VFPS iesniegumi

Klientu ievērībai!
Pieprasot pakalpojumu, iesniegumam jāpievieno dokumentu, kas nosaka tiesības uz pakalpojumu, kopijas. Iesniedzot dokumentu kopijas, jāuzrāda dokumentu oriģināli.

Iesniegums valsts fondētās pensijas kapitāla līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna izvēlei/maiņai

Iesniegums informācijas par dalību valsts fondēto pensiju shēmā saņemšanai

Iesniegums par uzkrātā valsts fondētās pensijas kapitāla izmantošanu

Publicēšanas datums: [16.10.2018]