VSAA budžeta izdevumu analīze       
IZDEVUMU VEIDI 2020.g. tāme (11.02.2020.) 2020.g. 3 mēn. izdevumi 3 mēn. izdevumi % pret 3 mēn. plānu (vid.norm.25%)
1 2 3 4
Atlīdzība, t.sk.: 14 07 13 08 2 82 40 00 20,07
atalgojums 10 62 47 89 2 18 38 01 20,05
darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 2 77 47 19 57 79 08 20,83
darba devēja sociālā rakstura pabalsti, kompensācijas  67 18 00 6 22 91 9,27
Preces un pakalpojumi, t.sk: 5 78 79 81 1 25 81 81 21,74
  1 48 20 53 41 82 45 28,22
20 73 74 6 70 57 32,34
  8 77 09 91 43 1 0,42
  79 00 14 19 38 99 24,54
82 16 92 14 67 97 17,87
9 09 05 2 06 92 22,76
1 76 43 33 02 18,72
2 29 05 91 39 90 46 1 7,42
Sociālie pabalsti 2 00 25 0 0,00
Starptautiskā sadarbība 1 83 26 1 83 26 1 00,00
Kapitālie izdevumi 1 07 76 79 36 87 96 34,22
KOPĀ: 20 97 53 19 4 46 93 03 21,31