Pabalstu iesniegumi

Klientu ievērībai!
Pieprasot pakalpojumu, iesniegumam jāpievieno dokumentu, kas nosaka tiesības uz pakalpojumu, kopijas. Iesniedzot dokumentu kopijas, jāuzrāda dokumentu oriģināli.

Iesniegums slimības palīdzības pabalsta piešķiršanai
Iesniegums jaunā speciālista pabalsta piešķiršanai
Iesniegums vecāku pabalsta izmaksas turpinājumam ārkārtējās situācijas laikā
Iesniegums bezdarbnieka pabalsta piešķiršanai/ pārrēķinam 
Iesniegums bezdarbnieka palīdzības pabalsta piešķiršanai
Iesniegums slimības pabalsta piešķiršanai/pārrēķinam 
Iesniegums maternitātes pabalsta piešķiršanai/pārrēķinam 
Iesniegums paternitātes pabalsts piešķiršanai/pārrēķinam 
Iesniegums apbedīšanas pabalsta piešķiršanai/pārrēķinam  
Iesniegums pabalsta piešķiršanai mirušā pensijas saņēmēja laulātajam
Iesniegums bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsta piešķiršanai 
Iesniegums bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsta piešķiršanai (ja kāds no ģimenes locekļiem ir (vai bija) nodarbināts ES/EEZ)
Iesniegums ģimenes valsts pabalsta/ piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu piešķiršanai  
Iesniegums ģimenes valsts pabalsta/ piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu piešķiršanai (ja kāds no ģimenes locekļiem ir (vai bija) nodarbināts ES/EEZ)
Iesniegums vecāku pabalsta/ bērna kopšanas pabalsta/ piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem piešķiršanai  
Iesniegums pabalsta piešķiršanai par aizbildnībā esoša bērna uzturēšanu
Iesniegums atlīdzības piešķiršanai par aizbildņa pienākumu pildīšanu
Iesniegums valsts sociālā pabalsta piešķiršanai personai ar invaliditāti, kas piedalījās Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā, vai viņa ģimenes loceklim
Iesniegums bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanai  
Iesniegums valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta piešķiršanai
Iesniegums pabalsta piešķiršanai transporta izdevumu kompensēšanai personai ar invaliditāti
Iesniegums valsts atbalsta piešķiršanai ar celiakiju slimiem bērniem
Iesniegums pabalsta piešķiršanai personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama kopšana
Iesniegums atlīdzības piešķiršanai par audžuģimenes pienākumu pildīšanu
Iesniegums pabalsta piešķiršanai pirmās grupas redzes invalīdam asistenta izmantošanai
Iesniegums atlīdzības piešķiršanai par bērna adopciju
Iesniegums atlīdzības par adoptējamā bērna aprūpi / piemaksas par vienlaikus vairāku adoptējamo bērnu aprūpi un uzraudzību piešķiršanai
Iesniegums pabalsta piešķiršanai bēglim vai personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss
Iesniegums bērna adopcijas pabalsta piešķiršanai
Iesniegums par uzkrātā valsts fondētās pensijas kapitāla izmantošanu nāves gadījumā pirms vecuma pensijas piešķiršanas  

Lai lasītu .pdf failus, programmatūru bez maksas iespējams lejuplādēt

 

Publicēšanas datums: [13.01.2021]