Apbedīšanas pabalsts

Tiesību akti (strādājošiem)
Tiesību akti (pensionāriem/senioriem)
Iesniegumu veidlapas

Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir:

Apdrošinātai personai tās apgādībā bijuša ģimenes locekļa (nepilngadīga bērna vai bērna vecumā līdz 24 gadiem, kurš mācījās vidējā vai augstākā mācību iestādē)  nāves gadījumā.

Apdrošinātās personas ģimenes loceklim vai personai, kura faktiski uzņēmusies apbedīšanu:

 • sociāli apdrošinātās personas (darba ņēmēja vai pašnodarbinātā) nāves gadījumā;
 • bezdarbnieka nāves gadījumā, ja mirušais bija bezdarbnieka pabalsta saņēmējs vai arī  par viņu pēdējo 36 mēnešu laikā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas iemaksas bezdarba gadījumam veiktas ne mazāk kā 12 mēnešus;
 • pensijas saņēmēja, atlīdzības par darbspēju zaudējumu saņēmēja, kā arī valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja nāves gadījumā .

Apbedīšanas pabalstu apdrošinātās personas vai tās apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā piešķir arī tad, ja minēto personu nāve iestājusies mēneša laikā pēc darba attiecību pārtraukšanas un persona ir bijusi apdrošināta pēdējos 2 mēnešus pirms mēneša, kurā  pārtrauktas darba attiecības.

Pabalstu piešķir saskaņā ar:

Pabalsta pieprasīšana

Jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai.

Visērtāk to izdarīt, aizpildot e-iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā  www.latvija.lv.
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļai adresētu iesniegumu, izmantojot standarta veidlapu (Iesniegums valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta piešķiršanai) vai brīvā formā uzrakstītu pieprasījumu, var iesniegt arī:

 • personīgi;
 • nosūtot pa pastu;
 • valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros, ar kuriem VSAA ir noslēgts līgums;
 • elektroniski, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Ar savu parakstu pabalsta pieprasītājs apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

Pabalsta apmērs, tā pieprasīšanas un piešķiršanas termiņš

 • apdrošinātās personas nāves gadījumā – apbedīšanas pabalstu piešķir un izmaksā mirušā cilvēka mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas divkāršā apmērā, bet ne mazāku par valstī noteikto mēneša vidējo apdrošināšanas iemaksu algu. Ja cilvēks miris 2019.gadā, tad apbedīšanas pabalsts tiek piešķirts  ne mazāk kā 764,42 eiro apmērā.  Ja cilvēks miris 2020.gadā – ne mazāk kā 839,13 eiro.

Darba ņēmējam vidējo iemaksu algu aprēķina no iemaksu algas par 12 mēnešu periodu, šo periodu beidzot divus kalendāra mēnešus pirms mēneša, kurā iestājusies sociāli apdrošinātās personas nāve.

Pašnodarbinātajam vidējā apdrošināšanas iemaksu alga tiek aprēķināta atbilstoši faktiski veiktajām iemaksām pēdējo 12 mēnešu periodā, kas beidzas vienu ceturksni (3 mēnešus) pirms tā ceturkšņa, kurā iestājusies sociāli apdrošinātās personas nāve.

Pabalstu var pieprasīt 6 mēnešu laikā no apdrošinātās persona nāves dienas.
Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem desmit darba dienu laikā pēc tam, kad VSAA nodaļa ir saņēmusi visus pabalsta piešķiršanai nepieciešamos dokumentus.

 • bezdarbnieka nāves gadījumā – apbedīšanas pabalstu piešķir un izmaksā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta trīskāršā apmērā (192,09 eiro).

Pabalstu var pieprasīt 6 mēnešu laikā no bezdarbnieka nāves dienas.
Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem piecu darba dienu laikā pēc tam, kad VSAA nodaļa ir saņēmusi visus pabalsta piešķiršanai nepieciešamos dokumentus.

 • apdrošinātās personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā – apbedīšanas pabalstu piešķir un izmaksā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta trīskāršā apmērā (192,09 eiro).

Pabalstu var pieprasīt 6 mēnešu laikā no apgādājāmā nāves dienas.
Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem desmit darba dienu laikā pēc tam, kad VSAA nodaļa ir saņēmusi visus pabalsta piešķiršanai nepieciešamos dokumentus.

 • pensijas vai apdrošināšanas atlīdzības saņēmēja nāves gadījumā – apbedīšanas pabalstu piešķir un izmaksā mirušā cilvēka divu mēnešu pensiju vai atlīdzību apmērā. Pensijas saņēmēja nāves gadījumā apbedīšanas pabalstu izmaksā mirušā cilvēka divu mēnešu pensiju apmērā, ieskaitot piemaksu pie pensijas (ja tāda bija piešķirta) par apdrošināšanas stāžu, ka uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim.

Pabalstu var pieprasīt 6 mēnešu laikā no pensijas vai atlīdzības saņēmēja nāves dienas.
Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem mēneša laikā pēc tam, kad VSAA nodaļa ir saņēmusi iesniegumu par pabalsta piešķiršanu.

 • valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja nāves gadījumā – pabalstu piešķir un izmaksā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta divkāršā apmērā.

Pabalstu var pieprasīt 6 mēnešu laikā no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta sāņēmēja nāves dienas.
Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem desmit dienu laikā pēc tam, kad VSAA nodaļa ir saņēmusi visus pabalsta piešķiršanai nepieciešamos dokumentus.

Pabalsta saņemšana

Apbedīšanas pabalstu pārskaita uz pabalsta saņēmēja norādīto kontu Latvijas Republikas kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.

Der zināt!

Ja apdrošinātā persona bija arī pensijas vai atlīdzības saņēmējs, izmaksā vienu, apmēra ziņā lielāko pabalstu.

Cita noderīga informācija par apbedīšanu

Publicēšanas datums: [19.12.2019]