Slimības un maternitātes pabalsts

Regula Nr.883/2004 (turpmāk – Regula) attiecas arī uz slimības un maternitātes pabalstu piešķiršanu.
Saskaņā ar Regulas noteikumiem kompetentā dalībvalsts slimības un maternitātes pabalstu izmaksā ir tā, kurā persona strādā un ir sociāli apdrošināta, neatkarīgi no dzīvesvietas valsts. Slimības un maternitātes pabalsti tiek piešķirti saskaņā ar kompetentās dalībvalsts tiesību aktiem.
Līdz ar to, ja persona ir sociāli apdrošināta Latvijā, tad slimības un maternitātes pabalsti tiek piešķirti un izmaksāti saskaņā ar likumu „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”.
Sadaļā Pabalsti un atlīdzības, Jūs varat iepazīties ar slimības un maternitātes pabalstu pieprasīšanas, piešķiršanas un izmaksas nosacījumiem.

Periodu summēšana

Ja kompetentās dalībvalsts tiesību akti nosaka, ka personai jānostrādā konkrēts laika periods, lai viņai rastos tiesības uz slimības vai maternitātes pabalstu, tad šajā periodā var tikt ieskaitīti arī jebkuras citas ES dalībvalsts apdrošināšanas periodi.
Tas nozīmē, ka personai, kura ir sākusi strādāt Latvijā, bet viņai nav likuma „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” 11.panta pirmajā daļā noteiktais apdrošināšanas stāžs, bet viņa iepriekš ir strādājusi citā ES dalībvalstī, tad, nosakot šīs personas tiesības uz slimības pabalstu, var tikt ņemts vērā arī citas ES dalībvalsts apdrošināšanas stāžs.
Lai varētu tikt piemēroti summēšanas noteikumi, VSAA nepieciešama informācija no iepriekšējās nodarbinātības valsts kompetentās iestādes par apdrošināšanas stāžu šajā valstī. Līdz ar to VSAA Starptautisko pakalpojumu nodaļa sazināsies ar attiecīgās dalībvalsts kompetento iestādi un lūgs izsniegt E104 veidlapu „Apliecība par apdrošināšanas, nodarbinātības vai uzturēšanās periodu summēšanu”, kurā būs norādīti apdrošināšanas periodi šajā valstī.
Jāņem vērā, ka šajā gadījumā pabalstu piešķiršana aizkavēsies un pabalsti varēs tikt piešķirti tikai pēc informācijas saņemšanas no attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes.

Citas dalībvalsts slimības vai maternitātes pabalsta pieprasīšana

Ja personai darbnespēja sakarā ar slimību vai maternitāti ir iestājusies Latvijā, bet viņa ir sociāli apdrošināta citā dalībvalstī, tad pabalsti var tikt pieprasīti arī ar VSAA starpniecību.
Lai pieprasītu citas ES dalībvalsts pabalstu, personai VSAA ir jāiesniedz sekojoši dokumenti:

  • E116 veidlapa „Ārsta ziņojums par darbnespēju”, kuru ir aizpildījis ārstējošais ārsts;
  • „Iesniegums citas ES/EEZ dalībvalsts vai Šveices slimības/maternitātes pabalsta piešķiršanai”.

Iesniegtos dokumentus VSAA Starptautisko pakalpojumu nodaļa kopā ar E115 veidlapu „Naudas pabalstu pieprasījums sakarā ar darbnespēju” nosūtīs par pabalstu piešķiršanu atbildīgajai (kompetentajai) dalībvalstij.