Citi iesniegumi

Klientu ievērībai!
Pieprasot pakalpojumu, iesniegumam jāpievieno dokumentu, kas nosaka tiesības uz pakalpojumu, kopijas. Iesniedzot dokumentu kopijas, jāuzrāda dokumentu oriģināli.

Iesniegums par informācijas par prognozējamo vecuma pensijas apmēru saņemšanai     

Iesniegums iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes maiņai personām, kuras saņem VSAA pakalpojumus

Iesniegums piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības saņēmēja maiņai

Iesniegums personas datu vai izmaksas adreses maiņai

Iesniegums apdrošināšanas stāža reģistrēšanai

Iesniegums par darba attiecību uzsākšanu/pārtraukšanu

Iesniegums par atteikšanos no pakalpojuma

Iesniegums par izbraukšanu uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs

Iesniegums pārmaksātās pensijas/ pabalsta/ atlīdzības summas ieturēšanai

Iesniegums algas nodokļa grāmatiņas saņemšanai

Iesniegums pakalpojuma ieskaitīšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas kontā

Iesniegums informācijas par valsts sociālās apdrošināšanas sistēmā uzkrātiem datiem saņemšanai

Iesniegums legalizācijas izziņas saņemšanai

Iesniegums izziņas par personas datiem saņemšanai

Iesniegums izziņas par VSAA pakalpojumiem saņemšanai

Iesniegums ilgstoši nesaņemtā pakalpojuma izmaksas atjaunošanai

Iesniegums pakalpojuma izmaksas turpināšanai dzīvojošiem ārvalstīs

Iesniegums nesaņemtā maksājuma izmaksai VSAA  pakalpojuma saņēmēja nāves gadījumā

Iesniegums solidaritātes nodokļa daļas pārskaitīšanai privātā pensiju fonda pensiju plānam

Iesniegums informācijas par vecāku pabalsta prognozējamo apmēru saņemšanai

Iesniegums pakalpojuma izmaksas izvēlei

Publicēšanas datums: [04.11.2020]