Iemaksas

Apdrošinātā persona var saņemt informāciju par darba devēja un no sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem veiktajām sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem.

Pensiju sistēmas 2.līmenis

Pensiju sistēmas 2.līmenis tika ieviests 2001.gada 1.jūlijā. Ar šo brīdi daļa no ikviena veiktajām sociālās apdrošināšanas iemaksām tiek ieguldīta finanšu tirgū un uzkrāta katra 2.līmeņa dalībnieka personīgajā kontā. Par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieku var būt ikviens sociāli apdrošinātais, ja shēmas darbības sākumā – 2001.gada 1.jūlijā – viņš nebija vecāks par 50 gadiem

Solidaritātes nodoklis

Solidaritātes nodokļa maksātāji ir darba ņēmēji, iekšzemes darba ņēmēji pie darba devēja – ārvalstnieka, ārvalstu darba ņēmēji pie darba devēja – ārvalstnieka –  un pašnodarbinātie, kuri pakļauti valsts sociālajai apdrošināšanai un kuru valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (turpmāk – VSAOI) objekts pārsniedz noteikto maksimālo apmēru.

Slimības pabalsts

Slimības pabalstu piešķir apdrošinātai personai, ja viņa nevar ierasties darbā un tādējādi zaudē algotā darbā gūstamos ienākumus vai pašnodarbinātā zaudē savus ienākumus.

Maternitātes pabalsts

Maternitātes pabalstu piešķir apdrošinātai personai par visu grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laiku, ja sieviete nevar ierasties darbā un tādējādi zaudē algotā darbā gūstamos ienākumus vai pašnodarbinātā zaudē savus ienākumus.

Paternitātes pabalsts

Paternitātes pabalstu piešķir un izmaksā bērna tēvam par 10 kalendāro dienu ilgu atvaļinājumu, kas piešķirts sakarā ar bērna piedzimšanu. Pabalstu pārskaita pabalsta saņēmēja kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontā.

Vecāku pabalsts

Sociāli apdrošinātai personai, kura kopj bērnu vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus, ja šī persona ir nodarbināta pabalsta piešķiršanas dienā (ir uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu ''Par valsts sociālo apdrošināšanu'')

Nelaimes gadījums darbā, arodslimība

Bezdarbnieka pabalsts

Bezdarbnieka pabalstu piešķir personai, kura ir ieguvusi bezdarbnieka statusu un kurai apdrošināšanas stāžs ir ne mazāks par 1 gadu, ja par viņu Latvijas Republikā ir veiktas vai bija jāveic obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas bezdarba gadījumam ne mazāk kā 12 mēnešus 16 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas

Apbedīšanas pabalsts

Iepriekšējais1Nākošais