ES resursi internetā

ES interneta mājas lapa
http://europa.eu/index_lv.htm

Tava Eiropa
http://europa.eu/youreurope/index.htm

Sociālās drošības koordinācija ES
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849&langId=lv

Jūsu tiesības sociālās drošības jomā, pārvietojoties ES
http://ec.europa.eu/employment_social/social_security_schemes/national_schemes_summaries/index_lv.htm

Sociālās aizsardzības sistēmas MISSOC
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=lv&catId=815

Administratīvās komisijas oficiālie dokumenti
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=lv&catId=868

Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem
http://eur-lex.europa.eu/lv/index.htm

Eiropas Savienības Tiesas
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/

Sociālās apdrošināšanas programmas visā pasaulē
http://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/index.html
(informācija pieejama angļu valodā).
ES noteikumi par sociālo nodrošinājumu. Jūsu tiesības, pārvietojoties Eiropas Savienībā

Publicēšanas datums: [23.03.2018]