E- pakalpojumi ar saiti uz portālu latvija.lv

Klientu ērtībai VSAA piedāvā izmantot e-iesniegumus VSAA pakalpojumu pieprasīšanai Vienotajā valsts un pašvaldību portālāwww.latvija.lv.

Šo iespēju var izmantot gadījumos, kad pakalpojuma piešķiršanai nepieciešamā informācija jau ir VSAA rīcībā un pakalpojumu pieprasītājam nav jāiesniedz papildu dokumenti.

Lai sekotu līdzi sava iesnieguma apstrādes gaitai, ir iespēja saņemt no VSAA ziņu pakalpojuma pieprasītāja mobilajā tālrunī vai e-pastā par to, ka www.latvija.lv iesniegtais iesniegums ir pieņemts, kā arī par to, ka VSAA lēmums ir pieņemts.

Apbedīšanas pabalsta piešķiršana vai pārrēķināšana
Apdrošināšanas atlīdzības par darbspēju zaudējumu piešķiršanai
Atlīdzības par bērna adopciju piešķiršanai
Atlīdzības/piemaksas par adoptējamā bērna aprūpi piešķiršanai
Atlīdzības par aizbildņa pienākumu pildīšanu piešķiršanai
Bezdarbnieka pabalsta piešķiršana vai pārrēķināšana 
Bērna invalīda kopšanas pabalsta piešķiršana 
Bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršana 
Brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai 
Ģimenes valsts pabalsta un piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta piešķiršana
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes
Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru
Invaliditātes pensijas piešķiršana/pārrēķināšana
Maternitātes pabalsta piešķiršanai vai pārrēķināšana  
Paternitātes pabalsta piešķiršana vai pārrēķināšana 
Pabalsta invalīdam, kuram ir nepieciešama kopšana, piešķiršana 
Pabalsts mirušā pensijas saņēmēja laulātajam
Pārmaksāto valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu atmaksāšanai  
Slimības pabalsta piešķiršanai vai pārrēķināšana 
Speciālās valsts pensijas piesķiršanai
Uzkrātā valsts fondētās pensijas kapitāla izmantošanu nāves gadījumā pirms vecuma pensijas piešķiršanas
U1 dokumenta “Periodi, kas jāņem vērā, lai izmaksātu bezdarbnieka pabalstu” saņemšanai  
U2 dokumenta “Bezdarbnieka pabalsta tiesību saglabāšana” saņemšana 
U2 dokumenta “Bezdarbnieka pabalsta tiesību saglabāšana” saņemšanai – tiesību uz bezdarbnieka pabalstu pagarināšana 
Valsts fondētās pensijas kapitāla līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna izvēlei vai maiņai
Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta piešķiršana 
Valsts sociālā pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai piešķiršana 
Vecāku pabalsta, bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem piešķiršana
Vecuma pensijas piešķiršanai
Vecuma pensijas pārrēķināšanai sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicēšanas datums: [14.01.2021]