Bezdarbnieka pabalsts

Tiesību akti
Iesniegumu veidlapas
Jautājumi un atbildes
Pabalsta kalkulators

Tiesības saņemt pabalstu ir, ja Jums

 • piešķirts bezdarbnieka statuss (Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums);
 • kopējais apdrošināšanas (darba) stāžs ir ne mazāks par vienu gadu;
 • ir veiktas vai bija jāveic obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas bezdarba gadījumam Latvijas Republikā ne mazāk kā 12 mēnešus pēdējo 16 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas.

Bezdarbnieka statusu var iegūt Nodarbinātības valsts aģentūrā.

Zināšanai !

Kamēr kopjat bērnu līdz pusotra gada vecumam un saņemat bērna kopšanas vai vecāku pabalstu, sociālās apdrošināšanas iemaksas par Jums veic valsts (izņemot personas, kurām vecāku pabalsts piešķirts kā pašnodarbinātajam), apdrošinot arī bezdarba gadījumam.

Tiesības uz pabalstu ir arī bezdarbniekam, kurš ir :

 • atguvis darbspējas pēc invaliditātes,
 • kopis bērnu ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam.

Šajos gadījumos tiesības uz bezdarbnieka pabalstu ir arī tad, ja pēdējo 16 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas iemaksas bezdarba gadījumam nav veiktas vispār vai ir veiktas mazāk kā 12 mēnešus.

Taču jāievēro, ka pabalsts tiks piešķirts tikai tad, ja tā pieprasītājs 1 mēneša laikā pēc darbspēju atgūšanas vai bērnu ar invaliditāti 18 gadu vecuma sasniegšanas, būs reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā bezdarbnieka statusa iegūšanai

Pabalsta pieprasīšana

 • jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai;
 • jāuzrāda dokumenti, kas apliecina darba stāžu līdz 1995. gada 31. decembrim
  • darba grāmatiņa;
  • darba devēja vai arhīva izziņas;
  • darba līgumi un to izpildi apliecinoši dokumenti;
  • karaklausības apliecība;
  • mācības apliecinoši dokumenti (apliecība, atestāts, diploms, mācību iestādes izziņa). Ja esat mācījies pēc vidējās izglītības iegūšanas (izņemot augstskolu), jāuzrāda gan vidusskolas atestāts, gan dokuments (diploms, apliecība, mācību iestādes vai arhīva izziņa), kas apliecina mācību periodu pēc vidējās izglītības iegūšanas.
  • citi dokumenti, kas apliecina darba stāžu un tam pielīdzinātos periodus, ja šāda informācija nav Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) rīcībā.

Prasības dokumentiem ir noteiktas 2002.gada 23.aprīļa Ministru kabineta noteikumos Nr.165 „Apdrošināšanas periodu pierādīšanas, aprēķināšanas un uzskaites kārtība” MK noteikumi Nr.165.

Ja VSAA rīcībā nav informācijas par personas apdrošināšanas periodiem līdz 1995. gada 31. decembrim un personai ir jāiesniedz apdrošināšanas stāžu apliecinoši dokumenti, tad VSAA nodaļai adresētu iesniegumu, izmantojot standarta veidlapu (Iesniegums bezdarbnieka pabalsta piešķiršanai/ pārrēķinam) vai brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, var iesniegt personīgi ikvienā VSAA nodaļā.

Gadījumos, kad nav jāiesniedz apdrošināšanas stāžu apliecinoši dokumenti, iesniegumu var arī iesniegt:

 • aizpildot e-iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā  www.latvija.lv ;
 • vienā no Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēm;
 • valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, ar kuriem VSAA ir noslēgts līgums;
 • elektroniski, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu;
 • nosūtot pa pastu.

E-iesniegumu var aizpildīt, ja pirms tam iegūts bezdarbnieka statuss Nodarbinātības valsts aģentūrā vai aizpildīts un iesniegts Nodarbinātības valsts aģentūrai adresēts iesniegums bezdarbnieka statusa iegūšanai.

Ar savu parakstu pabalsta pieprasītājs apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

Informāciju par invaliditātes noteikšanu bērnam līdz 18 gadu vecumam un lēmuma izrakstu, kas apliecina, ka invaliditāte personai turpmāk nav noteikta, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija VSAA iesniedz elektroniski.

Pabalsta aprēķins

Piešķiramo pabalstu aprēķina proporcionāli apdrošināšanas (darba) stāžam un atbilstoši ienākumiem, no kuriem tiek veiktas iemaksas bezdarba gadījumam:

Ja apdrošināšanas (darba) stāžs ir:

Pabalstu piešķir:

no 1 līdz 9 gadiem ieskaitot

50% no vidējās iemaksu algas

no 10 līdz 19 gadiem ieskaitot

55 % no vidējās iemaksu algas

no 20 līdz 29 gadiem ieskaitot

60 % no vidējās iemaksu algas

30 gadi un vairāk

65 % no vidējās iemaksu algas

Ja pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas esat:

 • kopis bērnu līdz pusotra gada vecumam un saņēmis bērna kopšanas pabalstu (iemaksas par Jums veikusi valsts);
 • persona ar invaliditāti, kas atguvis darbaspējas;
 • kopis bērnu ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam,

piešķirtais bezdarbnieka pabalsts ir 60 % no valstī noteiktā sociālā nodrošinājuma pabalsta divkārša apmēra (tie ir 76,84 euro pirmajos bezdarbnieka pabalsta izmaksas mēnešos (valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts 64,03 euro x 2 x 60% = 76,84 euro), pēc tam bezdarbnieka pabalsta apmērs samazinās. Par pabalsta izmaksas ilgumu un apmēra sadalījumu skatīt sadaļā „Pabalsta izmaksas ilgums”).

Kā aprēķina vidējo iemaksu algu?

Vidējo iemaksu algu aprēķina no Jūsu iemaksu algas par 12 mēnešu periodu, šo periodu beidzot divus kalendāra mēnešus pirms mēneša, kurā iegūts bezdarbnieka statuss.

Piemēram, ja bezdarbnieka statuss iegūts 03.01.2020., tad vidējo apdrošināšanas iemaksu algu aprēķina par 12 mēnešu periodu no 01.11.2018. līdz 31.10.2019.

! Aprēķinā neiekļauj tos divus mēnešus, kuros personai bijusi viszemākā un visaugstākā apdrošināšanas iemaksu alga.

Kalendāra dienas vidējā  iemaksu alga bezdarbnieka pabalsta aprēķināšanai nedrīkst pārsniegt 1/365 daļu no valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta gada maksimālā apmēra, kāds bija spēkā pabalsta pieprasīšanas dienā. Iemaksu objekta maksimālais apmērs 2020. gadā ir 62 800 eiro.

Ja 12 mēnešu periodā, par kuru aprēķināma vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, esat atradies

 • bērna kopšanas atvaļinājumā,
 • bezalgas atvaļinājumā, ko piešķir saistībā ar nepieciešamību kopt bērnu (attiecas uz adoptētājiem, aizbildņiem, audžuvecākiem u.c. personām, kuras bērnu faktiski kopj un audzina) vai
 • grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā

un attiecīgās iemaksas šajā periodā darba devējam nebija jāveic, tad vidējo apdrošināšanas iemaksu algu aprēķina par iepriekšējiem 12 mēnešiem pirms attiecīgā perioda, „atkāpjoties” līdz darba devēja pēdējai reģistrētajai iemaksu algai.

Tāpat, gadījumos, ja 12 mēnešu perioda daļā, par kuru jāaprēķina vidējā apdrošināšanas iemaksu alga, ir bijis piešķirts bērna kopšanas atvaļinājums, bezalgas atvaļinājums, ko piešķir sakarā ar nepieciešamību kopt bērnu vai grūtniecības un dzemdību atvaļinājums, vai arī persona saņēma dīkstāves pabalstu, dīkstāves palīdzības pabalstu vai vecāku pabalsta turpinājumu, tad minētās dienas tiek izslēgtas no kalendāro dienu skaita, aprēķinot vidējo apdrošināšanas iemaksu algu.

Vidējās iemaksu algas aprēķināšanas kārtība ir noteikta Ministru kabineta 21.10.2008.noteikumos Nr.866 „Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai un bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība” (aprēķina formulu skat. šo noteikumu II daļā).

Pabalsta piešķiršanas, pārrēķināšanas un izmaksas kārtība

Pabalsta izmaksas ilgums

No 2020.gada 1.janvāra mainās bezdarbnieka pabalsta saņemšanas ilgums un izmaksājamā bezdarbnieka pabalsta apmēra procentuālais sadalījums pa mēnešiem.

Nosacījumu maiņa attiecās uz bezdarbniekiem, kuri bezdarbnieka statusu ieguvuši no 2020.gada 1.janvāra.

Bezdarbniekiem, kuri bezdarbnieka statusu ieguvuši līdz 2019.gada 31.decembrim, bezdarbnieka pabalstu piešķir, aprēķina un izmaksā saskaņā ar tiesību normām, kas spēkā līdz 2019.gada 31.decembrim.

Bezdarbniekiem, kuri bezdarbnieka statusu ieguvuši līdz 31.12.2019. – pabalsta izmaksas ilgums ir 9 mēneši un to izmaksā šādā apmērā:

 • pirmos 3 mēnešus – piešķirtajā apmērā;
 • nākamos 3 mēnešus – 75% no piešķirtā pabalsta apmēra;
 • pēdējos 3 mēnešus – 50% no piešķirtā pabalsta apmēra.

 

Bezdarbniekiem, kuri bezdarbnieka statusu ieguvuši no 01.01.2020. – pabalsta izmaksas ilgums ir 8 mēneši un to izmakā šādā apmērā:

 • pirmos divus mēnešus – piešķirtajā apmērā;
 • trešajā un ceturtajā mēnesī – 75 % no piešķirtā pabalsta apmēra;
 • piektajā un sestajā mēnesī – 50 % no piešķirtā pabalsta apmēra;
 • septītajā un astotajā mēnesī – 45 % no piešķirtā pabalsta apmēra.

Piemēri:

Jānis bezdarbnieka statusu ieguva 27.12. 2019., bet iesniegumu bezdarbnieka pabalsta piešķiršanai VSAA iesniedza 03.01.2020.
Bezdarbnieka pabalsts Jānim tiks piešķirts no 03.01.2020. un izmaksāts 9 mēnešus (jo bezdarbnieka statuss iegūts līdz 31.12.2019.):

 • pirmos 3 mēnešus piešķirtajā apmērā,
 • nākamos 3 mēnešu – 75% no piešķirtā pabalsta apmēra,
 • pēdējos 3 mēnešus – 50% no piešķirtā pabalsta apmēra.

***

Anna bezdarbnieka statusu ieguva 03.01.2020. un šajā datumā arī iesniedza VSAA iesniegumu bezdarbnieka pabalsta piešķiršanai.
Bezdarbnieka pabalsts Annai tiks piešķirts no 03.01.2020. un izmaksāts 8 mēnešus (jo bezdarbnieka statuss iegūts 01.01.2020. vai vēlāk):

 • pirmos 2 mēnešus piešķirtajā apmērā,
 • un 4. mēnesī – 75% no piešķirtā pabalsta apmēra,
 • un 6. mēnesī – 50% no piešķirtā pabalsta apmēra,
 • un 8. mēnesī – 45% no piešķirtā pabalsta apmēra.

Pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība

Pabalstu piešķir no dienas, kad esat iesniedzis visus dokumentus, kas nepieciešami pabalsta piešķiršanai.

Ja kļuvāt par bezdarbnieku pēc darba attiecību izbeigšanas uz paša uzteikuma pamata vai sakarā ar pārkāpumu, tad bezdarbnieka pabalstu piešķir no pieprasījuma iesniegšanas dienas, bet ne agrāk kā divus mēnešus pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas.

Bezdarbnieka pabalstu var pārrēķināt par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, ja tas maina piešķirtā bezdarbnieka pabalsta apmēru.

Piešķirto pabalstu pārrēķina no pabalsta piešķiršanas dienas, ja apdrošināšanas stāžu apliecinošos dokumentus par uzkrātiem darba un tam pielīdzinātiem periodiem līdz 1995. gada 31. decembrim, bezdarbnieks papildu iesniedz pabalsta saņemšanas laikā.

Pārrēķinu pieprasa, iesniedzot Iesniegums bezdarbnieka pabalsta piešķiršanai/ pārrēķinam.

Pabalsta piešķiršanas termiņš

Lēmumu par bezdarbnieka pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu aģentūras nodaļa pieņem pēc visas pabalsta piešķiršanai nepieciešamās informācijas saņemšanas no Nodarbinātības valsts aģentūras un Valsts ieņēmumu dienesta, bet ne vēlāk kā mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

Pabalsta saņemšana

Pabalstu pārskaita uz Jūsu norādīto Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontu.

Ja bezdarbnieka pabalsts piešķirts saskaņā ar Latvijas noslēgtu starpvalstu līgumu sociālās drošības jomā vai Regulas nosacījumiem un bezdarbnieka dzīvesvieta ir ES/EEZ dalībvalstī vai līgumvalstī , tad pabalsts var tikt pārskaitīts uz attiecīgās ārvalsts kredītiestādes kontu.

Vai no bezdarbnieka pabalsta var atteikties?

Bezdarbnieka pabalsta izmaksu izbeidz, ja persona atsakās no bezdarbnieka pabalsta. Atkārtoti tiesības uz bezdarbnieka pabalstu personai tiek izvērtētas tikai pēc jauna bezdarbnieka statusa iegūšanas.

Der zināt!

Bezdarbnieka pabalsta izmaksu aptur uz laiku, kamēr tiek saņemts slimības vai maternitātes pabalsts.
Vienlaicīgi nevar saņemt vecāku pabalstu un bezdarbnieka pabalstu. Vecāku pabalsta izmaksu pārtrauc uz laiku, kamēr tiek saņemts bezdarbnieka pabalsts.

Tāpat vienlaicīgi nevar saņemt atlīdzību par darbspēju zaudējumu vai atlīdzību par apgādnieka zaudējumu un bezdarbnieka pabalstu. Atlīdzības izmaksu pārtrauc uz laiku, kamēr tiek saņemts bezdarbnieka pabalsts.
Arī izdienas pensijas izmaksu pārtrauc laikā, kad izdienas pensijas saņēmējs saņem bezdarbnieka pabalstu.

Publicēšanas datums: [19.06.2020]