E- pakalpojumi ar saiti uz portālu latvija.lv

Klientu ērtībai VSAA piedāvā izmantot e-iesniegumus VSAA pakalpojumu pieprasīšanai Vienotajā valsts un pašvaldību portālāwww.latvija.lv.

Šo iespēju var izmantot gadījumos, kad pakalpojuma piešķiršanai nepieciešamā informācija jau ir VSAA rīcībā un pakalpojumu pieprasītājam nav jāiesniedz papildu dokumenti.

Lai sekotu līdzi sava iesnieguma apstrādes gaitai, ir iespēja saņemt no VSAA ziņu pakalpojuma pieprasītāja mobilajā tālrunī vai e-pastā par to, ka www.latvija.lv iesniegtais iesniegums ir pieņemts, kā arī par to, ka VSAA lēmums ir pieņemts.

E-iesniegums par uzkrātā valsts fondētās pensijas kapitāla izmantošanu nāves gadījumā pirms vecuma pensijas piešķiršanas  

Apbedīšanas pabalsta piešķiršana vai pārrēķināšana

Bezdarbnieka pabalsta piešķiršana vai pārrēķināšana 

Bērna invalīda kopšanas pabalsta piešķiršana 
Bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršana 
Brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai 
Ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta piešķiršana
Invaliditātes pensijas piešķiršana 
Maternitātes pabalsta piešķiršanai vai pārrēķināšana  
Paternitātes pabalsta piešķiršana vai pārrēķināšana 
Pabalsta invalīdam, kuram ir nepieciešama kopšana, piešķiršana 
Pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksāšanai  
Slimības pabalsta piešķiršanai vai pārrēķināšana 
U1 dokumenta “Periodi, kas jāņem vērā, lai izmaksātu bezdarbnieka pabalstu” saņemšanai  
U2 dokumenta “Bezdarbnieka pabalsta tiesību saglabāšana” saņemšana 
U2 dokumenta “Bezdarbnieka pabalsta tiesību saglabāšana” saņemšanai – tiesību uz bezdarbnieka pabalstu pagarināšana 
Valsts fondētās pensijas kapitāla līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna izvēlei vai maiņai
Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta piešķiršana 
Valsts sociālā pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai piešķiršana 
Vecāku pabalsta, bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem piešķiršana
Pabalsts mirušā pensijas saņēmēja laulātajam
Iesniegums solidaritātes nodokļa daļas pārskaitīšanai privātā pensiju fonda pensiju plānam 
Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru
 Infografika ar e-iesnieguma aizpildīšanas un nosūtīšanas instrukciju

 

Publicēšanas datums: [05.08.2020]