodarbinātie, kuri faktiski veikuši obligātās iemaksas, t.sk., veselības apdrošināšanai, izņemot mikrouzņēmuma darbiniekus (kuri/par kuriem maksā mikrouzņēmuma nodokli), patentmaksātājus (maksā patentmaksu) un sezonas laukstrādniekus (maksā laukstrādnieku ienākuma nodokli).

Iemaksu objekta maksimālais un minimālais apmērs 2020. gadā

 • maksimālais apmērs ir 62 800 euro gadā;

Obligāto iemaksu objekts, kas pārsniedz obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru, ir solidaritātes nodokļa objekts un no šī objekta veiktās obligātās iemaksas tiek novirzītas solidaritātes nodoklim.

Solidaritātes nodoklis attiecās uz sociāli apdrošinātām personām – darba ņēmējiem, pašnodarbinātajiem, kuru ienākumi kalendāra gadā pārsniedz valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu maksimālo apmēru.
Tas nozīmē, ka valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas ir jāveic arī no ienākumiem, kas pārsniedz obligāto iemaksu objekta maksimālo apmēru, proti, arī no summas, kas pārsniedz 62 800 euro.
Solidaritātes nodokli administrē Valsts ieņēmumu dienests. Savukārt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra nodrošina aprēķinātā un samaksātā nodokļa uzskaiti, pārskaitīšanu un sadalīšanu atbilstoši Solidaritātes nodokļa likuma 9.pantā noteiktajam.

 • minimālais gada apmērs pašnodarbinātajiem un brīvprātīgi apdrošinātajām personām ir divpadsmitkārtīgas minimālās mēneša darba algas apmērs  5160 euro gadā (12 x 430 euro );
 • brīvprātīgo iemaksu objekta minimālais apmērs nav noteikts mikrouzņēmuma darbiniekiem, kuri brīvprātīgi pievienojušies valsts sociālajai apdrošināšanai.  Iemaksas veicamas no brīvi izraudzītiem ienākumiem, kas nepārsniedz Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru – 430 euro mēnesī.
 • tāpat arī brīvprātīgo iemaksu objekta minimālais apmērs nav noteikts profesionālajiem sportistiem un personām, kuras ir nodarbinātas lauksaimniecības sezonas darbos un maksā sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli. Iemaksas veicamas no brīvi izraudzītiem ienākumiem, kas nepārsniedz Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru – 430 euro mēnesī.

Obligāto iemaksu objekts

 • darba ņēmējiem, izņemot mikrouzņēmuma darbinieku, ir visi algotā darbā gūtie ienākumi, no kuriem ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli, neatskaitot neapliekamo minimumu, nodokļu atvieglojumus un attaisnotos izdevumus;
 • profesionālajiem sportistiem   – 860 euro. Ja profesionālā sportista alga ir mazāka par noteikto iemaksu objektu, tad sportista darba devējam par saviem līdzekļiem ir pienākums segt valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu starpību;
 • pašnodarbinātajiem – brīvi izraudzīti ienākumi, kas nav mazāki par minimālās mēneša darba algas apmērs;
 • personai, kura veic saimniecisko darbību un par to maksā patentmaksu, obligāto iemaksu objektu aprēķina, ņemot vērā atbilstošo obligāto iemaksu likmi un to, ka 67% no patentmaksas apmēra ir veiktās obligātās iemaksas;
 • mikrouzņēmuma darbiniekam obligāto iemaksu objektu aprēķina atbilstoši aprēķinātajai obligāto iemaksu summai (80% no mikrouzņēmuma nodokļa summas), proporcionāli darbinieku skaitam katrā mēnesī un darbinieku faktiskajiem ienākumiem, piemērojot attiecīgo obligāto iemaksu likmi;
 • darba ņēmējiem, kuri maksā sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli, obligāto iemaksu objektu aprēķina proporcionāli maksājumam speciālā budžeta kontā, darba ņēmēja darba ienākumiem, piemērojot atbilstošo iemaksu likmi;
 • personām, kuras kopj bērnu līdz 1,5 gada vecumam un saņem vecāku vai bērna kopšanas pabalstu – 171 euro;
 • personām, kuras saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi – 171 euro;
 • personām, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu – 171 euro;
 • personām, kuras saņem bērna invalīda kopšanas pabalstu – 71,14 euro;
 • personām, kuras atradušās attiecīgajā ārvalstī dienesta pienākumus pildoša karavīra laulātā statusā, izņemot gadījumu, ja karavīrs piedalās starptautiskajā operācijā, militārajās mācībās, manevros vai atrodas komandējumā – 71,14 euro,
 • personām, kuru laulātais pilda diplomātisko un konsulāro dienestu ārvalstīs un kuras uzturas attiecīgajā ārvalstī kā diplomātisko un konsulāro dienestu pildošas personas laulātais – 71,14 euro;
 • personām, kuras uzturas attiecīgajā ārvalstī kā Eirojusta pārstāvja laulātais – 71,14 euro;
 • sakaru virsnieka laulātam, kas uzturas ārvalstī kopā ar minēto sakaru virsnieku – 71,14 euro;
 • personām ar invaliditāti, kuras nav reģistrētas kā darba ņēmēji vai nav obligāti sociāli apdrošinātas kā pašnodarbinātie – 50% no iepriekšējā gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas;
 • personām ar invaliditāti, sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību, kuras nav reģistrētas kā darba ņēmēji vai nav obligāti sociāli apdrošinātas kā pašnodarbinātie – atlīdzība par darbspēju zaudējumu;
 • bezdarbnieka pabalsta saņēmējam – bezdarbnieka pabalsts;
 • slimības, maternitātes vai paternitātes pabalsta saņēmējiem – slimības, maternitātes vai paternitātes pabalsts,
 • personām, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus – 71,14 euro.

Obligāto iemaksu veikšanas kārtībā pašnodarbinātajiem, autoratlīdzību izmaksātājiem un saņēmējiem 

Pašnodarbinātajiem, kuru ienākums mēnesī nesasniedz minimālās algas apmēru – no šiem ienākumiem ir jāveic VSAOI 5% apmērā pensiju apdrošināšanai. Ja pašnodarbinātā ienākums visa kalendāra gada laikā nesasniedz 50 euro, tad VSAOI 5% apmērā var neveikt.

Pašnodarbinātajiem, kuru ienākums mēnesī sasniedz un pārsniedz minimālās algas apmēru
– no brīvi izraudzīta objekta, kas nav mazāks par minimālās algas apmēru, ir jāveic VSAOI vispārējā apmērā (VSAOI likme vispārējā gadījumā pašnodarbinātajam ir 32,15%) un no starpības starp ienākumiem un brīvi izraudzītā objekta jāveic VSAOI 5% apmērā pensiju apdrošināšanai.

Piemērs

Pašnodarbinātā faktiskie  ienākumi mēnesī ir 500 euro. Viņš ir izvēlējies un veicis obligātās iemaksas 32,15% apmērā no minimālās mēneša darba algas – 430 euro mēnesī.
Tā kā faktiskie ienākumi pašnodarbinātajam ir 500 euro mēnesī, tad papildus ir jāveic obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai 5% apmērā starpības 500 – 430, t.i. no 70 euro.

Pašnodarbinātajiem, kuri gūst ienākumu no lauksaimnieciskās ražošanas un kuru ienākums mēnesī sasniedz vai pārsniedz minimālās algas apmēru

– VSAOI ir jāveic no brīvi izraudzīta objekta, kas nav mazāks par minimālās algas apmēru. VSAOI jāveic par iepriekšējo ceturksni līdz sekojošā mēneša 15. datumam. Savukārt no starpības starp ienākumiem un brīvi izraudzītā objekta, VSAOI 5% apmērā jāaprēķina par visu kalendāra gadu (visa gada ienākumu no lauksaimnieciskās ražošanas un visa gada izdevumu, kas saistīti ar lauksaimniecisko ražošanu, starpība) un jāveic VSAOI 5% apmērā pensiju apdrošināšanai par iepriekšējo gadu līdz kārtējā gada 15. aprīlim.

Autoratlīdzību izmaksātājiem un saņēmējiem

 • Autoratlīdzības izmaksātājam no saviem līdzekļiem no autoratlīdzības (bruto) 5% apmērā jāveic VSAOI (pensiju apdrošināšanai par autoratlīdzības saņēmēju). Autoratlīdzības izmaksātājam 5% VSAOI maksājums nav jāpiemēro par autoratlīdzības saņēmēju, kuram noteikta I vai II grupas invaliditāte, ir piešķirta vecuma pensija, pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republikā, kā arī par autortiesību mantiniekiem un citu autortiesību pārņēmējiem.
 • Autoratlīdzības saņēmējam, ja ienākums no autoratlīdzības mēnesī sasniedz vai pārsniedz minimālās algas apmēru– jāveic VSAOI kā pašnodarbinātajam. Proti, jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā kā pašnodarbinātajam un no brīvi izraudzīta objekta, kas nav mazāks par minimālās algas apmēru, ir jāveic VSAOI vispārējā apmērā (VSAOI likme vispārējā gadījumā pašnodarbinātajam ir 32,15%) – VSAOI, neatkarīgi no saņemtā autoratlīdzības apmēra, autoratlīdzības saņēmājam nav jāveic, ja autoratlīdzības saņēmējs paralēli ir darba ņēmējs un alga viņam pie viena vai vairākiem darba devējiem kopā sasniedz vai pārsniedz minimālās algas apmēru.

Brīvprātīga pievienošanās valsts sociālajai apdrošināšanai

Brīvprātīgo iemaksu objekts ir brīvprātīgi apdrošinātās personas izvēlēti līdzekļi, no kuriem aprēķina un veic brīvprātīgās iemaksas 2010.gada 12.oktobra MK noteikumos Nr.976 Noteikumi par brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai noteiktajā kārtībā.

Brīvprātīgi valsts pensiju apdrošināšanai var pievienoties persona, kura

 • ir sasniegusi 15 gadu vecumu,
 • pastāvīgi dzīvo Latvijā,
 • nav obligāti sociāli apdrošināta,
 • nav piešķirta valsts vecuma pensija saskaņā ar likumu „Par valsts pensijām”.

Brīvprātīgi valsts pensiju apdrošināšanai, invaliditātes, maternitātes, slimības un vecāku apdrošināšanai var pievienoties persona, kura

 • ir sasniegusi 15 gadu vecumu,
 • pastāvīgi dzīvo Latvijā,
 • ir pašnodarbinātā laulātais,
 • nav obligāti sociāli apdrošināta,
 • nav sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kurai nav piešķirta valsts vecuma pensija (tai skaitā priekšlaicīgi).

Mikrouzņēmumu nodokli maksājošā uzņēmuma darbinieks var brīvprātīgi pievienoties sociālajai apdrošināšanai, ja viņš nav darba ņēmējs pie cita darba devēja vai nav obligāti apdrošināts kā pašnodarbinātais.
Ja mikrouzņēmuma darbinieks ir obligāti apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, brīvprātīgi viņš var pievienoties visiem sociālās apdrošināšanas veidiem.

Savukārt:
– ja mikrouzņēmuma darbinieks ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai valsts vecuma pensija jau ir piešķirta (tai skaitā priekšlaicīgi) – brīvprātīgi var pievienoties pensiju, darba negadījumu, maternitātes un slimības, kā arī vecāku apdrošināšanai,
– ja mikrouzņēmuma darbinieks ir izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds – valsts speciālās pensijas saņēmējs, brīvprātīgi viņš var pievienoties pensiju, darba negadījumu, invaliditātes, maternitātes un slimības, kā arī vecāku apdrošināšanai.

Persona, kura ir nodarbināta lauksaimniecības sezonas darbos un maksā sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli, brīvprātīgi var pievienoties pensiju apdrošināšanai, ja tā nav darba ņēmējs pie cita darba devēja vai nav obligāti sociāli apdrošināta persona kā pašnodarbinātais.

Profesionālie sportisti var brīvprātīgi pievienoties pensiju apdrošināšanai.

Diasporas locekļi, kuri nav pakļauti obligātajai sociālajai apdrošināšanai, proti, nav vienlaikus obligāti apdrošinātas personas (arī citā valstī), kā arī nesaņem pensiju savā mītnes valstī ES vai valstī, ar kuru Latvijai ir noslēgts sociālās drošības līgums, – var brīvprātīgi pievienoties valsts pensiju apdrošināšanai.

Sociālās apdrošināšanas veidi un sociāli apdrošinātās personas

Sociālā apdrošināšana saskaņā ar likumu Par valsts sociālo apdrošināšanu ir pasākumu kopums, ko organizē valsts, lai apdrošinātu personas vai to apgādībā esošo personu risku zaudēt darba ienākumus sakarā ar sociāli apdrošinātās personas:

 • vecumu,
 • bezdarbu,
 • nelaimes gadījumu darbā vai saslimšanu ar arodslimību,
 • invaliditāti,
 • slimību,
 • maternitāti,
 • paternitāti,
 • papildu izdevumiem sakarā ar bērna kopšanu,
 • papildu izdevumiem sakarā ar sociāli apdrošinātās personas vai tās apgādībā esošās personas nāvi.

Kā arī nodrošinātu tiesības saņemt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamus veselības aprūpes pakalpojumus.

Sociālās apdrošināšanas veidi ir:

 • valsts pensiju apdrošināšana,
 • apdrošināšana bezdarba gadījumam,
 • apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām,
 • invaliditātes apdrošināšana,
 • maternitātes, paternitātes un slimības apdrošināšana,
 • vecāku apdrošināšana,
 • veselības apdrošināšana.

Sociālajai apdrošināšanai ir pakļauti:

 • visi 15 gadu vecumu sasniegušie darba ņēmēji,
 • pašnodarbinātie,
 • personas, kuras kopj bērnu vecumā līdz pusotram gadam un saņem vecāku vai bērna kopšanas pabalstu,
 • personas, kuras saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi,
 • personas, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu,
 • personas, kuras saņem bērna invalīda kopšanas pabalstu,
 • personas, kuras saņem bezdarbnieka pabalstu,
 • personas, kuras saņem maternitātes, paternitātes vai slimības pabalstu,
 • nestrādājoši invalīdi,
 • personas, kuru laulātais pilda diplomātisko un konsulāro dienestu ārvalstīs un kuras uzturas attiecīgajā ārvalstī kā diplomātisko un konsulāro dienestu pildošas personas laulātais,
 • personas, kuras atrodas attiecīgajā ārvalstī dienestu pildoša karavīra laulātā statusā, izņemot gadījumu, kad karavīrs piedalās militārajā operācijā, militārajās mācībās, manevros vai atrodas komandējumā,
 • personas, kuras atrodas attiecīgajā ārvalstī dienestu pildoša karavīra laulātā statusā, izņemot gadījumu, kad karavīrs piedalās militārajā operācijā, militārajās mācībās, manevros vai atrodas komandējumā,
 • personas, kuras uzturas attiecīgajā ārvalstī kā Eirojusta pārstāvja laulātais ,
 • personas, kuras veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus,
 • sakaru virsnieka laulātais, kas uzturas ārvalstī kopā ar minēto sakaru virsnieku.

Darba ņēmējs ir sociāli apdrošināts darba negadījumu apdrošināšanai, apdrošināšanai pret bezdarbu, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes, slimības, vecāku apdrošināšanai, kā arī veselības apdrošināšanai un tai (par to) ir jāveic obligātās iemaksas ar dienu, kad šī persona ieguvusi darba ņēmēja statusu.

Persona ir apdrošināta pensiju apdrošināšanai – ja faktiski ir veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas.
Ja darba devējs nav veicis obligātās iemaksas, tad darba ņēmējs, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, var pats veikt obligātās iemaksas pensiju apdrošināšanai MK noteiktajā kārtībā.

Pašnodarbinātais ir sociāli apdrošināts, ja faktiski ir veicis sociālās apdrošināšanas iemaksas.

Mikrouzņēmuma darbinieks ir sociāli apdrošināts ar dienu, kad ieguvis mikrouzņēmuma darbinieka statusu. Mikrouzņēmuma darbinieks nav pakļauts veselības apdrošināšanai.

Sezonas laukstrādnieks iegūst darba ņēmēja statusu un ir pakļauts pensiju apdrošināšanai, ja viņa ienākums (pie visiem laukstrādnieka ienākuma izmaksātājiem kopā) kalendārajā mēnesī pārsniedz 70 euro. Sezonas laukstrādnieks nav pakļauts veselības apdrošināšanai.

Jaunuzņēmuma darbinieki, kuriem piemēro valsts atbalstu nodokļu nomaksai, ir sociāli apdrošināmi saskaņā ar Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likumu.

Persona, kurai pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanās ir vienošanās par darbinieka profesionālās darbības ierobežojumu (konkurences ierobežojums), ir sociāli apdrošināma visā vienošanās darbības periodā (ir darba ņēmējs visā vienošanās darbības periodā).

Publicēšanas datums: [10.03.2020]